Constitutions des prêtres du Prado / Lalam-panorenan’ny Fikambanan’ ny Pretran’ ny Prado

Chapitre 1 : Origine et nature de l’ « Association des Prêtres du Prado ». 13

Toko Voalohany : Ny niandohan’ny “Fikambanan’ ny Pretran’ny Prado” sy ny maha izy azy. 13

Chapitre 2.  La vocation apostolique des pradosiens. 17

Toko faharoa :  Ny antso apostolikan’ny pradoziana. 17

Chapitre 3 : La mission de l’« Association des Prêtres du Prado ». 24

Toko fahatelo : Ny iraky  ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado”. 24

Chapitre 4 : Prêtres séculiers et laïcs consacrés dans une Eglise diocésaine. 27

Toko fahaefatra : Pretra tsy relijiozy sy lahika voatokana ao amin’ny Eglizy diôseziana. 27

Chapitre 5 :  Le contenu de l’engagement personnel 31

Toko fahadimy :  Ny votoatin’ny fanoloran-tena. 31

Chapitre 6 : La vie fraternelle. 50

Toko fahaenina : Ny fiainam-pirahalahiana. 50

CHAPITRE 7 : La Formation. 53

Toko fahafito : Ny fanofanana. 53

CHAPITRE 8 :  Engagement, Incorporation, Départ. 58

Toko fahavalo : Fanomezan-toky, firotsahana an-tsehatra, fialàna an-daharana. 58

CHAPITRE 9 :  Organisation Générale Et Gouvernement 62

Toko fahasivy : Fandaminana amin’ny ankapobeny sy fifampitondràna. 62

La famille spirituelle du Prado. 76

Ny fianakaviana ara-panahin’ny Prado. 76

PRIERE DU PERE CHEVRIER :  O Verbe ! O Christ ! 77

Vavak’i Mompera Chevrier:  O, ry Teny ! O, ry Kristy ! 77

Tableau de Saint Fons. 79

Ny “Tabilaon’i Saint-Fons”. 79

 

 

Nous avons ajouté un titre à chaque paragraphe qui ne fait pas partie du document original mais permet de trouver rapidement le numéro des constitutions recherché.

 

Chapitre 1 : Origine et nature de l’ « Association des Prêtres du Prado »

Toko Voalohany : Ny niandohan’ny “Fikambanan’ ny Pretran’ny Prado” sy ny maha izy azy

1. Le fruit d’une grâce accordée par l'Esprit-Saint à Antoine Chevrier

1.

L’« Association des Prêtres du Prado » est le fruit d’une grâce accordée par l’Esprit Saint à l’Eglise en la personne d’Antoine Chevrier, prêtre du diocèse de Lyon, en vue de l’évangélisation des pauvres.

Ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado" dia vokatra azo avy amin’ny fahasoavan’ny Fanahy Masina nomeny ny Eglizy tamin’ny alalan’i Mompera Antoine Chevrier, pretra tao amin’ny diosezin’i Lyon, noho ny faniriany hitory ny Vaovao Mahafaly amin’ireo mahantra.

Envoyé en 1850 par son évêque à la Guillotière, faubourg populaire de Lyon, ce prêtre, passionné de Jésus-Christ, cherchait à le faire connaître et aimer. Il souffrait de la séparation qui existait entre l’Eglise de son temps et cette population de « pauvres », « d’ignorants » et de « pécheurs ».[1] La misère du peuple, constatée une fois de plus lors des inondations de 1856, bouleversait le cœur du vicaire de la paroisse Saint André.

Rahefa nalefan’ny evekany ho any "La Guillotière", tanàna kely be mponina tao Lyon, tamin’ny taona 1850 ity pretra babon’i Kristy ity dia nikatsaka mandrakariva ny hampahalala sy hampitia an’Ilay nambabo azy. Nampijaly azy fatratra, tamin’izay fotoana izay, ny nahita ny fisarahan’ny Eglizy tamin’ireo vahoaka "mahantra”, “tsy nahay na inona na inona” sy “mpanota"[2]. Nanampy trotraka izany ny fahitany ilay tondra-drano tamin’ny taona 1856, ka nanohina mafy ny fon’ilay pretra mpanampy tao amin’ny paroasin’i Masindahy André.

2. En méditant le mystère de l’Incarnation la nuit de Noël 1856

2.

En méditant le mystère de l’Incarnation, la nuit de Noël 1856, Antoine Chevrier reçut des lumières qui allaient fixer l’orientation de sa vie et de son ministère auprès des pauvres. C’est à Saint André, disait-il, qu’est né le Prado. C’est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté de notre Seigneur et de son abaissement parmi les hommes que j’ai résolu de tout quitter et de vivre le plus pauvrement possible… C’est le mystère de l’Incarnation qui m’a converti… Je me disais : le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour sauver les hommes et convertir les pécheurs. Et cependant, que voyons-nous ? Que de pécheurs il y a dans le monde ! Les hommes continuent à se damner. Alors, je me suis décidé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de plus près, pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut des âmes. Et mon désir est que vous-mêmes, vous suiviez aussi notre Seigneur Jésus-Christ de près.[3]

Teo am-pandinihana ny zava-miafin’ ny Fahatongavana ho Nofo, ny alin’ny Noely taona 1856, dia nahazo fahazavana i Mompera Antoine Chevrier. Tsirim-pahazavana manamarika ny fiainany sy ny asam-panompoana hatombony ho an’ireo mahantra. "Tao amin’ny paroasin’i Masindahy André no teraka ny Prado”, hoy izy. “Teo am-pandinihana ny zava-miafin’ny Noely momba ny fahantran’ny Tompontsika sy ny fidinany ho ety amin’ny olona no nanapahako hevitra handao ny zavatra rehetra sy hiaina araka izay tratra ny fahantrana… Ny misterin’ny Fahatongavana ho Nofo no nampibebaka ahy… Hoy aho anakampo : Tonga teto an-tany ny Zanak’Andriamanitra mba hamonjy ny olona ary koa hampibebaka ireo mpanota. Inona anefa no hitantsika ? Mpanota maro hitantsika ! Mitohy mamery tena ny olona. Koa tapaka ny hevitro fa hanaraka an’i Jesoa Kristy Tompontsika akaiky kokoa mba hahafahako miasa amim-pahombiazana amin’ny famonjena ny fanahy. Ny faniriako dia ny hahita anareo ihany koa manara-dia akaiky an’i Jesoa Kristy Tompontsika.”[4]

3. Demander la grâce de la pauvreté et des collaborateurs

3.

A la lumière de « ce beau mystère de l’Incarnation »[5], Antoine Chevrier demande la grâce de la pauvreté et se décida à marcher sur la voie « de l’amour véritable », « qui nous rapproche de Jésus-Christ de plus près, en nous conformant à lui, à sa vie »[6] et à sa mission.

Noho ny fahazavan’izany “zava-miafina mahatalanjona ny Fahatongavana ho Nofo izany"[7] dia nangataka ny hahazo ny fahasoavan’ny fahantrana i Mompera Antoine Chevrier, ary nanapa-kevitra ny hizotra amin’ny lalan’ny "fitiavana tena izy", "izay mampanakaiky antsika kokoa an’i Jesoa Kristy, rahefa miezaka ny hanahaka azy amin ny fiainany”[8] sy amin’ny asany isika.

Il se sentit appelé à s’associer, puis à former des collaborateurs ayant la même vocation : dans l’Esprit de Dieu, participer à la consécration et à la mission de Jésus-Christ pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume aux pauvres et rendre visible une communauté chrétienne au milieu d’eux.[9]

Nahatsiaro voaantso hikambana izy ary hanomana mpiara-miasa mitovy antso aminy handray anjara amin’ny fanamasinana amin’ny irak’iJesoa Kristy eo ambany fitarihan’ny fanahin’Andriamanitra, amin’ny fitoriana ny Vaovao mahafaly amin’ireo mahantra ary mba haneho hita maso ny maha-fianakaviambe ny kristianina eo afovoan’izy ireo.[10]

4. Faire de l’Evangile la règle de notre vie, connaître Jésus-Christ, c’est tout

4.

Le Père Chevrier nous apprend à faire de l’Evangile notre règle de vie et la source de notre action apostolique auprès des pauvres. Voici comment il exprimait lui-même le but du Prado :

Ampianarin’i Mompera Antoine Chevrier isika mba hanao ny Evanjely ho fitsipiky ny fiainantsika sy ho loharano ipoiran’ny asa fanirahana ataontsika eo amin’ireo mahantra. Toy izao indrindra no nanehoany ny tarigetry ny Prado :

« Ne sommes-nous pas là pour cela et pour cela seul : connaître Jésus-Christ, son Père et le faire connaître aux autres ?… C’est là notre vie, notre amour ».[11]

"Tsy izao tokoa moa ve no antom-pisiantsika ary ho an’izany ihany : hahalala an’i Jesoa Kristy sy ny Rainy, ary ny hampahafantatra Azy amin’ ny hafa ?… Izany no fiainantsika sy fitiavantsika.”[12]

5. Poussé par la rencontre des pauvres de ce monde, suivre le Christ à la crèche, la croix, au tabernacle

5.

Poussés aujourd’hui par la rencontre des pauvres de notre monde, en prenant comme guide spirituel Antoine Chevrier, nous nous engageons à nous donner « entièrement » au Christ, le Verbe fait chair, et à nous laisser conduire et modeler par son Esprit, pour « être tout à Lui » et le « suivre » dans tous les aspects de sa vie d’Envoyé a Père.[13]

Eo am-panatonana ireo mahantra ankehitriny, dia i Mompera Antoine Chevrier no raisintsika ho mpitarika ara-panahy ho arahina; ka noho izany dia manolo-tena "tanteraka" isika ho an’i Kristy, Ilay Teny tonga Nofo, ary koa omentsika fahefana tanteraka ny Fanahy Masina hitarika sy hamolavola, mba "ho Azy tokoa isika" ka "hanaraka" Azy amin’ny lafim-piainana naha-Iraky ny Ray Azy.[14]

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie »[15] : cette parole de Jésus, sans cesse méditée par le Père Chevrier, est la source de sa compréhension de la mission du prêtre et de sa manière de la vivre. Le « Tableau de Saint-Fons », dans lequel il contemple la façon dont le Verbe a accompli sa mission d’Envoyé du Père[16], nous trace le chemin à parcourir afin que nous devenions des disciples et des apôtres de Jésus-Christ parmi les pauvres.

Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa”[17] : ity tenin’i Jesoa izay nosaintsainin’i Mompera Chevrier tsy an-kijanona ity, no loharanon’ny fahazahoany ny fanirahana ny Pretra sy ny fomba fiainany. Ny Tabilaon’i Saint-Fons, izay ibanjinany ny fomba nanantanterahan’i Jesoa ny asany amin’ny maha-Iraky ny Ray[18] azy, dia manoritra amintsika ny lalana aleha, mba hahatonga antsika ho mpianatra sy apostolin’i Jesoa Kristy eo anivon’ny mahantra.

« Sacerdos alter Christus. Nous devons reproduire dans toute notre vie celle de Jésus-Christ notre modèle : être pauvre comme lui dans la crèche, être crucifié comme lui sur la croix pour le salut des pécheurs et être mangé comme lui dans le sacrement de l’Eucharistie. Le prêtre est comme Jésus-Christ, un homme dépouillé, un homme crucifié, un homme mangé. »[19]

"Sacerdos alter Christus". Izany no tsy maintsy hanehoantsika indray eo amin’ny fiainantsika ny toe-piainan’i Jesoa Kristy, ilay ohatra velona ho antsika, tonga olona mahantra toa azy tao an-tranon’omby, voafantsika eo ambony hazofijaliana ho fanavotana ny mpanota isika, ho sakafo velona toa azy ao amin’ny Sakramentan’ny Eokaristia; ny pretra dia toa an’i Jesoa Kristy : olona mety endahina, olona voafantsika teo amin’ny hazofijaliana, olona azo aroso ho sakafo hivelomana hatrany"[20].

Pour la formation des membres de sa famille, le Père Chevrier a écrit « le Véritable disciple », où il nous fait connaître l’essentiel de sa pensée sur la vie du « prêtre selon l’Evangile » et les orientations fondamentales de « l’Association des Prêtres du Prado ».

Ho fanabeazana ny mpikambana ao amin’ny Prado dia nanoratra ny "Mpianatra Marina" na "Ny Akama azo antoka” ’i Mompera Antoine Chevrier; ka ao anatin’io boky io izy no mampahalala antsika ny lafiny mafonja teo amin’ny fandinihany ny fiainan’ny "Pretra araka ny Evanjely" ary omeny ao koa ny tsangan-kevitra lehibe hitondrana ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado".

En faisant ainsi le choix de suivre Jésus-Christ en tout dans la voie de l’Evangile, nous sommes sûrs de procurer la gloire de Celui qui nous envoie, de travailler efficacement au salut des hommes et de trouver parmi les déshérités de ce monde, la joie et le bonheur promis par Jésus à ses disciples.

Ny safidintsika hanaraka an’i Jesoa Kristy amin’ny lafim-piainana manontolo araka ny lalan’ny Evanjely no azoantsika antoka ny fanomezam-boninahitra an’Ilay naniraka antsika, ny safidintsika io koa dia manampy antsika hahomby amin’ny asa fanavotana ny olona, ary koa hahitantsika hafaliana sy hasambarana eo am-panompoana ireo mahantra araka ny efa nampanantenain’i Kristy an’ireo mpianany.

6. Un institut séculier qui comprend des prêtres et des laïcs consacrés

6.

L’ « Association des Prêtres du Prado », pour vivre sa vocation et sa mission au sein de la vocation et de la mission apostolique du Peuple de Dieu, constitue un institut séculier de droit pontifical, régi selon le droit de l’Eglise pour les instituts séculiers.

Ho fiainana sy fanatanterahana ny antso sy ny maha-iraka azy manokana, ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” dia mijoro ho “Institut séculier clérical de droit pontifical”; ka voafehin’ny lalàn’ny Eglizy miadidy ny “Instituts séculiers”.

L’institut comprend des prêtres et des laïcs consacrés. Les prêtres vivent cette vocation apostolique dans leur condition de prêtres séculiers, c’est-à-dire comme prêtres dans le monde, coopérateurs de l’ordre épiscopal et serviteurs du peuple de Dieu à l’intérieur d’un presbyterium, recevant donc immédiatement de l’évêque du diocèse leur mission canonique.[21] Les laïcs consacrés vivent cette même vocation dans le monde, en consacrant toute leur vie dans la voie de l’Evangile et en participant à la tâche d’évangélisation de l’Eglise.

Ny “Institut”, dia mitambatra ho ivotoeran’ny pretra sy lahika nanokan-tena. Ny pretra izay miaina ity antso apostolika ity amin'ny maha-pretra azy, izany hoe pretra eo amin’izao tontolo izao, dia mpiara-miasa amin'ny eveka sy mpanompon’ny vahoakan’Andriamanitra ao anatin’ny presbyterium. Noho izany dia mandray avy hatrany amin'ny evekan’ny diosezy ny iraka kanonika izy ireo.[22] Ny lahika nanokan-tena dia miaina ity fiantsoana ity eo amin’izao tontolo izao, amin’ny fanamasinana ny fiainany rehetra ao amin’ny lalan’ny Evanjely, ary mandray amin’ny asa fitoriana ataon’ny Eglizy.

L’ensemble des statuts s’applique aux laïcs consacrés comme aux prêtres, sauf les points qui sont relatifs à l’exercice du ministère.

Ny fitambaran’ny sata mifehy dia mihatra amin'ny lahika nanokan-tena toy ny pretra, afa-tsy izay mikasika manokana ny asan’ny ministera maha-mpisorona.

Première Partie : Vocation et mission du Prado au sein des Eglises diocésaines

Fizarana Voalohany : Ny antso sy ny iraky ny Prado eo anivon’ny eglizy diosezanina.

Chapitre 2.
La vocation apostolique des pradosiens

Toko faharoa :
Ny antso apostolikan’ny pradoziana

« l’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. » (Luc 4,18)

“Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo, fa nanosotra ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo izy sy naniraka ahy hankahery ny torotoro fo” (LK 4, 18)

7. Une vocation en Eglise

7.

C’est en Eglise que grandit notre vocation pradosienne de disciples et d’apôtres de Jésus. Conscients de nos limites et dans l’humilité, nous rendons grâces au Père de ce qu’il nous a accordé un attrait spécial qui nous porte à connaître Jésus-Christ, à nous donner à Lui, et à marcher, avec Lui et comme Lui, à la rencontre des pauvres, des opprimés et des pécheurs, pour partager leur vie et y témoigner, dans la force de l’Esprit, de la Bonne Nouvelle du Royaume.

Ao amin’ny Eglizy no itomboan’ny antso maha-mpianatra sy irak’i Jesoa ny pradoziana. Tsapany ny fetra misy aminy, kanefa amim-panetren-tena no isaorany ny Ray izay nanome azy hery manokana izay mahatonga azy hahalala an’i Jesoa Kristy, hanolo-tena ho Azy, hiara-dia aminy, ho toa Azy, handray ny mahantra sy ny ampahoriana ary ny mpanota, hiombom-piainana amin’izy ireo, ka haneho, noho ny herin’ny Fanahy Masina, ny Vaovao Mahafalin’ny Fanjakan’Andriamanitra.

Par l’imposition des mains et l’onction de l’Esprit, ceux d’entre nous qui ont été ordonnés prêtres, sont constitués ministres de Jésus-Christ auprès des nations, assurant le service sacré de l’Evangile. La grâce de notre sacerdoce qui nous configure au Christ prêtre pour nous rendre capables d’agir au nom du Christ Tête en personne, nous presse de vivre notre ministère en véritables disciples de Jésus-Christ au service des pauvres.[23]

Amin’ny alalan’ny fametrahan-tànana sy ny fanosorana masina, ireo namany izay nohamasinina ho pretra dia tonga mpanompon’i Kristy eo anivon’izao tontolo izao hiahy ny fanompoana masin’ny Evanjely. Ny fahasoavana maha-mpisorona izay mampitovy endrika azy amin’i Kristy Mpisorona, ka mahatonga azy ho afaka hiasa amin’ny anaran’i Kristy Filoha dia mandrisika azy hiaina ny asa fitoriana ho tena mpianatr’i Kristy tokoa amin’ny fanompoana ny mahantra[24].

Ceux d’entre nous qui sont laïcs, désirent témoigner de la fécondité apostolique du charisme du Prado dans une vie de baptisé au milieu des réalités du monde. Notre consécration au Christ pour le suivre de plus près nous entraîne à faire une offrande de tout nous mêmes « en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu »[25], afin de devenir, si nous sommes fidèles, un signe du Royaume parmi les pauvres.

Amin’ny alalan’ny fiainana ny batemy kosa no anehoan’ireo lahika havany eo anivon’izao tontolo izao ny faniriany hampiseho ny vokatry ny asa fanirahana mifototra amin’ny aingam-panahin’ny Prado. Ny fanokanan-tena ataony ho an’i Kristy mba hanara-dia Azy akaiky kokoa dia mitarika azy hanolotra ny tenany ho tonga "sorona velona, masina sy ankasitrahan’ Andriamanitra”[26], ka raha tsy mivadika izy dia ho tonga famantarana ny Fanjakana eo anivon’ny mahantra.

Les divers membres du peuple de Dieu avec lesquels nous collaborons pour que nos Eglises locales puissent réaliser leur mission, contribuent à nous faire découvrir les chemins que nous avons à prendre pour la mise en œuvre, dans nos diocèses, de notre vocation particulière. Ils doivent pouvoir aussi compter sur notre fidélité pour accomplir la vocation qui est la leur.

Ireo sokajin’olona izay mandrafitra ny Vahoakan’ Andriamanitra sy iarahany miasa ho fanatanterahana ny iraka nankinin’ ny Eglizy misy azy sy ny dioseziny dia manampy azy hahita lalana izay nofidiny manokana. Tokony hatoky azy koa izy ireo amin’ny fanatanterahana ny antson’ Andriamanitra ao aminy.

8. Témoins de l’envoyé du Père en nous rendant disponible à son Esprit qui nous appelle à suivre le Christ à la crèche, à la croix, au tabernacle

8.

Afin de devenir, en accomplissant l’œuvre de Dieu, disciples et témoins de l’Envoyé du Père, nous travaillons à nous rendre disponibles à son Esprit qui nous appelle à suivre le Christ dans « la crèche, le calvaire, et le tabernacle ». Voilà les étapes à parcourir et les signes à donner pour que les hommes puissent rencontrer sur leur chemin des témoins de Jésus-Christ[27]

Mba ho tonga mpianatra sy vavolombelon’ny iraky ny Ray, eo am-panatanterahana ny asan’Andriamanitra dia miasa izy hahatonga azy ho vonona ho an’ny Fanahy izay miantso azy hanaraka an’i Kristy, “any amin’ny tranon’omby, any amin’ny hazo fijaliana, any amin’ny tabernakla”. Ireo no dingana harahina sy famantarana aseho mba ho hitan’ny olona te-hihaona amin’ny vavolombelon’i Jesoa Kristy[28].

« La crèche, voilà le commencement de toute œuvre de Dieu »[29]

« Ny tranon’ omby : io no fanombohan’ ny asan’ Andriamanitra rehetra[30] »

9. Poussés par l'Esprit à suivre le Christ à la crèche

9.

L’Esprit du Père qui a guidé la vie et la mission de Jésus, nous conforme à sa condition de « serviteur »[31] et nous pousse à suivre le Christ, qui, « par son Incarnation, s’est lié aux conditions sociales et culturelles des hommes avec lesquels il a vécu ».[32] Par cette communion à la démarche du Verbe qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté[33], nous avons l’assurance de devenir plus capables d’annoncer l’Evangile à tous les hommes, riches ou pauvres, savants ou ignorants, bons ou mauvais.[34]

Ny Fanahin’ny Ray izay nitarika ny fiainana sy ny asan’i Jesoa no mampifandrindra azy amin’ny “toetra maha-mpanompo[35] azy, ary manosika azy hanara-dia an’i Kristy ilay "tonga nofo, ka niray petsapetsa ara-piaraha-monina sy kolontsaina tamin ‘ireo mpiara-belona aminy[36]. Vokatr’io fiombonana niainan’ ilay Teny izay nietry ho mahantra mba hampanakarena amin’ny fahantrany io[37], dia manana antoka tanteraka ny Pradozianina fa ho afaka hitory ny Vaovao mahafaly amin’ny olon-drehetra, na manan-karena na mahantra, na manam-pahaizana na bado, na tsara fanahy na ratsy fanahy[38].

Cette grâce, que nous accueillons dans la joie, nous engage d’abord à aller avec le Christ dans la crèche pour nous y faire pauvre[39]. « C’est le premier exemple que Jésus-Christ nous donne en entrant dans le monde »[40] Avec l’enfant de Bethléem qui a révélé à tout homme son inaliénable dignité, nous sommes envoyés, en Eglise, de préférence vers les délaissés de la société, afin d’épouser par amour leurs conditions de vie : ils pourront ainsi reconnaître, à travers notre ministère apostolique, la présence du Christ vivant et leur grandeur de fils de Dieu. « j’irai au milieu d’eux et je vivrai de leur vie ; ces enfants verront de plus près ce qu’est le prêtre et je leur donnerai la foi. »[41]

Ity fahasoavana raisiny an-kafaliana ity dia mahatonga azy, voalohany indrindra, “hiara-dàlana amin’i Kristy ao an-tranon omby ka hahatonga azy ho mahantra koa”[42]."Izany no ohatra voalohany nomen’i Kristy antsika tamin’izy tonga tamin’izao tontolo izao"[43] Amin’ny alalan’ilay Zaza tao Betilehema, izay nanambara tamin’ny olombelona ny hasiny tapitr’ohatra, dia irahina izy eo anivon’ny Eglizy, raha azo atao eo amin’ireo izay ataon’ny fiaraha-monina an-kilabao indrindra, mba handray am-pitiavana ny fomba fiainan’izy ireo; amin’izay dia fantatr’izy ireo, noho ny asa fanirahana ataony, ny fisian’i Kristy velona sy ny halehiben’ny maha-zanak’Andriamanitra azy ireo. "Ho eo anivon’izy ireo aho ary hiaina ny fiainan’izy ireo; ho hitan’ireo zaza ireo akaiky fa izany no Pretra ary homeko azy ireo ny finoana”[44].

« La croix, c’est le salut, c’est la gloire »[45]

« Ny Hazofijaliana : famonjena sy voninahitra[46] »

10. Accepter d’être crucifiés avec le Christ

10.

L’Esprit du Christ, Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis[47], nous appelle à vivre aujourd’hui son obéissance filiale au Père, sa prière d’intercession, sa compassion pour les pauvres et les pécheurs, sa manière d’annoncer la venue du Règne de Dieu et d’y ouvrir les cœurs, sa patience dans la formation de ses apôtres, ses combats libérateurs contre l’esprit du monde, les idoles et la fausse religion.

Ankehitriny, ny Fanahin’i Kristy Mpiandry Ondry Tsara izay mahafoy ny ainy ho an’ny ondriny[48], dia miantso azy mba hiaina ny fankatoavan-janaka ny Rainy, ny fitalahoany, ny fangorahany ny mahantra sy ny mpanota, ny fomba nitoriany ny fahatongavan’ny fanjakan’Andriamanitra ka anokafany ny fo amin’izany, ny faharetany manabe ny Apôstôly, ny ady nataony hanafahana amin’ny herin’izao tontolo izao, ny sampy sy ny fivavahan-diso.

Cette vie apostolique implique que nous portions tous les jours, avec joie et amour, la croix qui vient de la mission elle-même, de la solidarité avec nos peuples, d’une vie selon l’Evangile et de la fidélité à l’Eglise.[49]

Takian’ity fiainana maha-iraka ity ny hitondrany an-kafaliana sy am-pitiavana isan’andro ny hazo fijaliana izay vokatry ny fanirahana ihany, sy ny fiaraha-mientana amin’ny vahoaka ary ny fiainana araka ny Evanjely ombàn’ny tsy fivadihana amin’ny Eglizy.[50]

« Instruire, reprendre, corriger, donner l’exemple, convertir, tout cela ne peut se faire sans souffrance »[51] Celle-ci est « le grand signe de l’amour véritable », « le caractère d’un véritable apôtre de Jésus-Christ »[52] Nous acceptons, comme l’apôtre Paul, d’être crucifiés avec le Christ, « afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. »[53]

"Mampianatra, mananatra, manitsy, manome ohatra, mampibebaka : ireo rehetra ireo dia tsy vita raha tsy ao anatin’ny fijaliana"[54]. lo no "famantaram-pitiavana marina", "ny maha-apôstôlin’i Jesoa Kristy tokoa".[55] Toa an’i Paoly Apôstôly, dia ekentsika ny hifantsika miaraka amin’i Kristy, "mba hisehoan’ny fiainan’i Jesoa koa amin’ny nofontsika mety maty".[56]

« Prenez et mangez : devenir du Bon Pain »[57]

« Samia mandray, sy mihinana amin’ity ianareo »

11. « Prenez et mangez » comme devise spirituelle

11.

L’Esprit d’amour qui brille dans le Christ ressuscité, Pain de vie pour tout homme, nous rendra capables de devenir du bon pain pour le peuple et, en particulier, pour les membres des communautés que nous sommes appelés à édifier avec les pauvres.

Ny Fanahin’ny fitiavana izay namirapiratra tao amin’i Kristy nitsangan-ko velona, mofon’aina ho an’ny olona rehetra no ahafahantsika hanjary mofo tsara ho an’ny vahoaka, fa indrindra ho an’ireo ao anatin’ny ankohonam-piangonana izay niantsoana antsika mba hiorina miaraka amin’ ireo mahantra.

Pour que cet amour remplisse totalement notre vie et notre ministère, nous sommes appelés à vivre la chasteté dans le célibat.

Mba tena hanenika tanteraka ny fiainantsika sy ny fandraharahana masina ataontsika io fitiavana io, dia antsoina isika hiaina ny fahadiovana amin’ny maha-mpitovo, tokantena.

Dans le mystère de l’Eucharistie, en communiant à la Parole et au Corps du Christ, nous sommes invités à nous offrir chaque jour en sacrifice[58], afin de devenir une nourriture pour tous ceux qui cherchent une réponse d’amour, de vérité et de libération définitive. « Nous prendrons pour devise de charité cette parole de Notre Seigneur : Prenez et mangez, nous regardant comme un pain spirituel qui doit nourrir tout le monde par la parole, l’exemple et le dévouement »[59].

Ao amin’ny zava-miafin’ny Eokaristia, izay iombonana amin’ny Teny sy ny Vatan’i Kristy, no anasàna antsika hanolo-tena isan’andro ho sorona[60], mba hanjary sakafo ho an’ireo rehetra mitady valim-pitia sy fahamarinana ary fahafahana tanteraka. “Raisinay ho tarigetry ny asam-pitiavana ity tenin’ny Tompontsika ity : Samia mandray sy mihinana amin’ity ianareo, eo ampiheverana antsika ho toy ny mofom-panahy hamelona ny olon-drehetra amin’ny alalan’ny teny, ny oha-piainana ary ny fahafoizan-tena.”[61]

Disciples de Jésus-Christ

Mpianatr’i Jesoa Kristy

12. Consacrer beaucoup de temps à contempler Jésus-Christ dans l’Ecriture

12.

Cet appel à reproduire dans nos vies les traits distinctifs du Sauveur exige que nous consacrions beaucoup de temps à la contemplation et à l’étude de l’Envoyé du Père. Pour y parvenir, étudier Jésus-Christ tel qu’il se révèle à nous dans les Ecritures et dans la Tradition vivante de l’Eglise, sera toute notre étude sous la conduite de l’Esprit[62]. « Aucune étude, aucune science ne doit être préférée à celle-là. C’est la plus nécessaire, la plus importante, surtout à celui qui veut être prêtre, son disciple, parce que cette connaissance seule peut faire les prêtres[63].

Io fiantsoana antsika hampitombo amin’ny fiainana ireo toetra nampiavaka an’llay Mpamonjy io, dia mitaky ny fahafoizantsika fotoana amin’ny fibanjinana sy amin’ny fianarana an’ilay Iraky ny Ray. Mba hahatongavana amin’izany, dia ny mianatra an’i Jesoa Kristy araka ny anambaràny tena amintsika ao amin’ny Soratra Masina sy ao amin’ny Lovantsofina velona ao amin’ny Eglizy, no hanokafantsika ny fianarana rehetra ataontsika eo ambany fitarihan’ny Fanahy[64]. "Tsy misy fianarana, tsy misy fahaizana hafa tokony ho katsahina ankoatr’izany. Io no tena ilaina sy tena zava-dehibe, indrindra ho an ‘izay manam-paniriana ho pretra, ho mpianany, satria io fahalalana io ihany no afaka mamolavola ireo pretra"[65].

« Connaître Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, imiter Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, voilà tout notre désir, voilà toute notre Vie ! »[66]

« Mahalala an’i Jesoa Kristy, tia an’i Jesoa Kristy, maka tahaka an’i Jesoa Kristy, manara-dia an’i Jesoa Kristy; izany no tena faniriantsika, izany no tena Fiainantsika »[67].

13. Dans la contemplation de l’Ecriture, prendre Jésus-Christ comme seul maître pour conduire les petits à la foi et transformer le monde

13.

Cette contemplation de la beauté, de la grandeur et de la bonté du Verbe fait chair, nous entraîne à le prendre « pour notre seul et unique Maître »[68] Choisis pour être à Lui, nous le suivons comme « un ami qui en suit un autre »[69]. En lui donnant toute notre confiance[70], nous n’avons d’autre désir que de nous remplir de son Esprit. Attachés à Jésus-Christ comme à « notre Lumière » et à « notre Sagesse »[71], nous croyons que sa parole s’accomplira en nous : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. »[72].

Io fibanjinana ny hatsarana sy fahalehibeazana ary ny halemem-panahin’ilay Teny tonga nofo io no mitaona antsika handray azy "ho hany Mpampianatra tokana"[73]. Voafidy ho Azy isika, ka manaraka Azy toy "ny namana izay manara-dia namana iray hafa”[74]. Eo am-panolorana azy ny fitokisantsika rehetra[75] isika, dia tsy manana fanirian-kafa intsony afa-tsy ny ho feno ny Fanahiny. Mifikitra amin’i Jesoa Kristy toy ny "Fahazavantsika" sy toy ny "Fahendrentsika"[76], no inoantsika fa ho tanteraka ao amintsika ny teniny hoe : "lanareo no fanasin’ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao[77]".

Par l’Etude d’Evangile, la prière, la contemplation de la vie de l’Eglise et de la vie des hommes, nous laissons l’Esprit former en nous Jésus-Christ dans l’action pastorale elle-même[78]. Ainsi nous devenons plus capables de transformer le monde et de conduire les petits à la foi en Jésus.

Amin’ny alalan’ny Fianarana ny Evanjely, ny vavaka, ny fibanjinana ny fiainan’ny Eglizy sy ny fiainan’ny olombelona, no anomezantsika sehatra ny Fanahy mba hamolavola an’i Jesoa Kristy ao amintsika, amin’ny asa pastoraly[79] izay ataontsika indrindra. Araka izany dia ho afa-manova an’izao tontolo izao sy hahatarika ireo madinika amin’ny finoana an’i Jesoa isika.

14. Annoncer l’Evangile en partageant la vie des pauvres

14.

Puisque Dieu « a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du Royaume qu’Il a promis à ceux qui l’aiment »[80], nous nous mettons à leur école pour devenir les disciples de l’Evangile de Jésus-Christ, en qui nous avons été établis « ministres d’une alliance nouvelle »[81]

Satria "ny mahantra eo imason’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra ho mpanankarena amin’ny finoana, sy ho mpandova ny Fanjakana nampanantenainy an’izay tia Azy"[82], dia mianatra azy ireo isika mba ho tonga mpianatry ny Evanjelin’i Jesoa Kristy, izay nanaovana antsika ho "mpandraharahan’ny Fanekem-pihavanana vaovao."[83]

Pour accueillir dans les peuples où nous sommes envoyés, l’Evangile que nous avons la charge de leur annoncer, l’Esprit Saint nous presse de partager la vie des pauvres de la terre et de découvrir, sous leurs traits, le visage du Christ.

Mba hahafahana mandray avy ao amin’izy ireo ny Evanjely izay tokony hotoriantsika aminy, dia mamporisika antsika ny Fanahy Masina hifampizara fiainana amin’ireo mahantra eto an-tany sy hahita ny endrik’i Kristy eo amin’izy ireo.

Voilà pourquoi, comme Marie, « Figure de l’Eglise »[84], nous voulons garder et méditer dans notre cœur le mystère de son Fils, tel qu’il se manifeste dans la vie de tous ceux qui sont appelés à devenir son peuple.

Noho izany, tahaka an’i Maria "ilay Endriky ny Eglizy"[85], no anirianay koa ny hitahirizana ao am-pontsika ny zava-miafin’ny Zanany, araka ny isehoany, eo amin’ny fiainan’ireo rehetra voantso ho vahoakany.

15. accueillir avec joie les compagnons que Dieu nous donne

15.

Pour mieux vivre notre condition de disciple et mieux accomplir l’œuvre de Dieu parmi les pauvres, nous accueillons avec joie les compagnons auxquels l’Esprit Saint communique ce même attrait et nous nous sentons appelés à chercher avec eux comment être des signes vivants du Christ, Lumière et Sauveur des hommes : « Venez, nous méditerons ensemble ces choses et nous les mettrons en pratique… Jésus sera notre Maître. Tout peut se comprendre avec lui, tout peut s’unir en lui. Il est le lien fort et inséparable qui unit les cœurs vraiment désireux de le suivre »[86]

Mba hiainantsika tsaratsara kokoa ny maha-mpianatry ny Tompo antsika, ary hanatanterahantsika tsara ny asan’ Andriamanitra eo anivon’ny mahantra, dia mandray an-kafaliana ireo mpiaradia isika noho izy ireo nandray izany toetra mahasarika izany isika tamin’ny Fanahy Masina ihany koa; ary mahatsiaro tena ho voaantso miaraka amin’izy ireo hitady izay fomba hahatonga antsika ho famantarana velona an’i Kristy, Fahazavana sy Mpamonjy ny olona : “Avia, hiara-handinika ireo zavatra ireo isika ary hampihatra azy… I Jesoa no Mpampianatra antsika. Azo fantarina amin’ny alalany ny zavatra rehetra, afaka miray aminy ny zavatra rehetra ao. Izy no vona tsara fatotra mampiray ny fo tena maniry hanaraka Azy"[87].

Promesses de Jésus à ses disciples

Fampanantenan’i Jesoa ho an’ireo mpianany.

16. Promesse du royaume faite par le Christ à ses disciples

16.

L’Evangile nous apprend que l’efficacité apostolique auprès des pauvres est le fruit d’une vie pauvre, sacrifiée, et donnée. Pour avancer sur ce chemin, nous nous appuyons sur la puissance de l’Esprit et la foi de l’Eglise qui nous transmet les promesses faites par Jésus-Christ à tous ceux qui le suivent : « Vous êtes, vous, ceux qui ont tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du Royaume comme mon Père a disposé pour moi : ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume »[88]

Mampianatra antsika ny Evanjely fa ny fahombiazana apostolika eo anivon’ny mahantra dia vokatry ny fiainana mahantra, atao sorona ary omena. Mba handrosoana amin’izany lalana izany dia miankina amin’ny herin’ny Fanahy Masina sy ny finoan’ny Eglizy isika ; ny Fanahy sy ny Fiangonana izay mampita amintsika ny fampanantenana nataon’i Jesoa Kristy amin’ireo izay manaraka Azy : "lanareo moa, naharitra nanaraka ahy tamin’ireo nanjo ahy, izaho kosa hanamboatra fanjakana ho anareo, tahaka ny nanamboaran’ny Raiko fanjakana ho Ahy, mba hihinananareo sy hisotroanareo eo amin’ny latabatro any amin’ny fanjakako"[89].

Chapitre 3 : La mission de l’« Association des Prêtres du Prado »

Toko fahatelo : Ny iraky
ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado”

17. Ranimer sans cesse l’élan de l’esprit qui poussait le Christ vers les pauvres

17.

Sacrement du Christ qui est venu « annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d’accueil par le Seigneur »[90], l’Eglise est appelée à entrer dans cette même voie : annoncer l’Evangile aux pauvres afin de communiquer à tous les hommes les fruits du salut[91]

Sakramentan’i Kristy izay tonga "hilaza ny Vaovao Mahafaly amin’ny mahantra, hitory fahafahana ho an’ireo voafatotra ary fahiratana ho an’ny jamba, hanome fahafahana ho an’ireo voagadra, hanambara taom-pandraisan’ny Tompo"[92], ny Eglizy dia voaantso hiditra amin’izany lalana izany : mitory ny Evanjely amin’ny mahantra mba hampitana amin’ny olondrehetra ny vokatry ny Famonjena[93].

L’« Association des Prêtres du Prado » participe à cette mission en aidant ses membres à suivre le chemin décrit dans le chapitre précédent. Elle doit donc ranimer sans cesse en eux, quelle que soit leur situation, l’élan de l’Esprit qui poussait le Christ à parcourir « toutes les villes et les villages, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité »[94]

Ny "Fikambanan’ny Pretran’ny Prado" dia mandray anjara amin’ izany iraka izany amin’ny alalan’ny fanampiana ireo mpikambana hanaraka izay voasoritra ao amin’ny toko teo aloha. Tsy maintsy mamelona mandrakariva ao amin’izireo ny hetsiky ny Fanahy izay nanosika an’i Kristy hitety "ny tanàn-dehibe sy ny vohitra, mitory ny Vaovao Mahafalin’ny Fanjakana sy manasitrana ny aretina mbamin’ny rofy rehetra"[95].

18. Comme association proposer des initiatives missionnaires en fonction des besoins des pauvres

18.

L’« Association des Prêtres du Prado » doit aussi, en tant qu’institution, chercher et proposer des initiatives missionnaires en fonction des besoins des pauvres, afin que le peuple de Dieu vive davantage l’amour préférentiel du Christ pour eux.

Ny "Fikambanan’ny Pretran’ny Prado", amin’ny maha Fikambanana azy, dia tsy maintsy mikaroka sy mametraka sosokevitra misionera amin’ny alalan’ny filàn’ny mahantra, mba hiainan’ny vahoakan’Andriamanitra bebe kokoa ny fitiavana manokana an’i Kristy ho azy ireo.

19. Former des prêtres pauvres

19.

Le Père Chevrier, fondateur du Prado, a eu le souci tout particulier de « préparer au sacerdoce quelques jeunes gens qui ne pouvaient aller au séminaire » pour « en faire des prêtres pauvres, crucifiés, selon Notre Seigneur, et les appliquer à des œuvres de zèle ». « Voilà notre but, disait-il… Un prêtre ne peut mieux employer sa vie que de former à l’Eglise de bons prêtres… Il me semble que c’est aujourd’hui le besoin de l’Eglise et que nous ne saurions trop faire pour arriver à ce but »[96]

Mompera Chevrier, mpanorina ny Prado, dia niahy manokana ny fanomanana “ho mpisorona ireo tanora vitsivitsy tsy afaka mandeha any amin’ny Seminera” ho “tonga pretra mahantra, voafantsika, araka ny Tompontsika ary hampihatra izany amin'ny asa tsara”. “Izany ny tanjontsika”… hoy izy. “Ny fanoloran-tena tsara indrindra ho an’ny pretra dia ny fanomanana pretra tsara ho an’ny Eglizy… Araka ny hevitro, dia io no filàn’ny Eglizy ankehitriny ary izay no tokony mba hahatratrarana io tanjona io.[97]

A l’exemple et selon l’enseignement du Père Chevrier, depuis l’origine, des prêtres du Prado ont travaillé à la formation des prêtres. L’institut a un séminaire, dont la fondation remonte, dans son principe, au Père Chevrier lui-même.

Araka ny ohatra sy ny fampianaran’i Mompera Chevrier, hatrany am-boalohany, dia nandalo tamin’ny fanomanana ho pretra ny pretra Prado. Manana ivotoerana ny Seminera izay tamin’ny hevitr’i Mompera Chevrier ihany no nianorenana azy.

L’« Association des Prêtres du Prado » doit se sentir particulièrement responsable de susciter et de former des prêtres pauvres pour l’évangélisation des pauvres, autant que possible parmi les pauvres eux-mêmes. Les prêtres du Prado coopéreront volontiers à la formation des prêtres.

Tokony hahatsapa ho tena tompon’andraikitra hahasarika sy hanomana pretra mahantra hanao asa fitoriana ho an’ny mahantra ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” araka izay azo atao. Hanaraka an-tsitrapo ny fanomanana ho pretra ny Pretra Prado.

20. Former des catéchistes pauvres pour les pauvres

20.

Le Père Chevrier estimait que la mission du Prado consistait à former de « bons catéchistes » pour les « pauvres, les ignorants et les abandonnés de tout le monde »[98]. « Faire des catéchistes » lui paraissait être « le besoin de l’époque et de l’Eglise »[99] « Tout mon désir, disait-il, serait de préparer de bons catéchistes à l’Eglise et de former une association de prêtres travaillant dans ce but. »[100]

Tian’i Mompera Chevrier raha miompana amin’ny fanomanana “katekista tsara” ho “an’ny mahantra, ho an’ny bado, ary ho an’ireo atao ankilabao eto amin’izao tontolo izao”[101] ny fiantsoana ny Prado aminy. Manomana katekista no filan’izao tontolo izao sy ny Eglizy”[102]. “Ny faniriako, hoy izy “dia ny hanomana katekista tsara any amin’ny Eglizy ary hanomana fikambanan’ny pretra miasa hanatratra io tanjona io”[103].

En parlant des catéchistes, le Père Chevrier ne désignait pas seulement les prêtres. C’est pourquoi l’« Association des Prêtres du Prado » porte toujours le souci de susciter et de former, de diverses manières selon les circonstances, des apôtres pauvres pour l’évangélisation des pauvres, capables de leur annoncer l’Evangile et de les accompagner dans leur recherche de Dieu.

Raha miteny ny Katekista Mompera Chevrier dia tsy miantefa amin’ny pretra fotsiny izy. Izay no mahatonga ny “Fikambanan’ny Pretra Prado” hiahy mandrakariva ny famporisihana sy fanomanana apostoly mahantra hanao fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra, afaka hanambara amin’izireo amin’ny fitadiavany an’Andriamanitra.

Pour cela, elle cherche à mettre en œuvre la pédagogie du Maître formant ses disciples :

Amin’izany dia hampihatra ny fomban’Ilay Mpampianatra manomana ny mpianany izy :

« Dans la fondation de l’Eglise, la plus grande œuvre du Tout-Puissant, la plus belle œuvre du monde, Notre Seigneur n’emploie aucun moyen extérieur, il prend un homme auquel il communique sa vie, son esprit, il en choisit douze qu’il forme à la vie évangélique. »[104]

“Teo am-pamoronana ny Eglizy, asa goavana indrindra nataon’Ilay Mahefa ny zavatra rehetra, asa soa indrindra teto an-tany, ny Tompontsika tsy nampiasa zavatra teny ivelany, fa olona no nalaina, nofenoiny ny Fanahiny sy ny Fiainany, nifidy ny Apôstôly roa ambin’ny folo Izy ary nanofana azy ireo amin'ny fiainana evanjelika”[105].

21. Une grâce faite à l’Eglise pour que les pauvres soient évangélisés, que leurs conditions de vie soient la référence permanente de l’action pastorale

21.

L’« Association des Prêtres du Prado » est consciente d’avoir reçu une grâce faite à l’Eglise pour que les pauvres soient évangélisés. A l’intérieur de nos Eglises locales, nous contribuerons à ce que la personne du Christ et sa mission d’Envoyé du Père soient la source d’une intelligence renouvelée de la mission et d’initiatives apostoliques ; que les conditions de vie des pauvres et leurs cultures soient un point de référence permanent de l’action pastorale ; et que les signes du Royaume soient donnés par tout le peuple de Dieu.

Mahatsapa ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” fa mandray fahasoavana natao ho an’ny Eglizy mba hahazo ny fitoriana ny Evanjely ny mahantra. Ao anatin’ny Eglizintsika eto an-toerana dia hiasa isika mba ho loharanom-pahendrena nohavaozin’ny asa fanirahana sy ny asa apostolika ny olon’i Kristy amin’ny maha-Iraky ny Ray azy, mba ho fitaratry ny asa apostolika mandrakariva ny fomba fiainan’ny mahantra sy ny kolontsainy, ary omena ny vahoakan’Andriamanitra ny famantarana ny fanjakana.

Chapitre 4 : Prêtres séculiers et laïcs consacrés dans une Eglise diocésaine

Toko fahaefatra : Pretra tsy relijiozy sy lahika voatokana ao amin’ny Eglizy diôseziana

22. prêtres et laïcs au service de l’évangélisation des pauvres

22.

C’est au sein des Eglises diocésaines que les membres de l’Institut, prêtres et laïcs consacrés ou frères, vivent leur vocation évangélique au service de l’évangélisation des pauvres, selon l’état des uns et des autres.

Ao anivon’ny Eglizy ao amin’ny diosezy no iainan’ireo « Institut » ny Pretra sy ny laika voatokana atao hoe Frera, ny fiantsoan’ Andriamanitra momba ny fitoriana ny Evanjely, ho an’ny mahantra araka ny toerana misy ny tsirairay avy.

A. Les prêtres

A. Ny Pretra

23. prêtres diocésains participant à tout ce qui fait la vie du presbyterium

23.

Ordonnés dans une Eglise particulière et membres stables d’un presbyterium diocésain dont ils partagent le ministère et la fraternité sacramentelle, les prêtres du Prado participent à tout ce qui fait la vie du clergé diocésain au point de vue matériel, spirituel et pastoral.

Hamasinina ao amin’ny Eglizy manokana izy ireo, mpikambana maharitra ao amin’ny vondron’ ny Pretra ao amin’ ny diosezy iray izay anaovany ny asa fanompoana sy ny firahalahiana ara-tsakramenta, ny Pretra Pradoziana dia mandray anjara feno tanteraka amin’ny fiombonam-piainan’ny Pretra ao amin’ny diosezy iray na ara-pitaovana, na ara-panahy na ara-pastoraly.

24. L’évêque notre véritable responsable

24.

Les prêtres du Prado reçoivent immédiatement leur charge pastorale de l’autorité diocésaine compétente. Nous regardons dans la foi notre évêque comme notre véritable responsable, dépositaire de l’autorité du Christ Pasteur[106]

Ny Pretran’ny Prado dia mandray mivantana ny asa pastoraly avy amin’ny olona afa-manapaka ny diosezy iray. Ny eveka no toy ny mpiandraikitra antsika mivantana, izy no mpandimby an’i Kristy manam-pahefana sady mpiandry ondry[107].

25. Pas de méthode propre mais faire connaître notre vocation auprès des pauvres

25.

L’« Association des Prêtres du Prado » n’a pas de méthode d’apostolat qui lui soit particulière, mais elle a une orientation apostolique qui doit nous caractériser : évangéliser les pauvres en nous faisant disciples de Jésus-Christ et en travaillant à devenir semblables à eux[108] C’est là notre manière de collaborer à la charge de nos évêques.

Ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” dia tsy manana fomba manokana hiatrehana ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly, fa manana toetra apostolika izay mampiavaka antsika mitory ny Vaovao Mahafaly amin’ny mahantra amin’ny maha mpianatr’i Jesoa Kristy ary miasa mba ho tsara tahaka azy ireo[109]. Izay no fomba fiaraha-miasa amin’ny Eveka.

C’est pourquoi nous attendons de notre évêque qu’il reconnaisse et encourage notre vocation pour évangéliser les pauvres[110]. Nous lui demandons, par souci de fidélité à la grâce reçue, de ne pas nous imposer un ministère auprès des classes aisées de la société, mais d’être consacrés aux catégories sociales les plus délaissées. Nous aurons à cœur de lui faire connaître de la façon la plus opportune notre disponibilité spéciale pour les pauvres et notre désir de participer activement à ce qui peut être fait en vue de leur évangélisation.

Izay no mahatonga antsika handray ny Eveka mba hahalalany sy hankaherezany antsika amin’io ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ny mahantra[111]. Angatahintsika aminy ny fifampitokisana araka ny fahasoavana noraisintsika mba tsy hametrahany antsika ao amin’ireo mpanankarena, mba ho voatokana ao amin’ireo atao ankilabao isika. Hampahafantarintsika ao ny fahavononantsika hanompo manokana ny mahantra, ary ny faniriantsika handray anjara tanteraka amin’izay atao amin’ny fitoriana ny Evanjely amin’izireo.

26. Faire connaître notre désir de ne pas être séparés les uns des autres

26.

Nous aurons à cœur de manifester à l’autorité diocésaine notre désir d’être assez proche les uns des autres pour pouvoir nous aider communautairement et même, si c’est possible et opportun, notre disponibilité pour la création ou la poursuite d’une équipe de vie commune entre pradosiens. Le Père Chevrier disait : « Nous promettons d’obéir à notre évêque, lors même qu’il nous enverrait dans les lieux les plus éloignés, les charges les plus difficiles. Nous le prions seulement de ne pas nous séparer. »[112]

Asehontsika amin’ny fontsika tokoa amin’ireo manam-pahefana ao amin’ny diosezy ny faniriantsika hifanakaiky kokoa mba hahafahantsika mifanampy toy ny ankohonana, amin’ ny fahavononantsika hanao zavatra araka ny fiaraha-miasa pradoziana. I Mompera Chevrier dia nilaza hoe : "Mampanantena isika fa hanaja sy hanaiky ny Eveka, na dia mandefa antsika any amin’ny toerana lavitra indrindra sy manome antsika andraikitra sarotra aza izy. Mangataka aminy isika mba tsy hisian’ny fisaratsarahana amintsika[113].

27. Nous proposer comme fidei donum

27.

Le Père Chevrier désirait que les membres de son « Association » soient « tout disposés à aller partout évangéliser les pauvres »[114] Nous n’hésiterons pas, au besoin, à nous proposer comme volontaires pour travailler à l’évangélisation des pauvres dans des diocèses et des pays où les besoins sont particulièrement criants. Nous croyons collaborer par là à la charge apostolique de nos évêques vis-à-vis de toute l’Eglise[115]

I Mompera Chevrier dia maniry ny mpikambana ao amin’ny "fikambanany" mba samy ho "vonona mandrakariva amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ny mahantra na aiza na aiza"[116]. Tsy tokony hisalasala isika hanolotena raha ilaina, mba hanao ny asa fitoriana antsitrapo ny Vaovao Mahafaly amin’ny mahantra ao amin’ny diosezy sy any amin’ny firenena izay tena mitady izany. Manantena fiaraha-miasa amin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Eglizy manontolo isika[117].

28. Demander à nos frères de nous soutenir dans notre réponse auprès des pauvres

28.

Nous demandons à nos frères prêtres de nous soutenir dans notre réponse à l’appel à aller vers les pauvres et ceux dont l’Eglise est loin.

Angatahintsika ireo Pretra rahalahintsika mba hanohana sy hamaly ny antso izay iantsoana antsika hitodika amin’ireo mahantra sy izay lavitra ny Eglizy.

Dans le cadre de la mission reçue, notre vocation nous fait un devoir de travailler à ce que les chrétiens deviennent davantage solidaire, des opprimés, car toute l’Eglise est appelée à donner les signes messianiques du Christ, unique Sauveur des hommes.

Ao anatin’ny iraka izay noraisina, ny fiantsoan’Andriamanitra antsika dia mahatonga antsika hiasa mba hiombonan’ny kristianina bebé kokoa amin’ireo izay sahirana, satria ny Eglizy manontolo dia voaantso mba ho famantarana an’i Kristy ilay Mesia, ilay Mpamonjy tokana ho an’ny olona rehetra.

B. Les laïcs consacrés :

B) Ny lahika voatokana

29. un signe au milieu des pauvres afin de leur faire connaître Jésus-Christ et l’amour du Père

29.

A l’intérieur de la vocation et de la mission de toute l’Eglise, les frères, en fidélité à leur consécration baptismale, veulent devenir, par la force de l’Esprit Saint, un signe au milieu des pauvres, afin de leur faire connaître Jésus-Christ et l’amour du Père.

Ao anivon’ny fiantsoan’Andriamanitra sy ny iraka izay ataon’ny Eglizy, ireo Frera rehetra, ireo manamasintena tamin’ny alalan’ny batemy noraisiny, dia maniry ny herin’ny Fanahy Masina, ho famantarana eo anivon’ny mahantra, mba hampahalala azy ireo an’i Jesoa Kristy sy ny fitiavan’ny Ray.

30. en menant une vie de pauvreté

30.

Frères du Prado, nous nous sentons appelés à donner ce signe en menant, dans notre condition de laïcs, une vie de pauvreté, de sacrifice et de charité en fidélité à notre vocation. Nous voulons être ainsi les envoyés et les témoins de Jésus-Christ auprès de ceux qui sont les plus pauvres aujourd’hui.

Ry Freran’ny Prado, samy mahatsapa isika fa antsoina hanome izany famantarana izany, hitondra izany araka ny maha lahika antsika, amin’ny fiainana ny fahantrana, mba ho sorona sy ho fîtiava-namana mahatoky tanteraka araka ny fiantsoan’Andriamanitra antsika. Maniry isika ny mba ho iraka sy ho vavolombelon’i Jesoa Kristy eo anivon’ireo izay mahantra tanteraka ankehitriny.

31. en veillant à rester parmi les petits et sous des formes diverses

31.

Dans des formes qui peuvent varier selon les lieux et les situations, à notre place de laïcs consacrés, nous sommes décidés à donner notre vie pour que l’Evangile soit annoncé. En veillant à rester parmi les petits, nous travaillerons avec les pauvres à leur libération et à leur évangélisation.

Amin’ireo fomba izay mety hiovaova na zavatra samihafa araka ny toerana sy ny toe-java misy ao, araka ny toeran’ mahalaika voatokana antsika, tapakevitra isika hanome ny fiainantsika mba ho tanteraka ny fitoriana ny Evanjely. Eo ampaharetana miaraka amin’ireo madinika, miaramiasa amin’ireo mahantra isika ho fanahafana azy ireo sy ho fitoriana ny Evanjely amin’izy ireo.

Notre communion à l’évêque et aux prêtres, ainsi que notre disponibilité pour rechercher, avec eux et avec tous les baptisés, les chemins par lesquels Dieu se révèle aux pauvres, sont les signes de notre fidélité à la mission confiée à toute l’Eglise.

Ny fiombonantsika amin’ny Eveka sy amin’ny Pretra, ary koa ny fahavononantsika hitady miaraka amin’izireo sy ireo vita batemy ny lalana nisehoan’ Andriamanitra tamin’ny mahantra dia ny famantarana ny tsy fivadihantsika tamin’ny iraka nitokisana antsika.

32. Si possible en équipe de vie commune

32.

Rassemblés par l’appel du Christ à le suivre de plus près, nous choisissons de vivre, dans toute la mesure du possible, en équipe de vie commune, nous rappelant que celle-ci constitue un signe lisible de vie évangélique dans le monde.

Satria nangonin’ny antson’i Kristy hanara-dia azy akaiky isika, dia araka izay azo atao hifidy ny hiara-miaina isika, eo am-pahatsiarovana lalandava fa izany dia famantarana hita maso ny fiainana ara-evanjely eto amin’izao tontolo izao.

Notre vie commune doit être simple, fraternelle et proche de ceux qui nous entourent.

Izany fiarahantsika miaina izany dia tokony ho tsotra, feno firahalahiana, ary anakaiky ireo izay manodidina antsika.

Vivre la fraternité est à la fois le but et le moyen de notre vocation pradosienne de laïcs consacrés. Par toute notre vie, nous voulons proclamer que « la voie de l’amour est ouverte à tous les hommes et que l’effort qui tend à instaurer une fraternité universelle n’est pas vain ».[118]

Ny fiainana am-pirahalahiana dia sady tanjona no fomban’ny fiantsoana pradoziana, laika voatokana. Eo amin’ny fiainantsika rehetra, “no aniriantsika hanambara fa ny lalan’ny fitiavana dia misokatra ho an’ny olona rehetra, ary izany ezaka hampiorina firahalahiana eto amin’izao tontolo izao izany dia tsy ho zava-poana”[119].

33. partager tout ce qui fait la vie ordinaire des pauvres

33.

Nous partageons tous les aspects de la vie ordinaire des pauvres, particulièrement le travail salarié, le logement, le style de vie, l’habillement, etc. Ce partage de leur vie est fondé sur l’Evangile et l’amour des pauvres.

Mizara ny fiainan’andavanandron’ny mahantra amin’ny sehatra rehetra isika indrindra eo amin’ny asa andraisam-bola, ny trano fonenana, ny fomba fiaina, ny fomba fitafy sns… Miorina indrindra amin’ny Evanjely sy fitiavana ny mahantra izany fizarana ny fiainana aminy izany.

34. Annonce d’un directoire des frères…

34.

Un ou plusieurs directoires particuliers précisent la manière dont les laïcs consacrés sont appelés à vivre leur vocation et leur mission auprès des pauvres.

Misy vondrona iray na maromaro manazava ny fomba niantsoana ireo laika voatokana hiaina ny fiantsoan’ Andriamanitra azy ary hanao ny iraka nampanaovina azy eo amin’ny mahantra.

35. Complémentarité prêtres et frères

35.

Il y a une réelle complémentarité entre la façon dont les prêtres et les frères du Prado vivent le charisme reçu du Père Chevrier : chacun dans un état différent, nous nous aiderons mutuellement à être fidèles aux éléments essentiels de notre vocation et de notre mission.

Misy fifamenoana mihitsy eo amin’ny fomba fiainana ny asa fanasoavana azo avy amin’i Mompera Chevrier eoamin’ny mompera sy freran’ny Prado; hifanampy isika, amin’ny fomba samihafa, mba ho mahatoky amin’ny zavatra lehibe ao amin’ny fiantsoana antsika sy ny iraka ampanaovina antsika.

Deuxième Partie : La réponse des pradosiens à l’appel de Dieu.

Fizarana faharoa : Ny famalian’ny pradoziana ny antson’Andriamanitra

Chapitre 5 :
Le contenu de l’engagement personnel

Toko fahadimy :
Ny votoatin’ny fanoloran-tena

36. Pas la simple observation d’une règle, mais un engagement soutenu à suivre Jésus-Christ de plus près

36.

La fidélité à la vocation apostolique du véritable disciple de Jésus-Christ n’est pas satisfaite par la simple observation d’une règle : elle demande à chacun un engagement personnel et un effort soutenu pour suivre Notre Seigneur de plus près, afin de se rendre plus capable de travailler efficacement au salut des hommes[120]

Ny fahatokisana amin’ny fiantsoana apostolika eo amin’ny tena mpianatry Jesoa Kristy dia tsy vitan’ny fandinihana tsotra ny fitsipika iray, mitaky fanoloran-tena sy ezaka matotra amin’ny tsirairay izany eo amin’ny fanarahan-dia akaiky an’ny Tompontsika, ary izany dia mba hampahomby ny asam-pamonjena ny olona[121].

« Connaître Jésus-Christ, c’est tout, le reste n’est rien »[122]

« Mahafantatra an’i Jesoa Kristy, izay ihany, tsinotsinona ny sisa »[123]

37. Engagés à étudier l’Evangile et à le faire passer dans nos vies

37.

Pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, nous nous engageons à étudier, d’une manière habituelle, l’Evangile et à le faire passer dans nos vies.

Mba hitomboana amin’ny fahalalana an’i Jesoa Kristy dia manolotena hianatra ny Evanjely ary mampita izany eo amin’ny fiainantsika isan’andro isan’andro isika.

Soit personnellement, soit en commun, nous donnerons un temps considérable à cette étude spirituelle : « Celui qui veut se remplir de l’Esprit de Dieu doit étudier Notre Seigneur chaque jour : ses paroles, ses exemples, sa vie ; voilà la source où nous trouvons la vie, l’esprit de Dieu »[124]. Nous ferons de cette étude un véritable travail qui prend en compte la totalité des Ecritures. Nous le réaliserons dans la simplicité de la foi, selon la tradition de l’Eglise, en lien avec les pauvres dont nous partageons la vie.

Na mandeha irery, na miaraka, dia hanokana fotoana betsaka isika amin’ity fianarana ny Soratra Masina ity. “Izay te hanana ny fahafenoan’ny Fanahin’Andriamanitra dia tokony hianatra isan’andro ao amin’ny Tompontsika : ny teniny, ny ohatra omeny, ny fiainanay, izany no loharano anovozantsika ny fiainana, ary ny fanahin’Andriamanitra”[125]. Amin’ity fianarana ity no hanaovantsika ny tena asa izay manambara ny Soratra Masina manontolo. Ao anatin’ny finoana feno fahatsorana no hanatanterahantsika izany, araka ny fomban’ny Eglizy, miaraka amin’ny mahantra izay izarantsika ny fiainana.

« C’est dans l’oraison de chaque jour qu’il faut faire cette étude et qu’il faut faire passer Jésus-Christ dans sa vie… C’est là que nous trouverons chaque jour quelque lumière du Saint Esprit et que nous arriverons peu à peu à conformer notre vie à celle de Jésus-Christ. Il faut une prière assidue.[126]

“Ao anatin’ny vavaka isan’andro no tokony hanaovana ity fianarana ity ary tokony hampidirana an’i Jesoa Kristy ao amin’ny fiainana ao no ahitantsika isan’andro ny fahazavan’ny Fanahy Masina, amin’izay dia mampanahaka tsikelikely ny fiainantsika amin’i Jesoa Kristy isika. Mila vavaka mavitrika izany[127].

Dans sa prière, le vrai disciple demande au Christ, Verbe Sauveur, de bien vouloir ouvrir son esprit et son intelligence, afin que la Parole de Dieu entre dans son cœur et qu’il puisse la goûter pour la comprendre[128]. Il désire que toutes les paroles de l’Evangile soient pour lui autant de lumières qui l’éclairent, le fassent aller à Jésus et le suivre dans toutes les voies de la justice et de la vérité. Alors que nous sommes toujours tentés de trouver l’Evangile impraticable[129], le Père Chevrier nous apprend à nous rendre disponibles à l’Esprit pour écouter, méditer et mettre en pratique la Parole, parce que dans cette paroles il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur.

Ao anatin’ny vavaka ataony, ny “mpianatra marina”, dia mangataka amin’i Kristy, ilay Teny Mpamonjy, mba hanokatra ny Fanahiny sy ny fahiratan-tsainy hidiran’ny Tenin’ Andriamanitra ao anatin’ny fony, ary mba ahafahany manandrana sy mahazo izany Teny izany[130]. Haneho ny faniriany izy fa ny Tenin’ny Evanjely rehetra anie no tena fahazavana hitsilo azy, hampanantona azy an’i Jesoa, ary hanara-dia azy any amin’ny lalan’ny fahitsiana sy fahamarinana rehetra. Raha mbola alaim-panahy foana isika hiteny fa sarotra tanteraka ny Evanjely[131], i Mompera Chevrier dia mampianatra antsika ho vonona lalandava amin'ny Fanahy hihaino, hanao fandinihan-tena, ary hampihatra ny Tenin’Andriamanitra, satria ny fiainana, ny fijaliana, ny fitsaharana, ary ny fahasambarana dia ao anatin’io teny io.

38. Contempler la vie des hommes à la lumière de l’Evangile

38.

Nous cherchons aussi à regarder la vie des hommes à la lumière de la Parole de Dieu pour reconnaître la présence et les appels de Jésus-Christ, afin de collaborer à son action et de pouvoir leur annoncer la Bonne Nouvelle du salut.

Miezaka koa isika hijery ny fiainan’ny olona hazavain’ny Tenin’andriamanitra mba hahalalantsika ny fanatrehana sy ny antson’i Jesoa Kristy, ary mba hiombona amin’ny asany ka ho afaka hanambara aminy ny Vaovao Mahafalin’ny famonjena.

En partageant la vie des hommes et des peuples, nous devenons plus capables de découvrir « les semences du Verbe qui s’y trouvent cachées »[132]. Nous nous rappelons que l’Esprit Saint « prévient, visiblement parfois, l’action apostolique, tout comme il ne cesse de l’accompagner et de la diriger de diverses manières »[133]. Nous sommes convaincus qu’un regard contemplatif sur la vie, sans cesse ravivé et purifié dans la prière, est une source de connaissance de Jésus-Christ et de dynamisme missionnaire.

Eo am-pizarana ny fiainan’ny hafa sy ny vahoaka dia afaka hahita ny “zava-miafin’ny voa ao amin’ny teny”[134]. Ho tsaroantsika fa mampandre na maneho indraindray ny asa apostolika ny Fanahy Masina, “tahaka ny tsy ijanonany miaraka aminy ary ny itarihany azy amin’ny fomba samihafa”[135]. Ho resy lahatra isika fa fijerena ny fiainana, izay tsy mitsahatra velombelomina sy hamasinin’ny vavaka dia loharanon’ny fahalalana an’i Jesoa Kristy sy ny faharisihana ho iraka.

39. Découvrir le visage du Christ en accueillant aussi la vie de l’Eglise

39.

En accueillant aussi la vie de l’Eglise, nous découvrons le visage que prend le Christ aujourd’hui pour se faire connaître. Sous l’impulsion de l’Esprit, nous chercherons sans cesse à approfondir le mystère de l’Eglise dans la prière et l’exercice du ministère. La mission de l’Eglise, en effet, « continue et développe au cours de l’histoire la mission du Christ lui-même, qui fut envoyé pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle »[136].

Eo am-pandraisana ny fiainan’ny Eglizy koa, no ahitantsika ny endrika isaloran’i Kristy ankehitriny, mba ampahafantarany ny tenany amintsika. Eo ambanin’ny tosiky ny Fanahy, tsy mitsahatra handalina ny zava-miafin’ny Eglizy sy ny asany isika ao anatin’ny vavaka. Fa ny iraka ataon’ny Eglizy dia “mitohy ary mampandroso ny fanirahan’i Kristy izay nalefa hanambara ny Vaovao Mahafaly amin’ny mahantra”[137].

« Avoir l’Esprit de Dieu, c’est tout »[138]

« Manana ny fanahin’Andriamanitra, izay ihany »[139].

40. En nous, l'Esprit-Saint doit produire tout l’extérieur… prier l'Esprit-Saint

40.

« En nous, c’est l’Esprit Saint qui doit produire tout l’extérieur »[140] Dans l’Etude d’Evangile et dans la prière de tous les jours, nous voulons « poser comme fondement principal l’intérieur, la sève spirituelle qui doit donner vie à l’extérieur »[141].

“Eo amintsika, dia ny Fanahy Masina no tokony hanokatra antsika amin’ny zavatra ivelany”[142]. Eo am-pianarana ny Evanjely, ary ao anatin’ny vavaka atao isan’andro dia te-hametraka ho “fototra lehibe ao anaty ny tanjam-panahy izay manoro ny fiainana ivelany isika”[143].

Nous prierons beaucoup pour demander à Dieu son Esprit[144]. Il faut une prière quotidienne et se confier spécialement pour cela à l’intercession de la Vierge Marie qui persévère toujours avec nous dans la prière, comme autrefois avec les apôtres[145]. Avec elle, nous resterons fidèles à la prière quotidienne des Psaumes que l’Eglise met sur nos lèvres pour présenter à Dieu le cri des hommes, dans l’attente de l’Esprit.

Hivavaka mafy isika hangataka amin’Andriamanitra ny Fanahiny[146]. Tokony ho vavaka isan’andro ary hatoky indrindra indrindra amin’ny vavaka fangatahan’i Masina Maria izay milofo mandrakariva miaraka mivavaka amintsika tahaka ny nataony taloha niaraka tamin’ny apostoly[147]. Miaraka aminy, dia hanao ny vavaka ao amin’ny Salamo tsy miato isika, dia ilay vavaka napetraky ny Eglizy ao am-bavantsika mba hitondra eo amin’Andriamanitra ny antsoantson’ny olona eo am-piandrasana ny Fanahy Masina.

41. Recevoir et discerner l’appel des pauvres comme voix de Dieu aujourd'hui

41.

Pour rester fidèles à cet Esprit qui ne cesse d’agir dans le monde, nous nous aiderons à recevoir et à discerner en permanence l’appel des plus pauvres de nos peuples. Recevoir cet appel, c’est d’abord le recevoir comme voix de Dieu aujourd’hui.

Mba tsy ivadihana amin’ity Fanahy izay tsy mijanona miasa eo anivon’izao tontolo izao dia, hifanampy isika handray sy handanjalanja foana ny antsoantson’ireo tena mahantra ao amin’ny vahoakantsika. Ny andraisana ity antsoantso ity aloha dia tahaka ny mandray azy ho toy ny feon’Andriamanitra aloha.

42. Recevoir l'Esprit-Saint en Eglise, à l’école des saints, dans la foi simple des pauvres

42.

L’Esprit de Dieu nous est donné dans l’Eglise, peuple de Dieu rassemblé par le Christ dans le Saint Esprit, pour proclamer et célébrer les merveilles de Dieu parmi les hommes, dans la diversité des langues et des cultures.

Omena antsika ny Fanahin’Andriamanitra ao amin’ny Eglizy, Vahoakan’Andriamanitra miombona amin’i Kristy noho ny Fanahy Masina, mba hanambara sy hankalaza ireo zava-mahatalanjona nataon’Andriamanitra tamin’ny olombelona, ao anatin’ny fiteny sy kolon-tsaina maro samihafa.

Afin de marcher avec assurance dans « les voies du Saint Esprit »[148], nous chercherons, pour nous y conformer, à entrer dans l’intelligence des orientations et des décisions de « notre Saint Père le Pape »[149], de nos évêques et de tous ceux qui ont autorité et responsabilité à notre égard.

Mba hahafahantsika mizotra am-pitokiana sy hampifanaraka ny fiainantsika amin’ny “Lalan’ny Fanahy Masina”[150], dia ezahintsika ny hanaraka an-tsitra-po ny torolalana sy ny fanapahan-kevitr’ireo Ray aman-drenintsika dia ny Papa[151], ny Eveka sy ireo rehetra manam-pahefana sy andraikitra momba ny fiainantsika.

Nous méditerons les exemples des saints qui nous stimulent à avancer résolument dans le chemin de l’Evangile.

Hodinihintsika ny oha-piainana nasehon’ireo Olomasina ka hanentana antsika handroso tsy am-pisalasalàna amin’ny lalan’ny Evanjely.

Nous chercherons l’Esprit de Dieu dans la foi simple des pauvres : « il y a des âmes qui sentent la vérité naturellement et l’acceptent avec joie et bonheur dès qu’elles la voient… Dieu a mis dans certaines âmes un sens spirituel et pratique qui renferme plus de bon sens et d’esprit de Dieu qu’il y en a dans la tête des plus grands savants. Témoins, certains bons paysans, quelques bons ouvriers, quelques bonnes ouvrières, femmes qui comprennent de suite les choses de Dieu et savent mieux les expliquer que bien d’autres »[152].

Ao amin’ny finoana tsotra ananan’ireo mahantra no hitadiavantsika ny Fanahin’Andriamanitra. “Misy ireo olon-tsotra izay mahatsapa avy hatrany ao am-pony ny fahamarinana ary manaiky izany an-kafaliana sy fahasambarana raha vantany vao hitany… Andriamanitra dia nametraka ao amin’ny olon-tsotra sasany hevitra ara-panahy sy mahomby ka mampiseho fahatsorana sy fahalalàna an’Andriamanitra mihoatra noho izay heverin’ireo manam-pahaizana ambony. Vavolombelon’izany ireo tantsaha tsarafanahy, ireo mpiasa lahy sy vavy izay mahatakatra avy hatrany ny hevitra momba an’Andriamanitra ary mahay manazava an’izany tsara kokoa noho ny hafa”[153].

43. Des constitutions pour nous aider ; l’Esprit de Dieu est rare…

43.

Pour marcher selon l’Esprit de Dieu, nous nous donnons les présentes constitutions, car l’Esprit de Dieu est encore dans une règle de vie tirée de l’Evangile et approuvé par l’Eglise[154]. Mais il n’est pas dans une régularité toute extérieure ; il faut toujours nous rappeler que notre seul règlement immuable est l’Evangile et qu’une « once de vraie charité vaut mieux que cent livres de règles »[155]

Mba hahafahantsika mizotra araka ny Fanahin’Andriamanitra, dia arahintsika an-tsakany sy an-davany ity fitsipi-piainana ity, satria “ny fanahin’Andriamanitra dia ao anatin’ny fitsipi-piainana notovozina tamin’ny Evanjely ary nankatoavin’ny Eglizy”.[156] Kanefa tsy torolalana ivelany fotsiny izy ity; tsy maintsy tsaroantsika mandrakariva fa ny lalana tokana tsy miova dia ny Evanjely ary ny “fitiavana marina, na dia bitika aza, dia tsara lavitra noho ny 5 000 grama fitsipika ”[157].

Nous nous rappellerons aussi que « l’Esprit de Dieu est rare, parce qu’il est très difficile de quitter entièrement sa raison, sa science, sa vie naturelle, ses défauts d’esprit, pour se remplir de l’Esprit de Dieu et n’agir que selon l’Esprit de Dieu »[158] C’est pour faire passer toujours en premier la charité pastorale que l’« Association des Prêtres du Prado » se donne cette règle de vie simple qui permet l’adaptation aux temps et aux circonstances diverses de la vie apostolique.[159]

Hotsaroantsika ihany koa fa “ny Fanahin’ Andriamanitra dia toa hafahafa, satria sarotra ny manda tanteraka ny hevitry ny tena, ny fahalalàna, ny fiainana andavanandro, ny kilema, mba ho fenon’ny fanahin’Andriamanitra sy hiasa araka ny Fanahin’ Andriamanitra”[160]. Hanao ho loharano hatrany ny fitiava-namana izay fitsipi-piainan’ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado”, ary natao hifanaraka amin’ny vanim-potoana sy ny zava-mitranga amin’ny fiainana andavanandro[161].

« Une seule chose est nécessaire » :
annoncer Jésus-Christ aux pauvres.
[162]

« Zavatra tokana no ilaina :
mitory an’i Jesoa Kristy amin’ny mahantra »
[163].

44. Nous choisirons de préférence la compagnie des pauvres, nous livrer à de nouvelles formes d’apostolat au risque d’y perdre notre réputation

44.

Pour travailler comme Jésus et avec Jésus à l’annonce du Royaume aux pauvres, « nous choisirons de préférence la compagnie des pauvres »[164], nous nous ferons proches d’eux par amour. Nous prendrons autant que possible le genre de vie des pauvres, parce que « notre vocation à nous, c’est la pauvreté et le service des pauvres, des petits et des pécheurs » et que « nous sommes plus particulièrement chargés d’évangéliser les pauvres. »[165]

Mba hahafantsika miasa tahaka an’i Jesoa ary miaraka aminy amin’ny fitoriana ny Fanjakan’ Andriamanitra eo anivon’ny mahantra dia “hofidintsika ho namana manokana ny mahantra”[166] ary ho namantsika akaiky izy ireo noho ny fitiavana. Hiainantsika araka izay azo atao ny fomba fiainan’ny mahantra, satria « ny fahantrana, ny fanompoana ny mahantra, ny madinika sy ny mpanota no fiantsoana ho antsika » ary « nankinina amintsika manokana ny fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra ».[167]

La solidarité avec les pauvres nous fait donc partager leurs aspirations, leurs initiatives pour survivre et leurs luttes pour la justice.

Ny fiombonantsika amin’ny mahantra dia mahatonga antsika ifampizara ny hetaheta sy ny ezaka ataon’izy ireo amin’ny adim-piainana sy ny fampanjakana ny rariny.

Nous sommes témoins de leur capacité à prendre des responsabilités dans le monde et dans l’Eglise. Ensemble, nous nourrissons notre espérance des signes de l’Esprit que nous percevons dans leur vie. C’est l’Evangile que nous voulons partager avec eux.

Vavolombelona mahita isika fa afaka mandray andraikitra tokoa izy ireo eo anivon’izao tontolo izao sy amin’ny Eglizy. Miara-migoka ny fanantenana ny endriky ny Fanahy amin’ny fiainan’izy ireo isika. Ny Evanjely manko no tiantsika hozaraina amin’izy ireo.

Pour rencontrer en vérité les plus pauvres et les marginalisés de nos sociétés, les non-croyants et les plus éloignés de l’Eglise et de la foi en Jésus-Christ, nous n’hésiterons pas, avec l’accord de notre évêque, à nous livrer à des formes nouvelles d’apostolat, en ayant le souci de les enraciner dans l’Evangile et la tradition vivante de l’Eglise.

Mba hahafahana mifandray marina amin’ireo tena mahantra, ireo atao ankilabao eo amin’ny fiarahamonina, ireo tsy mpino sy izay lavitra ny Eglizy sy ny finoana an’i Jesoa Kristy, dia tsy hisalasala isika, rehefa nomen’ny Eveka alalana, ny hitady fomba fitoriana vaovao, izay mifototra hatrany amin’ny fiorenana amin’ny Evanjely sy ny fomba amam-panao iainana ao amin’ny Eglizy.

Afin d’assurer le service de l’Evangile auprès de certains groupes humains, nous nous proposerons au besoin pour travailler manuellement et partager ainsi la condition des pauvres, là où, avec l’approbation de l’autorité compétente, ce ministère est jugé opportun[168]. C’est pour assurer ce service de l’Evangile que « l’Eglise a envoyé en mission Apostolique parmi les travailleurs, des prêtres qui, en partageant intégralement la condition ouvrière, veulent y être témoins de sa sollicitude et de sa recherche. »[169]

Raha tiana ho azo antoka ny fitoriana ny Evanjely amin’ny antokon’olona sasany, dia aoka ny asa-tanantsika no hivelomantsika; amin’ izay dia sahala amin’ny mahantra isika, ka rehefa neken’ny tompon’andraikitra mahefa, dia mifanojo amin’ny ilàna azy ity fandraharahana ity[170]. Mba ho azo antoka ity fanompoana ny Evanjely ity dia “naniraka pretra ny Eglizy mba ho iraka eo anivon’ny mpiasa izay hiaina tanteraka ny fomban’ ny mpiasa, ary te ho vavolombelona amin’ ny fiahiana azy ireo sy amin’ ny fikarohany”[171].

A cause de l'Evangile et de nos solidarités avec les pauvres, nous acceptons de devenir, en communion avec le Christ, des signes de contradiction, vivant, dans la foi et l'humilité, l'incompréhension, la perte de notre réputation et même la persécution.

Noho ny Evanjely sy ny firaisan-kina amin’ny mahantra, dia ekentsika amin’ny alalan’ny firaisan’aina amin’i Kristy, ho famantarana hifanoherana, velona, ao anatin’ny finoana sy ny fanetren-tena, ny tsy fahazoan’ny olona ny hevitsika ary ny tsy fananantsika laza, hatramin’ny fanenjehana aza.

45. Elaborer une parole de foi simple grâce au travail dans le creuset de notre cœur

45.

« Il faut instruire, non par de grands discours qui ne vont pas jusqu'au fond du cœur des ignorants, mais par des instructions très simples et à la portée du peuple ».[172]

Tsy maintsy mampianatra isika, tsy amin’ny alalan’ny lahateny miezinezina kanefa tsy mipaka amin’ny ati-fanahin’ny olon-tsotra, fa fampianarana mora sy sahaza ny vahoaka[173].

Pour annoncer Jésus Christ aux pauvres, nous devons chercher à élaborer une parole de foi simple et directe, en prenant en considération ce qui a du poids dans les réalités de leur vie et en trouvant les mots qui leur parlent.

Raha hanambara an’i Jesoa Kristy amin’ny mahantra dia tsy maintsy kendrena mba ho teny tsotra sy mahitsy, manan-danja sy mifanaraka amin’ny zava-misy eo amin’ny fiainan’izy ireo ary amin’ny alalan’ny fiteny azony no atao.

Pour « faire le catéchisme » en fidélité à la Parole de Dieu et aux enseignements de l'Eglise, notre cœur et notre prière seront comme un creuset où l'Evangile et la vie des hommes, longuement médités, se rencontrent et s'éclairent mutuellement.

Raha « hanao katesizy » tsy miova amin’ny Tenin’ Andriamanitra sy ny fampianaran’ny Eglizy dia ny hahatonga ny fo sy ny vavaka ho toy ny sehatra ihaonana sy ifanilovan’ny Evanjely sy ny fiainan’ny olombelona izay efa voadinika maharitra.

« Ce n'est pas le livre qui instruit, c'est le prêtre ».[174]

“Tsy ny boky no mampianatra fa ny pretra”[175].

46. Travailler à ce que les pauvres aient une place privilégiée dans l’Eglise et puissent exprimer leur foi

46.

Nous travaillerons à faire en sorte que les pauvres aient leur place privilégiée à l'intérieur de l'Eglise et qu'ils puissent y exprimer leur foi.

Tsy hikely soroka isika amin’ny hananan’ny mahantra ny anjara toerana tsara sahaza azy ireo ao amin’ny Eglizy ka hahafahan’izy ireo maneho ny finoany.

Il s'agit pour nous de former parmi eux des chrétiens qui croient, qui aiment et qui se décident à agir selon l'Evangile : « La foi, l'amour et l'action, voilà les trois effets qu'il faut chercher à produire ».[176]

Izany dia mitaky ny hanofanantsika kristianina vontom-pinoana izay manam-pitiavana ka tapa-kevitra hiasa araka ny Evanjely : “Ny finoana sy ny fltiavana ary ny asa, ireo no vokatra telo tsy maintsy hasongadina”[177].

Avec l'ensemble du peuple de Dieu, nous devons tous nous sentir responsables de susciter des vocations de prêtres et d'autres apôtres consacrés à l'évangélisation des pauvres, en particuliers parmi les pauvres eux-mêmes.

Miaraka amin’ny fianakaviam-ben’Andriamanitra hahatsapa ho tompon’ andraikitra isika amin’ny fanentanana amin’ny fïantsoan’ Andriamanitra ho pretra sy ho apôstôly hanokan-tena hitory ny Vaovao Mahafaly amin’ny mahantra, indrindra eo anivon’ny mahantra tokoa.

« La voie des conseils, c'est celle de l'amour véritable »[178]

« Ny feon’ny fananarana dia ny fitiavana marina »[179]

47. Nous conformer au Christ dans sa charité

47.

Pour accomplir l'œuvre de Dieu, qui veut rassembler tous ses enfants au sein d'un même peuple, nous sommes appelés à nous conformer au Christ dans sa charité. Cet amour nous presse de nous engager dans le chemin qu'il a pris lui-même :

Mba hahafahana hanatanteraka ny asan’Andriamanitra, izay te-hamory ny zanany rehetra ho vahoaka tokana, dia antsoina isika mba hanahaka an’i Kristy amin’ny fitiavana. Io fitiavana io no manentana antsika hanaraka ny lalana nodiaviny :

« Je vous ai donné l'exemple, afin que, comme j'ai fait, vous fassiez aussi ».[180]

“Ohatra no nomeko anareo, mba hanaovanareo toy izany koa”[181].

« Faites comme moi, si vous voulez remplir la mission que je vous confie au nom de mon Père »[182]

“Manaova tahaka ahy, raha te-hahatontosa ny iraka nankiniko amin’ny anaran’ny Ray taminareo”[183].

« Notre union à Jésus Christ doit être si intime, si visible, si parfaite que les hommes doivent dire en nous voyant : voilà un autre Jésus Christ ! Nous devons reproduire, à l'extérieur et à l'intérieur, les vertus de Jésus Christ, sa pauvreté, ses souffrances, sa prière, sa charité. Nous devons représenter Jésus Christ pauvre dans sa crèche, Jésus Christ souffrant dans sa passion, Jésus Christ se laissant manger dans la Sainte Eucharistie »[184].

“Ny fiombonantsika amin’i Jesoa Kristy dia tsy maintsy ao anatin’ny fitiavana, am-pahibemaso, lavorary, ka ny olona izay mahita antsika dia ho afaka hiteny hoe : izany tokoa ka Jesoa Kristy hafa koa ! Tsy maintsy asehontsika amin’ny fiainantsika ety ivelany sy ao anaty ny toe-panahin’i Jesoa Kristy, ny fahantrany, ny fijaliany, ny vavaka nataony, nyfitiavany. Isika dia tsy maintsy mampiseho an’i Jesoa Kristy mahantra ao an-tranon’omby, Jesoa Kristy nandre fangirifiriana tamin’ny nijaliany, Jesoa Kristy manaiky hatao sakafo amin’ny Eokaristia Masina”[185].

48. Pratiquer les conseils évangéliques

48.

« L’Association des Prêtres du Prado », érigée en institut séculier, reçoit, sur cette voie proposée par l'Eglise, un dynamisme nouveau pour assumer les valeurs de la sécularité dans la suite de Jésus Christ.

Ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado”, izay mijoro eo anivon’ “institut séculier”, araka ny fandaharan’ny Eglizy, dia manana hery vaovao hiatrehana ireo soatoavina amin’izao tontolo izao amin’ny fanarahan-dia an’i Kristy.

Dans la pratique des conseils évangéliques, les membres de l'Institut, prêtres diocésains, laïcs consacrés, se trouvent encouragés à une fidélité plus grande pour vivre les appels de Dieu qui nous viennent par les signes des temps.

Ny mpikambana, pretra diôseziana sy laika voatokana, dia mavitrika tokoa amin’ny fampiharana ny torohevitry ny Evanjely, ka manana fahatokisana lehibe amin’ny fiainana ny fiantsoan’ Andriamanitra izay vokatry ny famantarana ny vanim-potoana iray.

Pauvreté.

Fahantrana

49. Nous devons être des pauvres

49.

« Etant appelés à vivre avec les pauvres, nous devons être pauvres »[186] « Jésus a voulu être pauvre… La pauvreté a été son caractère distinctif »[187]. « Il est né dans une crèche sur la paille », afin que nous comprenions que, « pour Dieu, l'or est aussi pauvre que la paille »[188].

“Tsy maintsy mahantra isika mba ho afaka hiaina miaraka amin’ny mahantra”[189]. “Niseho ho mahantra i Jesoa… ny fahantrana no tena nampiavaka azy”[190]. “Teraka tao an-tranon’omby teo ambony vilona izy”, mba hahatsapantsika fa “ho an’ Andriamanitra, ny volamena koa dia mahantra tahaka ny vilona”[191].

Nous choisissons d'être pauvres par amour de Notre Seigneur et par amour des déshérités de ce monde auxquels nous sommes envoyés.

Nisafidy ny hahantra isika noho ny fitiavana ny Tompontsika sy ireo faraidiny eto an-tany izay anirahana antsika.

Notre monde, marqué par tant d'injustices dans la répartition des biens, par d'énormes dépenses en vue de l'armement et de la guerre, par l'idolâtrie du bien être, a besoin de signes. Pour que les pauvres puissent accueillir l'Evangile, il faut que soit donné dans l'Eglise le signe de la pauvreté volontaire. Par la pauvreté de Jésus Christ cherchée avec sollicitude, prise avec joie et embrassée avec amour[192], nous voulons signifier que Dieu est Providence, Père de tous les hommes, que Jésus Christ est notre trésor, au-dessus de tout autre bien, et que nous travaillons réellement pour lui et non pour d'autres intérêts. Le Prado, dans ses membres, et en tant qu'institution, doit être un signe pour les pauvres et pour l'Eglise.

Izao tontolo izao iainantsika, izay anjakan ny tsy rariny amin’ny fitsinjarana ny harena, amin’ny fandaniam-bola be loatra amin’ny fltaovam-piadiana sy ny ady ary ny fanindrahindrana ny maha-izy azy ny tena dia mila famantarana. Tsy maintsy aseho ao amin’ny Eglizy ny fahantrana an-tsitra-po mba ho famantarany fahafahan’ny mahantra mandray ny Vaovao Mahafaly. Amin’ny alalan’ny fahantran’i Jesoa Kristy izay tadiavina amin-kerim-po, raisina an-kafaliana, orohana am-pitiavana[193], no anambarantsika fa Andriamanitra dia Mpiaro, Rain’ny olona rehetra, i Jesoa Kristy dia harena ho antsika, mihoatra ny harena rehetra, ary ho azy irery ihany no iasantsika fa tsy fitadiavana tombon-tsoa hafa. Ny Prado, izany hoe ny olona ao aminy sy amin’ny maha-fïkambanana mijoro ara-dalàna azy, dia tokony hiseho ho famantarana ho an’ny mahantra sy ny Eglizy.

50. lutter en faveur de la libération des pauvres

50.

La mission de l'Eglise dans le monde à la suite du Christ, Sauveur des hommes, nous presse de lutter en faveur de la dignité et de la libération des groupes et des peuples pauvres. Le choix d'une vie pauvre nous fera vivre dans notre chair l'aspiration des pauvres et des opprimés à une vie plus décente et plus digne. En tenant compte de notre vocation, nous contribuerons aux différentes initiatives visant à réaliser un partage plus juste des biens de ce monde.

Ny fanohizana ny asan’i Kristy Mpamonjy ny olombelona ataon’ny Eglizy dia manosika antsika hiady ho an’ny fahamendrehana sy ny fanafahan’ny vondrona sy ny vahoaka mahantra. Ny safidim-piainana hahantra no ahatsapantsika marina ny hetahetan’ireo mahantra sy ny ampahoriana hanana fiainana mendrika sy mihaja kokoa. Zo am-pandraisana ho zava-dehibe ny fiantsoan’ Andriamanitra ao amintsika, dia manana anjara biriky isika amin’ny ezaka samihafa mikendry ny hitsinjarana am-pahamarinana ny harena eto ambonin’ny tany.

51. Renoncer aux biens de la terre… là où il n’y a pas à souffrir quelque chose…

51.

« Nous renonçons » donc « aux biens de la terre en nous contentant du strict nécessaire dans le logement, le vêtement, la nourriture »[194] et les autres biens, nous rapprochant le plus possible de la vie de Notre Seigneur Jésus Christ et de la vie de ceux qui sont pauvres par nécessité. Nous nous rappellerons que beaucoup de pauvres souffrent et que, si nous voulons être leurs frères, nous devons partager autant que possible leur pauvreté et leur souffrance, même la souffrance qui nous vient par eux. « Là où il n'y a pas à souffrir quelque chose, il n'y a pas de véritable pauvreté »[195].

“Afointsika”, araka izany ny “haren’ny tany amin’ny alalan’ny fiononana amin’fizay tena ilaina momba ny fonenana ny fitafiana ny sakafo”[196], ary ny harena hafa, mba hampifanatona antsika bebe kokoa amin’ny fiainan’i Jesoa Kristy Tompontsika sy ny an’ireo mahantra. Raha te-ho havan’ny mahantra marina isika, dia aoka ho tsaroantsika fa maro ireo mahantra no mijaly, ary hifampizara aminy koa ny fahantrany sy ny fijaliany, eny fa na dia ny fampijalian’izy ireo antsika koa aza. “Ao amin’izay tsy misy zavatra mampijaly, tsy misy fahantrana tena izy”[197].

Pour rester fidèles à cette règle du strict nécessaire, nous nous engageons à examiner régulièrement l'usage et la gestion de nos ressources, ainsi que notre style de vie, en équipe et avec un responsable.

Mba tsy hivadihantsika amin’ity lalàn’ny fiononana amin’ny tena ilaina ity, dia ataontsika ho vain-dohan-draharana ny manao jery todika tsy tapaka ny fampiasana sy ny fitantanana ny fananantsika, sy ny fomba fiainantsika, miaraka amin’ny mpikambana sy amin’ny mpiandraikitra.

Les directoires préciseront des moyens, adaptés aux circonstances, pour aider à la mise en pratique de cet engagement.

Ny Sori-dalana no hametraka araka ny zava-miseho, ny fomba hanatanterahana io fifehezan-tena io.

52. Accomplir nous-mêmes des tâches matérielles

52.

« Le pauvre travaille pour gagner sa vie… Il n'a pas de domestique… Il n'emploie les ouvriers que dans les cas de nécessité… Il ne craint pas de faire les choses les plus humbles… »[198]

“Miasa mba ho velona ny mahantra… Tsy manana mpanampy ao an-trano izy ireo… Tsy mampiasa olon-kafa izy raha tsy amin’ny fotoana tena ilana azy… Tsy matahotra ny hanao asa faran’izay tsotra izy”[199].

Nous n'hésiterons pas, en esprit de pauvreté, à accomplir par nous-mêmes les tâches domestiques et les travaux matériels.

Koa tsy hisalasala isika, amin’ny fananana toetra mahantra, ny hanatanteraka ny asa ao an-tokantrano sy ny asa ara-nofo.

53. Règle du nécessaire pour chacun et pour l’institut

53.

La règle du nécessaire doit s'appliquer non seulement à chaque membre en particulier, mais aussi à l'Institut dans son ensemble et à tous les groupes qui le composent.

Ny Lalàn’ny tena ilaina dia tsy natao hampiharina amin’ny mpikambana tsirairay fotsiny, fa natao ho an’ny Institut amin’ny ankapobeny koa sy amin’ny vondrona rehetra izay mamorona azy.

L'Institut ne peut posséder de biens immeubles que s'ils sont nécessaires à son fonctionnement.

Ny “Institut” dia tsy afaka ny hanana zavatra mivaingana manokana ho azy ankoatry ny tena ilaina amin’ny fampandehanan-draharaha.

On ne cherchera pas à accumuler des capitaux.[200] Les réserves de l'Institut seront limitées aux besoins auxquels il est nécessaire de faire face. L'Institut en rendra compte régulièrement à ses membres.

Tsy hitady hanangona vola aman-karena ho an’ny tena samirery[201]. Ny tahirin’ny “Institut” dia voafetra amin’izay hiatrehana ny tena ilaina fotsiny. Ny “Institut” dia hanao tatitra hatrany amin’ny mpikambana ao aminy momba an’izany.

54. Mettre en commun les biens, partager avec les pauvres

54.

« Nous renonçons aux biens de la terre d'esprit et de cœur » en cherchant, dans la mesure du possible, à mettre « en commun tout ce que nous avons, comme les premiers chrétiens, ne considérant pas ce que nous avons comme étant à nous, mais comme étant à Dieu et au prochain, mettant en pratique cette parole de Jésus Christ : « Tout ce qui est à moi est à vous et tout ce qui est à vous est à moi ».[202]

“Afointsika amin-kalalaham-po ny haren’ny tany”, ka hikatsaka, araka izay azo atao, ny “fiombonana amin’izay ananantsika, tahaka ny kristianina tany am-boalohany, izay tsy nihevifra ny fananany ho azy samirery, fa ho tahaka ny fananan’ Andriamanitra sy ny namana, ary hanatanteraka ny tenin’i Jesoa Kristy hoe : “Izay rehetra ahy dia anareo ary izay rehetra anareo dia ahy”[203].

La pauvreté évangélique demande en effet que nous sachions établir une véritable communauté de biens entre frères. C'est le partage sous ses différentes formes.

Ny fahantrana araka ny Evanjely dia mitaky fahaizana miombom-pananana marina amin’n samy mpirahalahy. Izany no fïfampizarana amin’ny endriny maro samihafa.

Nous nous associerons aux efforts pour une répartition plus équitable des ressources entre prêtres.

Hiombonantsika ny ezaka amin’ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy ny fananana amin’ny samy pretra.[204]

Nous chercherons à partager nos biens personnels et communautaires avec les pauvres et les pays pauvres. 

Hojerentsika koa izay fomba hizaràna ny fananantsika manokana sy iraisana mba hoan’ireo fadiranovana sy ho an’ny firenena mahantra.

Nous verserons régulièrement une part de notre argent à « l'Association des Prêtres du Prado » selon les modalités définies par les instances responsables. Par cette mise en commun d'une partie de nos ressources, nous prenons tous en charge, selon nos possibilités, les dépenses de fonctionnement de l'Institut à ses différents niveaux, de telle façon que le Prado dans son ensemble, à travers le monde, soit réellement au service de l'évangélisation des pauvres.

Haloantsika ara-potoana ny anjara latsakemboka ho an’ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” araka izay lamina voasoritry ny tompon’andraikitra mahefa. Ny fandraisantsika anjara amin’ny fanomezana ampahany amin’ny fananantsika ho an’ny Fikambanana, araka ny fahafahantsika dia fandraisana anjara amin’ny fandaniana ataon’ny “Institut” amin’ny sehatra maro samihafa izany, ka hahafahan’ny fianakaviam-ben’ny Prado manatanteraka tsara ny fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra miely patrana eran’izao tontolo izao.

55. Vivre la pauvreté dans le ministère et l’annonce avec des moyens pauvres

55.

Nous sommes appelés à vivre la pauvreté dans l'exercice même du ministère. 

Antsoina hiaina ny fahantrana ao anatin’ny asa fanirahana koa isika.

« Dieu envoie ses apôtres dans la pauvreté » et il « promet le centuple en ce monde, quand on travaille pour lui et que l'on fait réellement l'ouvrage de Dieu »[205]

“Naniraka ny mpianany izay tao anatin’ny fahantrana Andriamanitra”, ary Izy dia “nampanantena vokatra avy zato heny amin’izao tontolo izao, raha miasa ho azy sy manatanteraka tokoa ny asan’Andriamanitra”[206].

Nous nous conformerons aux directives de l'Eglise concernant le désintéressement des prêtres dans l'accomplissement des actes liturgiques (cf C.848 et 1181). 

Harahintsika ny torolalana omen’ny Eglizy momba ny fanatanterahana maimaim-poana ny asa fanompom-pivavahana ataon’ny pretra (jereo Lalànan’ny Eglizy 848 sy 1181).

Nous éviterons soigneusement tout ce qui pourrait scandaliser les pauvres et les détourner de l'Eglise.

Hialàntsika am-pahamalinana izay rehetra mety hanafintohina ny mahantra ka hampivily lalana azy ireo hiala amin’ny Eglizy.

Selon le souhait du Père Chevrier, nous chercherons de la manière la plus opportune à actualiser dans nos Eglises locales la gratuité dans l'exercice du ministère.

Fanirian’i Mompera Chevrier ny hitadiavantsika fomba mahomby hahatanteraka ny fanaovana asa tsy mitaky valiny eo amin’ny Eglizy anaovana ny asa fanirahana.[207]

Pour annoncer l'Evangile, nous nous rappellerons surtout qu'il faut employer les moyens apostoliques, qui sont des moyens pauvres. « On n'a pas besoin de tant d'affaires pour convertir ». « Il faut faire passer l'œuvre spirituelle avant tout »[208].

Hotsiahivintsika indrindra fa raha hitory ny Evanjely dia tsy maintsy miaina ny fomba sy ny toetra maha-iraka, izay fomba mahantra. “Tsy mila zavatra maro ny fampibebahana”. “Ny asa ara-panahy no alohan’ny zavatra rehetra”[209].

56. Pauvreté qui libère, ne pas nous mettre en avant

56.

« C'est dans la pauvreté que le prêtre trouve sa force, sa puissance et sa liberté ».[210] « La pauvreté nous tient sous la main de Dieu, dans l'humilité, le travail, la soumission, la crainte, la piété, la prière ».[211] En progressant sans cesse dans cette vraie pauvreté, nous découvrirons la joie du véritable pauvre selon l'Evangile.

“Ao anatin’ny fahantrana no ahitan’ny pretra ny tanjaka sy hery ary fahafahana”[212]. “Mihazona antsika ao ambany fitantanan’Andriamanitra ny fahantrana, amin’ny alalan’ny fanetren-tena, asa, fanekena, fanajana amin-tahotra, fangorahana, vavaka”[213]. Hahitantsika ny tena hafalian’ny mahantra araka ny Evanjely ity firosoana hatrany amin’ity fahantrana tena izy.

La véritable pauvreté évangélique ne va pas sans humilité. Nous demanderons à Dieu qu'il nous rende « humbles d'esprit et de cœur vis-à-vis de Dieu, des hommes et de nous-mêmes. » Nous nous garderons de toute ambition, nous ne nous mettrons pas en avant, nous servirons volontiers les groupes humains les plus méprisés. Nous devons être serviteurs à l'exemple du Maître et donc, comme lui, demeurer libres à l'égard du jugement qu'on porte sur nous.

Tsy misaraka ny fahantrana tena izy araka ny Evanjely sy ny fanetren-tena. Hitalaho amin’Andriamanitra ary isika mba hataony “mahantra am-panahy sy fo manoloana an’ Andriamanitra sy ny olombelona ary ny tena”. Hotandremantsika ny hambom-po hisongona eo aloha isika, fa hanompo an-tsitra-po ireo karazan’olona izay atao tsinontsinona. Tsy maintsy ho mpanompo isika, haka tahaka ilay Mpampianatra araka izany, ho toa azy izay nijanona amin’ny maha-olona afaka azy manoloana ny fitsarana ataon’ny olona.

Obéissance.

Fanekena

57. Par amour du Christ obéissant jusqu'à la mort de la croix

57.

Par amour de Jésus Christ obéissant jusqu'à la mort de la croix, « nous ferons de l'obéissance notre vertu principale ».[214] « L'obéissance est la plus grande marque de notre amour pour Dieu »[215] et le moyen le plus efficace de travailler à l'œuvre de Dieu. Le véritable apôtre doit suivre Jésus Christ portant sa croix : il nous faut mourir à nous-mêmes, car « plus on est mort, plus on donne la vie »[216]. « On instruit les hommes par la parole, mais on les sauve par la souffrance »[217] et par l'obéissance, en achevant dans sa chair « ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps qui est l'Eglise »[218].

Noho ny fitiavana an’i Jesoa Kristy izay nanaiky hatramin’ ny fahafatesana tamin’ny Hazofijaliana dia, “hataontsika tanjona ambony indrindra ny fanekena[219]. “Ny fanekena famantarana ambony indrindra ny fitiavantsika an’ Andriamanitra[220] sy fitaovana mahomby indrindra hanatontosana ny asan’Andriamanitra. Ny tena mpianatra dia tsy maintsy manara-dia an’i Jesoa Kristy mitondra ny hazofijaliany : tsy maintsy mahafoy ny aintsika isika, satria “arakaraka ny ahafatesana no anomezana ny aina[221]. “Ampianarina amin’ny teny ny olona, fa vonjena amin’ ny fijaliana kosa[222], ary noho ny fankatoavana, dia fenointsika amin’ny nofontsika “izay tsy ampy amin’ny niaretan’i Kristy ho an’ny Eglizy izay Vatany[223].

58. Faire la volonté de Dieu, la découvrir dans la vie quotidienne en persévérant dans une solidarité effective avec les pauvres

58.

Afin de conduire le peuple de Dieu selon l'esprit de Jésus Christ, nous ferons de l'accomplissement de la volonté de Dieu notre nourriture.

Ny fanaovana ny sitrapon’ Andriamanitra ho toy ny sakafo mihitsy no ahafahana mitarika ny vahoakan’ Andriamanitra handeha araka ny fanahin’i Jesoa Kristy.

« Le véritable ministre du Christ est un homme conscient de sa faiblesse, travaillant dans l'humilité, discernant ce qui plaît au Seigneur ; enchaîné pour ainsi dire par l'Esprit, il se laisse conduire en tout par la volonté de Celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Cette volonté, il sait la découvrir et s'y attacher au long de la vie quotidienne, parce qu'il est humblement au service de tous ceux qui lui sont confiés par Dieu dans le cadre de la fonction reçue et des multiples événements de l'existence ».[224]

“Ny tena mpanao raharaha masin’i Kristy dia olona mahatsapa ny fahalemeny, miasa amim-panetren-tena, mamantatra izay mahafaly ny Tompo; toa teren’ny Fanahy izy, ka manaiky hotarihin’ny sitra-pon’Ilay tia ny hahavonjy ny olombelona rehetra. Ary izany sitra-po izany dia hainy fantarina sy ifikirana mandritra ny androm-piainany, satria manompo amim-panetren-tena ireo nankinin’Andriamanitra aminy izy amin’ny alalan’ny andraikitra noraisiny sy ny zava-miseho isan-karazany amin’ny fiainana”[225].

Déchiffrant les signes des temps comme lieu où se manifeste à nous la volonté du Père, nous serons fidèles à cette volonté en persévérant dans une présence et une solidarité effective avec les pauvres de nos peuples. « Il faut de la persévérance… Tous les jours faire le catéchisme, tous les jours être pauvre, tous les jours supporter le prochain, le monde, résister aux lassitudes de la nature avec la grâce de Dieu. »[226]

Ny fahaiza-mamantatra ny vanim-potoana ho toy ny fisehoan’ny sitrapon’Andriamanitra amintsika no tsy hampivadika antsika amin’izany am-paharetana ao anatin’ny fiatrehana sy ny firaisan-kina mahomby miaraka amin’ny mahantra eo anivon’ny vahoakantsika. “Tsy maintsy ilaina ny faharetana… Isan’andro no hanaovana ny fampianaram-pinoana, isan’andro no hahantra, isan’andro no iaretana fijaliana noho ny ataon’ny namana sy izao tontolo izao, anoherana ny fahosan’ny voahary amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra[227].

59. Proposer des initiatives en Eglise pour le salut des hommes et se soumettre

59.

« Nous ne devons point chercher à faire ce qui nous plaît, mais ce qui plaît à Dieu ». Cette obéissance, que nous voulons totale en vue du salut des hommes, nous rend disponibles et libres, de la liberté même du Christ qui est venu témoigner de l'amour du Père : « Amenés par la charité et le souci du plus grand bien de l'Eglise à une recherche réfléchie de voies nouvelles pour l'accomplissement de leur tâche, les prêtres sont également poussés par les exigences de l'obéissance à exposer avec confiance les initiatives qu'ils ont prises et à insister sur les besoins du troupeau qui leur est confié tout en restant prêts à se soumettre toujours au jugement de ceux qui sont, dans l'Eglise de Dieu, les premiers responsables. »[228]

“Tsy izay mahafaly antsika no hotadiavina, fa izay mahafaly an’Andriamanitra”[229]. Izany fanekena izany, izay tiantsika ho lavorary mba ho famonjena ny olona, dia mahatonga antsika hanam-potoana mandrakariva sy ho olona afaka, dia ilay fahafahana niainan’i Kristy ihany koa izay tonga mba haneho ny fitiavan’ny Ray : “Satria entanim-pitiavana sy miahy ny Eglizy ka mandinika, mikaroka lalana vaovao hanatanterahany ny andraikiny, nefa koa tsy maintsy manaraka ny fanekena ka mamosaka amim-pitokiana izay fanandramana nataony izay sy manazava tsara izay ilain’ny andian’ondry ankinina aminy, sady vonona hanaiky lalandava ny hevitr’ireo tompon’andraikitra voalohany ao amin’ ny Eglizin’Andriamanitra »[230].

60. L'obéissance nous rend disponibles pour l'évangélisation des pauvres et pour le service du peuple de Dieu dans un dialogue confiant et joyeux en Eglise et au sein du Prado

60.

L'obéissance nous rend disponibles pour l'évangélisation des pauvres et pour le service du peuple de Dieu.

Mahatonga antsika hanam-potoana amin’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra sy ny fanompoana ny vahoakan’ Andriamanitra ny fanekena.

Notre engagement à l'obéissance comporte :

Ny fanomezan-toky amin’ny fanekena dia mitaky :

–     l'acceptation d'esprit et de cœur des décisions de notre évêque et du Pape,

– fanekena amin’ny fo sy saina ny fanapahan-kevitry ny Evekantsika sy ny Papa.

–     un dialogue et une recherche avec notre équipe, nos responsables du Prado, nos frères prêtres et les communautés du peuple de Dieu, afin de discerner la volonté de Celui qui nous envoie,

– fiaraha-midinika sy fikarohana miaraka amin’ny mpikambana, ny tompon’andraikitra amin’ny Prado, sy ny rahalahintsika pretra ary ny fiombonam-ben’ny vahoakan’Andriamanitra mba hahafantarana ny sitrapon’Ilay naniraka antsika.

–     une conformité joyeuse à notre règle de vie, car « un règlement tiré de l'Evangile et approuvé par l'Eglise est encore l'expression de la volonté de Dieu sur nous »[231]. et l'acceptation des directives des responsables du Prado, pour mieux réaliser cette conformité.

– fandrindrana ny fiainana araka ny fitsipi-piainantsika, satria “ny fitsipi-piainana notovozina tamin’ny Evanjely ary neken’ny Eglizy dia mbola fanehoana ny sitrapon’Andriamanitra amintsika[232]; ary ny fanekena ny torolalana omen’ny tompon’ andraikitry ny Prado no haha-lavorary io fandrindràm-piainana io.

61. Nous immoler pour le salut du monde

61.

Par cette voie étroite de l'obéissance à la suite du Christ, nous voulons nous immoler pour le salut du monde. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance »[233]. Cette obéissance apostolique, coûteuse et parfois douloureuse, nous fait communier à Celui qui, « tout Fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance et fut conduit par là à son accomplissement.[234] Par cette communion au Fils, nous entrons aussi en communion avec les écrasés et les humiliés du monde, sur le chemin que Jésus a pris pour conduire tous les hommes à la liberté.

Amin’ny alalan’ny lalan-terin’ny fanekena ho fanarahan-dia an’i Kristy no aniriantsika hahafoy ny aina ho fanavotana an’izao tontolo izao. “Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voam-bary nafafy tamin’ny tany, dia mitoetra irery izy; fa raha maty kosa izy, dia mahavokatra be[235]. Ity fanekena ny iraka ity, izay saro-bidy sy mampangirifiry indraindray, dia mampiombona amin’Ilay “nianatra ny fanekena tamin’ny fahoriana niaretany, na dia Zanaka aza, ka nahatonga azy amin’ny fara-fanaperana”[236]. Amin’ny alalan’ity fiombonana amin’ny zanaka ity koa no iraisantsika aina amin’ireo atao tsindry hazo lena sy ireo ambaniana amin’izao tontolo izao, ka hanaraka ny lalana nodiavin’i Jesoa amin’ny fltondrana ny olona rehetra ho amin’ny fahafahana.

Chasteté

Fahadiovana

62. Amour de Jésus révélé dans l’eucharistie et réponse dans le célibat évangélique

62.

Dans le mystère eucharistique, Jésus nous révèle son amour sans limites et cet amour, vécu « jusqu'au bout »[237], est le signe de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit, ainsi que la communion du Père et des hommes rassemblés dans le Fils. Cette charité, qui dépasse tout amour humain bien qu'elle en soit la source, nous voulons la signifier au monde dans une communauté de disciples et d'apôtres consacrés « sans partage »[238] à Jésus et ouverte sans réserve aux plus petits.

Asehon’i Jesoa amintsika amin’ny alalan’ny misterin’ny Eokaristia ny fitiavany “tsy misy fetra”[239]. Io fitiavana tapitr’ohatra io dia famantarana ny fiombonan’ny Ray sy ny Zanaka ao amin’ny Fanahy Masina, ary koa ny fiombonan’ny Ray amin’ny olombelona mivondrona ao amin’ny Zanaka. Ity fitiavana izay loharano sy mihoatra ny fitiavana maha-olombelona ity no tiantsika hambara amin’izao tontolo izao, ao anatin’ny firaisan’ny mpianatra sy ny apôstoly izay voatokana « manontolo »[240] ho an’i Jesoa, ary hivelatra tsy am-pihambahamba amin’ireo madinika indrindra.

Pour exprimer la radicalité de cet amour nous nous engageons à garder la continence parfaite dans le célibat évangélique. La chasteté, vécue dans cet état de vie, nous permet d'être ouverts, dans l'amour même du Christ, à tous les hommes et, plus particulièrement, aux délaissés et aux mal aimés.

Mba hanehoana ny fototr’io fitiavana io no mahatonga antsika hifehy-tena tanteraka sy ho mpitovo araka ny Evanjely. Ny fahadiovana iainana amin’io toetra io dia mampisokatra antsika, noho ny fitiavan’i Kristy, amin’ny olona rehetra, indrindra ireo atao an-kilabao sy ireo tsy notiavina araka ny tokony ho izy.

« Jésus a été la charité, l'amour même… Il se donne tout entier à chacun dans la Sainte Eucharistie »[241]. Pauvre et dépouillé dans son être, le pradosien veut « donner son corps, son esprit, son temps, ses biens, sa santé et sa vie », pour arriver à « donner la vie par sa foi, sa doctrine, ses paroles, sa prière, ses pouvoirs et ses exemples »[242]. Pressé par la charité du Christ, il veut le suivre dans sa douceur, sa compréhension et sa compassion, afin de révéler la tendresse du Père à ceux qui sont méprisés dans le monde.

« Jesoa dia fitiavana, tena fitiavana… Ny Tenany manontolo no atolony ho an’ny tsirairay amin’ny alalan’ny Eokaristia Masina. »[243] Mahantra sy faraidiny amin’ny maha-izy azy, ny mpikambanana amin’ny Prado dia te-"hanolotra ny tenany, ny fisainany, ny fotoany, ny fananany, ny fahasalamany ary ny fiainany" mba ho afaka "hanolotra ny fiainany noho ny finoany, ny fahaizany, ny teniny, ny vavaka ataony, ary ny fahefana ananany sy ny ohatra omeny"[244]. Nentanin’ny fitiavana an’i Kristy[245] izy ka te-hanara-dia Azy amin’ny fahatsoram-pony, amin’ny fahaiza-mihaino sy mangoraka, mba hanehoana ny hatsaram-pon’ny Ray amin’ireo ataon’izao tontolo izao ho tsinontsinona.

63. appelés par Jésus à devenir frères et sœurs

63.

Tout au long de sa vie et de sa mission, Jésus a suscité entre les hommes un mode nouveau de relations, les appelant à devenir frères et sœurs dans la dignité et la liberté des enfants de Dieu.

Nandritra ny fiainany sy ny asa fitoriana nataony dia nanentana ny olona i Jesoa mba hanorina tontolom-pifandraisana vaovao mba ho mpirahalahy sy ho mpianadahy araka ny fahamendrehana sy ny fahafahana maha-zanak’ Andriamanitra.

Dans l'exercice de notre vie apostolique « au service de l'humanité nouvelle que le Christ, vainqueur de la mort, fait naître par son Esprit dans le monde »[246], nous sommes appelés à vivre de vrais rapports d'amitié avec les hommes et les femmes que nous rencontrons et, en même temps, un véritable dépouillement pour ne pas nous approprier ce qui appartient à l'Epoux[247]

Eo anatrehen’ny fiainana sy fitoriana an’ilay "olona vaovao, dia i Kristy, nandresy ny fahafatesana, nateraky ny Fanahy eo amin’izao tontolo izao"[248], dia entanina isika mba hiaina ny fifandraisam-pifankatiavana amin’ireo lehilahy sy vehivavy izay mifanerasera amintsika, ary tsy misaraka amin’izany, ny fananana fanetren-tena lalina mba tsy hanao am-pihimamba ny fananan’ny Mpampakatra.[249]

« Personne n'aura quitté maison, femme, frères, parents ou enfants à cause du Royaume de Dieu, qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci et, dans le monde à venir, la vie éternelle »[250].

"Tsy misy olona nahafoy trano na vady na mpiray tampo na ray aman-dreny na zanaka noho ny Fanjakan’Andriamanitra, ka tsy hahazo be lavitra amin’izao fiainana izao, ary ny fiaina-maharitra mandrakizay amin’ny andro ho avy"[251].

64. Prendre les moyens personnellement et en équipe pour vivre la chasteté

64.

Afin de marcher fidèlement dans cette voie, nous voulons en prendre les moyens, personnellement et en communauté. Nous reconnaissons la nécessité de la prière, des sacrements, de l'ascèse, de la vie d'équipe, d'une constante révision de notre vie affective et de nos relations, pour aimer sans réserve le Seigneur, son Eglise et les pauvres.

Mitaky ezaka avy amin’ny tsirairay sy ny fikambanana ny fanarahana an-kitsim-po ity lalana ity. Tena ilaintsika ny fivavahana, ny sakramenta, ny ezaka hisondrotra ambony kokoa amin’ny fahamasinana, ny famolahan-tena, ny fiainana ao anatin’ny ekipa ary ny fanaovana jery todika mirindra ny fiainana ara-pitiavana sy fifandraisana, mba hitiavana tsy misy efitrefitra ny Tompo sy ny Egliziny ary ny mahantra.

65. Conscients de notre fragilité mettre notre confiance en Christ par la force de l'Esprit avec le soutien de nos frères

65.

Conscients de notre fragilité et de notre incapacité à suivre par nos propres forces ce chemin apostolique, avec Marie, nous mettons toute notre confiance en Jésus Christ. Nous nous efforcerons de marcher, par la force de l'Esprit et avec le soutien de nos frères à la lumière des grands mystères de la Crèche, de la Croix et du Tabernacle, devenant ainsi des hommes dépouillés, crucifiés et mangés.

Koa na dia tsapantsika aza ny fahalemena sy ny tsy fahafahan’ny herintsika samirery hanaraka ity sori-dàlana maha-mpitory ity, dia matoky tanteraka an’i Jesoa Kristy isika, miaraka amin’i Masina Maria. Hiezaka isika, noho ny herin’ny Fanahy Masina sy ny fanohanan’ireo rahalahintsika, mba hizotra eo ambany fanilovan’ny mistery lehibe momba ny Tranon’Omby, ny Hazofijaliana sy ny Tabernaloka, ka ho tonga olo-mahantra, voafantsika sy ho sakafo ho an’ny olona.

Chapitre 6 : La vie fraternelle

Toko fahaenina : Ny fiainam-pirahalahiana

66. Travailler au rassemblement du nouveau peuple de Dieu, une vie fraternelle constitutive de notre vocation

66.

Par sa Pâque et par le don de l'Esprit, l'Envoyé du Père est venu « réunir dans l'unité les enfants de Dieu dispersés »[252]. Notre vocation apostolique nous demande à tous, prêtres et laïcs consacrés, de travailler avec les autres baptisés au service du rassemblement du nouveau peuple de Dieu. Appuyés sur la prière du Christ, nous voulons signifier la communauté apostolique des disciples : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé »[253].

Tamin’ny alalan’ny Paka sy ny fanomezana ny Fanahy Masina, tonga ilay iraky ny Ray hamory ny zanak’ Andriamanitra izay efa niely »[254]. Ny fiantsoana antsika ho apostoly dia miangavy antsika rehetra, pretra sy lahika voatokana mba hiasa miaraka amin’ireo vita batemy, amin’ny asam-panompoana ho amin’ny fanangonana ny vahoakan’ Andriamanitra vaovao. Ampian’ny vavak’i Kristy : « Mba ho iray izy rehetra, tahaka Anao, Ray ato amiko, ary izaho ao aminao, ary mba ho iray ao amintsika koa izy, ka hinoan’ny olona fa lanao no naniraka ahy ».[255] Maniry koa isika mba hampiseho ny fiombonana apostolika teo amin’ireo mpianatra.

La vie fraternelle, avec certaines formes communautaires, est donc constitutive de notre vocation pradosienne et de notre mission.

Ny fiainam-pirahalahiana, miaraka amin’ny fombam-piombonana sasantsasany ary no tena fototry ny fiantsoana « Pradosiana » sy ny fanirahana antsika.

67. Déterminés à nous aider à entrer dans cette union qui se forme entre deux âmes qui écoutent la parole de Dieu à la lumière de l'Esprit-Saint

67.

En entrant au Prado, nous nous déterminons à aider nos frères à devenir des disciples et des apôtres de Jésus, nous comptons sur leur appui et nous nous disposons ensemble à recevoir chaque jour le don de la vie fraternelle. « Quand deux âmes, éclairées par l'Esprit Saint, écoutent la parole de Dieu et la comprennent, il se forme dans ces deux âmes une union d'esprit très intime dont Dieu est le principe et le nœud »[256]. C'est là le véritable lien de notre famille. Nous devons « trouver dans cette famille tout ce qui se trouve dans une véritable famille : l'amour, l'union, le support, la charité »[257], tous les appuis spirituels et humains qui sont nécessaires.

Amin’ny fidirantsika ao amin’ny Prado, mikasa mafy isika mba hanampy ireo mpianatra sy apostolin’i Jesoa, miankina amin’ny fanampian’izy ireo isika ary miaraka mikasa handray isan’andro ny fanomezany ny fiainam-pirahalahiana. « Raha fanahy roa tsilovin’ny Fanahy Masina, mihaino ny Tenin’ Andriamanitra no sady mahatakatra izany, dia misy firaisana am-panahy marina miforona eo amin’ireo fanahy ireo, izay Andriamanitra no fototra sy vona. »[258]. lo ihany koa no kofehim-pianakaviana marina. Tsy maintsy "ho hitantsika ao anatin’ity fianakaviana ity izay hita ao anatin’ny fianakaviana marina toy ny fifankatiavana, ny firaisana, fifanampiana ary ny fiantrana"[259], sy ireo fifanampiana rehetra ara-panahy sy ara-batana izay tena ilaina marina.

68. D’abord dans l’appartenance au presbyterium

68.

Pour les prêtres du Prado, ce don de la vie fraternelle se réalise d'abord dans l'appartenance au presbyterium diocésain. Avec les membres de ce presbyterium, ils sont appelés à nouer « des liens particuliers de charité apostolique, de ministère et de fraternité »[260]. En effet dans chaque Eglise diocésaine, les prêtres, « appelés au service du peuple de Dieu, constituent avec leur évêque un seul presbyterium, aux fonctions diverses. »[261]

Ho an’ny Pretra Pradoziana, ity fanomezana ny fiainam-pirahalahiana ity dia tanteraka aloha ao anatin’ny "presbiteriomy", dia antsoina ireo Pretra Pradoziana mba hamorona "fehim-piantrana apostolika manokana[262]". Noho izany, ao anatin’ny Eglizy diosezianina tsirairay ny pretra dia "antsoina amin’ny asam-panompoana ny vahoakan’ Andriamanitra, miaraka mamorona amin’ny Eveka sy presibiteriomy iray eo amin’ny andraikitra samihafa."[263]

Nous prendrons activement notre place dans les efforts qui sont faits pour développer le renouvellement spirituel et intellectuel du clergé, ainsi que l'esprit fraternel, la coopération pastorale, le partage de vie, la vie commune, l'entraide et la solidarité entre prêtres.

Raisintsika ho ezaka ny fampandrosoana ireo "clergé" na aram-panahy na ara-tsaina ary koa ny toe-tsain’ny mpirahalahy, ny fiaraha-miasa pastoraly; ny fifampizarana eo amin’ny fiainana, ny fifanampiana sy ny firaisan-kina ao amin’ireo samy pretra.

69. Entre pradosiens en vivant des sentiments du Christ dans Philippiens, en participant aux rencontres du Prado pour s’attacher aux pauvres

69.

La vie fraternelle entre pradosiens se réalise en vivant selon l'appel pressant du Christ : « Ayez entre vous les sentiments que l'on doit avoir dans le Christ Jésus, lui qui étant de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais s'anéantit lui-même en prenant la condition de serviteur »[264]. Le partage de vie avec les pauvres nous apprend à durer dans l'humilité et l'amour, la prière, la douceur et la patience du Christ, fondement de toute vie fraternelle. Les activités communautaires ont pour but de nous stimuler à vivre notre vocation dans la pauvreté, la simplicité et la joie. Seul, il est difficile de répondre à la grâce de Dieu.[265] Les rencontres du Prado doivent être pour nous des lieux de discernement, de conversion, de renouvellement dans notre attachement à Jésus Christ et dans notre élan missionnaire au service des pauvres.

Ny fiainam-pirahalahiana ao amin’ireo "pradoziana" dia tanteraka araka ny antson’i Kristy : "Manàna izao saina amam-po hita tao amin’i Kristy Jesoa izao : Na dia tao amin’ny fomban’Andriamanitra aza Izy, dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin’Andriamanitra ho zavatra nobaboiny fa niala izany tamin’Izy naka ny fomban’ny mpanompo".[266] Ny fifampizarana miaraka amin’ireo mahantra dia mampianatra antsika haharitra ao amin’ny fitiavana sy fanetren-tena, ny fivavahana, halemem-panahy sy ny faharetan’i Kristy izay fototrin’ny fiainam-pirahalahiana rehetra. Ny tanjon’ireo andraikitra iombonana ireo, dia mba hanentana antsika hiaina ny fiantsoana antsika, ao anatin’ny fahantrana, fahatsorana sy ao anatin’ny hafaliana. Sarotra ny mamaly samirery ny fahasoavan’Andriamanitra[267]. Ny fihaonan’ny Prado, dia tsy maintsy fotoana fandanjalanjana, fibebahana sy fifikirantsika amin’i Jesoa Kristy sy ao amin’ny ezaka fanirahana ho amin’ny fanompoana ny mahantra.

La participation aux réunions d'équipe, à la vie des Prado diocésains et régionaux, ainsi qu'aux activités communes organisées par le Prado : rencontres, retraites, sessions etc. fait partie intégrante de notre engagement personnel. Nous n'hésiterons pas à donner du temps pour devenir ensemble plus efficaces au service des pauvres et de nos frères, prêtres ou laïcs, dans nos Eglises.

Ny fandraisan’ny mpikambana anjara, amin’ny fiainan’ny Prado diosezianina sy ara-paritra, ary koa ny fiaraha-miasa karakarain’ny Prado toy ny : fihaonana, fivoriana sy laretirety, sns… dia miaraka amin’ny fanekentsika samirery. Tsy tokony hisalasala hahafoy fotoana isika mba hisy vokany ny asa fanompoana ny mahantra sy ireo rahalahintsika toy ny Pretra na lahika ao anatin’ny Eglizintsika.

70. Chacun responsable du Prado tout entier, avec le souci fraternel des responsables

70.

Le choix de la vie fraternelle rend chacun de nous responsable du Prado tout entier, afin que celui-ci puisse répondre pour sa part aux besoins de l'Eglise et du monde.

Ny safidy ny fiainam-pirahalahiana no mahatonga ny tsirairay amintsika ho tompon’andraikitra tanteraka amin’ny Prado, ka hahatonga azy hamaly ireo zavatra ilain’ny Eglizy sy izao tontolo izao.

Nous aurons à cœur de porter ce souci fraternel à l'égard des divers responsables du Prado. Puisqu'ils ont la charge de veiller à l'authenticité et à la vitalité d'une grâce qui est le bien de toute l'Eglise, nous nous souviendrons souvent d'eux dans la prière. « Comme il est difficile d'être supérieur, disait le Père Chevrier, il faut qu'un supérieur soit rempli de l'Esprit de Dieu, il faut qu'un supérieur connaisse la volonté de Dieu à chaque instant… »[268]

Eo anatrehan’ireo andraikitra maro samy hafa ireo amin’ny Prado no itondrantsika am-pitiavana ny fiahiana ireo rahalahy. Noho izany, dia mahatsiaro azy ireo ambavaka isika, satria manana andraikitra amin’ny fitandrovana ny marina sy ny fiainam-pahasoavana izay harena ho an’ny Eglizy manontolo izy ireo. "Ny maha-filoha dia sarotra, hoy i Mompera Antoine Chevrier, tsy maintsy feno ny Fanahin’Andriamanitra ny filoha, ary tsy maintsy mahalala ny sitra-pon’Andriamanitra mandrakariva izy."[269]

71. Sous forme d’équipes de vie commune quand c’est possible

71.

La vie fraternelle se réalisera sous la forme d'équipes de vie commune, quand cela sera possible et opportun. Il s'agit d'équipes de pradosiens qui habitent ensemble, en vue de mieux réaliser la mission auprès des pauvres dans un soutien fraternel effectif. Cette mise en œuvre de notre charisme donne un signe plus visible du Prado au sein de l'Eglise locale.

Amin’ny endriky ny fiainan’ny mpikambana miaraka no ho tanteraka ny fiainam pirahalahiana, raha izany no hita fa mety sy tsara. Izany dia ilazana ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” izay miara-monina ka mba hahamora ny iraka eo akaikin’ireo mahantra, ao anatin’ny fifanohanana marina. Fanomezana famantarana miharihary ho an’ny Prado manoloana sy anivon’ny Eglizy ny fampiasana na ny fanatanterahany ity aingam-panahy ity.

De telles équipes de vie commune peuvent être un moyen de renforcer la vitalité des autres équipes et de favoriser une interpellation entre pradosiens d'un même diocèse ou d'une même région.

Mba hanatanterahana ity fiainam-pirahalahiana ity, dia tsy maintsy mifandray miaraka amin’ireo tsy fitovizana manokana (fomba, karazana, toetra), miaraka amin’ireo fanomezana na talenta sy ny tsy fahampiana, tsy fahombiazana na kilema eo amin’ny tsirairay, ao anatin’ny fifanajana eo amin’ireo andraikitra samy hafa sahanintsika isika.

72. En nous accueillant avec nos diversités, dons et déficiences

72.

Pour réaliser cette vie fraternelle, nous devons nous accueillir avec nos diversités personnelles, avec nos dons et nos déficiences et dans respect de nos différentes responsabilités. La vie fraternelle, quelle que soit sa forme, avec ou sans vie commune, est une école, où nous nous efforçons d'écouter les autres afin de nous aider à vivre en disciples, au service de l'Evangile parmi les pauvres, comme le Serviteur, qui se donne pour la libération et le salut de tout homme.

Na manao ahoana ny endrika isehoan’ny fiainam-pirahalahiana, na miara-miaina na tsia, dia toy ny sekoly iray izay iezahantsika hihainoana ny sasany izany fiainam-pirahalahiana izany mba hanampy antsika hiaina amin’ny maha-mpianatra, amin’ny fanompoana ny Evanjely miaraka amin’ireo mahantra, tahaka ilay Mpamonjy izay manome ny ainy ho famonjena sy fanafahana ny olona rehetra.

TROISIEME PARTIE :
FORMATION ET ENGAGEMENT

FIZARANA FAHATELO :
FANOFANANA SY FANOMEZAN-TOKY

CHAPITRE 7 : La Formation

Toko fahafito : Ny fanofanana

73. Nécessité d’une formation spécifique à la vocation pradosienne

73.

La vocation pradosienne et la mission de l' "Association des Prêtres du Prado" demandent une formation spécifique des membres de l'Institut. Elle est si importante que le candidat est tenu d'y consacrer un temps suffisant. De son côté, l'Institut s'oblige à lui fournir les moyens nécessaires à la réalisation de cette formation.

Ny fiantsoan’Andriamanitra ato amin’ny Prado sy ny asa fanirahana sahanin’ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” dia mitaky fiofanana manokana ho an’ny mpikambana. Zava-dehibe ho an’ny mpiomana ny fanokanana fotoana ampy ho an’izany. Etsy an-daniny, ny “Institut” dia miezaka ny hanome izay rehetra ilaina amin’ny fanatontosana ity fiofanana ity.

74. C’est Jésus Christ qu'il faut chercher et poser comme fondement de tout, étudié dans sa parole et dans une vie avec les pauvres

74.

Pour ceux qui la reçoivent comme pour les responsables qui la conduisent, les principes suivants orientent la formation :

Na ho an’ny mpiofana na ho an’ny tompon andraïkitra izay mitarika, dia ireto ny foto-kevitra mamaritra ny fiofanana :

–     « C'est Jésus Christ qu'il faut chercher et poser comme fondement de tout… »[270]

« Jesoa Kristy no tsy maintsy tadiavina sy atao fototry ny zavatra rehetra… ».[271]

      Tout doit sortir de la connaissance de Jésus Christ, en particulier les fruits attendus de la formation. Il faut donc s'établir dans la docilité au Saint Esprit qui nous conforme au Christ Seigneur, dispensateur de ce même Esprit. Selon le Père Chevrier, quatre références complémentaires permettent d'avancer dans une vraie docilité : les appels intérieurs, la Parole de Dieu, les évènements et, finalement, l'autorité de l'Eglise.

      Tsy maintsy miainga amin’ny fahalalana an’i Jesoa Kristy ny zavatra rehetra, indrindra ny vokatra andrasana amin’ny fiofanana. Noho izany, aoka isika hanaiky ny Fanahy Masina izay mampanahaka antsika amin’i Kristy Tompo sy mpizarazara io Fanahy io ihany koa. Araka ny voalazan’i Mompera Chevrier, misy efatra ny fanampin-torohevitra hahafahana mandroso amin’ny tena fanekena : ny antso avy ao anaty, ny Tenin’Andriamanitra, ny zava-miseho, ary farany ny fahefan’ny Eglizy.

      Ainsi se forme l'attitude de celui qui veut devenir disciple et qui se met à l'écoute du Verbe, Envoyé du Père : « Qu'avons-nous donc à faire ? « Etudier Notre Seigneur Jésus, écouter sa Parole, examiner ses actions, afin de nous conformer à lui et nous remplir du Saint Esprit »[272].

      Izany no mandrafitra ny toetran’izay te-ho mpianatra ka mihaino ilay Teny, Iraky ny Ray : « Inona àry no hataontsika ? Mandalina ny momba an’i Jesoa Tompontsika, mihaino ny teniny, misaintsaina ny asany, mba hahafahantsika manahaka azy sy ho fenon’ny Fanahy Masina ».[273]

      En même temps, cette écoute de la Parole de Dieu doit se faire là où Jésus Christ nous attend : parmi les pauvres et dans une communauté fraternelle.

      Io fihainoana ny Tenin’Andriamanitra io dia tsy maintsy mifanindran-dalana amin’ny toerana iandrasan’i Jesoa Kristy antsika : eo anivon’ny mahantra sy amin’ny fikambanan’ny mpirahalahy.

      Parce que le Prado a pour mission d'assurer le service de l'Evangile auprès des pauvres, il nous faut, autant que possible, être à l'école du Maître au milieu d'eux. C'était le souhait du Père Chevrier : « J'ai envie d'avoir des prêtres qui soient élevés avec mes enfants pour qu'ils les comprennent bien »[274].

      Koa satria ny Prado dia voairaka hiahy ny fandraharahana ny Evanjely amin’ny mahantra, noho izany, araka izay azo atao, tsy maintsy mianatra amin’ilay Mpampianatra eo anivontsika isika amin’izay ny fanofanana ny mpikambana vaovao dia miomana amin’ny fiofanana miandalana ireo fianankaviam-ben’ny Prado. lzao ny fanirian’i Mompera Chevrier : « Te-hanana pretra miara-beazina amin’ny zanako aho mba hahafahan ‘izy ireo mahazo tsara izay tian-kambara »[275].

      Puisque nous sommes appelés à rejoindre la famille spirituelle du Prado, il est nécessaire que notre formation se fasse, d'une manière ou d'une autre, au sein d'une communauté de disciples. Ainsi la formation du nouveau membre contribue à la formation progressive de la famille du Prado. « Alors se forme une famille vraiment spirituelle, une communauté chrétienne, ayant Dieu pour fondement, sa divine parole pour lien et les mêmes pratiques pour but »[276].

      Noho isika voaantso hivondrona ao amin’ny fianakaviana ara-panahin’ny Prado, dia ilaina tokoa ny fiofanana amin’ny fomba maro samihafa, ao anatin’ny ankohonan’ny mpianatra. Ny fanofanana ireo mpikambana vaovao dia fanamafisana ny fiofanana efa azon’ny fianakaviam-ben’ny Prado. « Amin’izay dia hiforona ny tena fianakaviana ara-panahy marina, ankohonana kristianina, manana an’Andriamanitra ho fototra, ny teniny ho kofehy ifamatorana, ary ny fampiharana azy ho tanjona »[277].

75. Des formateurs qui suivent Jésus-Christ formant des disciples et des apôtres

75.

Des principes de formation qui précèdent, découlent une pédagogie correspondante  une certaine conception du rôle des formateurs. Il s'agit de suivre Jésus Christ qui forme ses apôtres et qui fonde l'Eglise en les prenant « pour être avec lui »[278]. « En même temps qu'il leur donnait les grands principes de la vie évangélique et parfaite, il la leur faisait pratiquer en les mettant à l'action… Instruire, reprendre, et mettre en action, faire agir, voilà la grande méthode pour former les gens et leur donner la vie intérieure »[279].

Mila fandrindrana ara-panabeazana sy ezaka manokana avy amin’ny mpanabe ny fiofanana voalohany. Izany dia fanarahana ny nataon’i Jesoa Kristy izay nanofana ny Apôstôly sy nanorina ny Eglizy ka nandray azy ireo « hiaraka aminy »[280]. « Sady manome ny hevi-dehibe amin’ny fiainana ny Evanjely sy ny fiainana lavorary izy no mampanao fampiharan amin’ny alalan’ny atrik’asa… Mampianatra, manantitrantitra sy mampirotsaka an-tsehatra, mampiasa, izany ny fomba mahomby amin’ny fanofana ny olona sy mba hananany fiainana anaty ».[281]

La formation donnée de cette manière ne transmet pas seulement un savoir. Elle éveille et fait grandir une vie de disciple et d'apôtre de Jésus Christ au service des pauvres. En participant activement à la vie apostolique de l'Eglise, nous laissons Dieu nous former par les événements qui nous touchent personnellement et par ceux qui marquent collectivement notre peuple et notre Eglise.

Tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny no ampitaina amin’ity fomba fanofanana ity. Mbola eo koa ny famohafohazana sy ny fampitomboana ny fainana maha-mpianatra sy irak’i Jesoa Kristy amin’ny fanompoana ny mahantra. Amin’ny fandraisana anjara mavitrika amin’ny fiainana maha-iraka ny Eglizy, dia Andriamanitra no avelantsika hanabe amin’ny alalan’ny zava-mihatra amintsika manokana sy izay manamarika ny vahoakantsika mbamin’ny Eglizy manontolo.

76. La formation a la première place dans l'Association des Prêtres du Prado

76.

Le travail de formation des personnes a la première place dans l' "Association des Prêtres du Prado", puisque c'est ainsi qu'a procédé Notre Seigneur. « Nous le voyons s'occuper constamment de la transformation intérieure de ses apôtres. Il les instruisait sans cesse, il les reprenait à chaque instant, il les mettait à tout, il les formait à tout »[282] Il ne peut y avoir de formation organisée à la vie pradosienne sans formateurs spécialement nommés pour cela. La mission qu'ils reçoivent des responsables de l'Institut est le signe que Jésus Christ continue à prendre des hommes avec lui pour en faire des disciples et des apôtres.

Mitana ny anjara toerana voalohany ao amin’ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” ny fanofanana ny olona, satria izany koa no nataon’ny Tompontsika. « Hitantsika tokoa fa tsy mikely soroka hatrany izy amin’ny fanovana anaty ireo Apôstôliny. Nampianatra azy ireo tsy tapaka Izy, mamory azy ireo isaky ny misy fotoana, nametraka azy ireo eo anatrehan’ny zavatra rehetra, nanofana azy ireo amin’ny Iafiny rehetra »[283]. Tsy ho tanteraka ny fiofanana mirindra amin’ny fiainana pradozianina raha tsy misy mpanofana efa voatokana ho amin’izany. Ny asa nankinin’ny tompon’andraikitry ny “Institut” amin’izy ireo no famantarana fa i Jesoa Kristy dia manohy ny fitadiavana olona hiaraka aminy mba ho mpianatra sy Apôstôly.

L'importance de cette tâche demande que le formateur lui donne la première place dans ses activités apostoliques et qu'il ait la disponibilité suffisante pour cela.

Ny fanaovan’ny mpanabe ho lohalaharana amin’ny asa fanirahana azy sy ny fanokanana fotoana malalaka ho an’izany no tena maha-zava-dehibe ity adidy ity.

La nomination des responsables de la première formation et de l'année pradosienne est réservée aux responsables majeurs. Les responsables des Prado érigés font ces nominations en accord avec le Responsable général.

Anjaran’ny Tompon’andraikitra ambony ny manendry olona hisahana ny fanofanana voalohany sy ny taona pradozianina. Ny mpiandraikitra ny Prado eo an-toerana no manao izany fanendrena izany rehefa neken’ny Tompon’andraikitra foibe.

Ces nominations doivent être faites avec le souci de maintenir l'unité de l'Institut et de développer, pour aujourd'hui, la créativité caractéristique du Père Chevrier en matière de formation.

Ny fanendrena dia natao hiahy mandrakariva ny fiombonan’ny “Institut” sy hampivelatra azy, ankehitriny, araka ny namoronan’i mompera Chevrier azy manokana momba ny fanofanana.

L'importance du travail de formation demande aussi que tout responsable de formation ne travaille pas seul, mais que d'autres membres du Prado lui soient associés.

Zava-dehibe amin’ny fanofanana koa ny tsy hiasàn’ny Tompon’andraikitra irery, fa hifarimbonan’ny mpikambana sasany ao amin’ny Prado.

On n'hésitera pas à demander aux évêques les autorisations nécessaires pour obtenir des formateurs capables d'animer la formation spécifique du Prado.

Aoka tsy hisalasala ny hangataka amin’ny Eveka ny fahazoan-dalana mba hanana mpampiofana afaka hitarika ny fanofanana manokana ho an’ny Prado.

77. Etapes de la formation pradosienne :

77.

La formation pradosienne comporte : la première formation, la formation continue et l'année pradosienne.

Toy izao ny fanofanana ato amin’ny Prado : fiofanana voalohany, fiofanana mitohy, taona pradozianina.

78. Période d’accueil

78.

La première formation sera normalement précédée d'une période d'accueil.

Ny fiofanana voalohany dia tokony hialohavan’ny vanim-potoana fandraisana.

Lorsque quelqu'un désire connaître la vocation apostolique du Père Chevrier et l' "Association des Prêtres du Prado", il convient de lui proposer de participer aux diverses activités que l'Institut organise : rencontres, stages etc.

Raha misy olona maniry ny hahafantatra ny fiantsoan’Andriamanitra ho iraka araka ny hevitr’i Mompera Chevrier sy ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado”, dia tsara raha toroana hevitra mba handray anjara amin’ny sehatra nomanin’ny “Institut” : fihaonana, atrik’asa, sns…

79. But de la première formation qui s’étend sur deux ans

79.

La première formation a pour but d'initier celui qui désire devenir membre de l'Institut au charisme du Père Chevrier et au genre de vie propre au Prado. Avec l'aide de celui qui a la responsabilité d'accompagner cette étape, le candidat s'exercera à la vie pradosienne sous tous ses aspects, tels qu'ils sont décrits et définis dans ces statuts. Il pourra ainsi discerner si le Seigneur l'appelle vraiment en ce sens et mûrir la décision de suivre le Christ selon le chemin proposé par le Père Chevrier dans son "Véritable Disciple".

Ny tanjon’ny fiofanana voalohany ho an’izay maniry hiditra ao amin’ny “Institut” dia ny fahalalana ankapobeny ny harem-panahin’i Mompera Chevrier sy ny fomba fiainan’ny Prado manokana. Ny mpiomana, ampian’ny mpiandraikitra amin’ity dingana ity, dia hianatra ny fiainana pradozianina amin’ny lafiny rehetra araka izay voasoritra sy voafaritra amin’ny sata mifehy ny Fikambanana. Ho lanjalanjainy raha miaintso azy marina amin’ity lalana ity ny Tompo, ka ho tapa-kevitra hanara-dia an’i Kristy araka ny lalana nosoritan’i Mompera Chevrier ao amin’ny boky « Ny Mpianatra Marina ».

Cette première formation s'étend sur une période de deux ans. Au terme de cette période, le candidat est invité à présenter une demande d'engagement temporaire.

Maharitra roa taona ny fiofanana voalohany. Amin’ny famaranana ny fiofanana, ny mpiomana dia asaina hanolotra ny fangatahana amin’ny fanomezan-toky voafetra.

80. Une formation qui n’est jamais achevée

80.

La formation pradosienne ne doit jamais être considérée comme achevée. Elle se poursuit chaque jour et se prolonge toute la vie. Il faut que, par là, on puisse développer de réelles aptitudes en vue d'évangéliser les pauvres et de devenir des véritables disciples de Jésus Christ dans le travail apostolique de chaque jour.

Tsy azo atao ny mihevitra fa mety ho tapitra ny fiofanana pradozianina. Mitohy isan’andro izany ary maharitra mandritra ny fiainana manontolo. Avy amin’izany no tokony hampiroboroboana ny fahafahana marina amin’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra sy ho tonga tena mpianatr’i Jesoa Kristy noho ny fanatontosana isan’andro ny asa fanirahana.

Cette formation continue requiert des temps spécialement consacrés à cela. Tous les membres du Prado auront à cœur d'y participer d'une manière régulière et active.

Ity fiofanana mitohy ity dia mila fotoana voatokana. Ny mpikambana rehetra dia hanao ezaka tokoa amin’ny fanatanterahana azy ity ara-dalàna sy amin-jotom-po.

81. L’année pradosienne

81.

Par l'année pradosienne, nous voulons approfondir notre existence chrétienne et sacerdotale dans l'Eglise et dans le monde d'aujourd'hui. Il s'agit essentiellement, pendant cette année, en tenant compte de notre propre histoire, de nous laisser conduire par l'Esprit Saint, afin de vérifier sur quel fondement et avec quels matériaux, nous travaillons à l'œuvre de Dieu[284].

Mandritra ny taona pradozianina kosa no aniriantsika handalina ny maha-kristianina sy maha-mpisorona ao amin’ny Eglizy sy eo anivon’izao tontolo izao ankehitriny. Mandritra io fotoana io no anasongadinana, amin’ny alalan’ny tantaram-piainantsika manokana, ny famelàna ny Fanahy Masina hitarika antsika, mba hahafahana manamarina hoe fototra manao ahoana ary fitaovana inona avy no entintsika manatanteraka ny asan’ Andriamanitra.[285]

Cette année de vérification et de conversion se réalise par la contemplation et l'écoute du Verbe de Dieu dans son Incarnation, sa Croix et sa Résurrection, guidées par le Père Chevrier et son "Véritable Disciple".

Ity taona fanamarinana sy fibebahana ity dia tanterahina amin’ny alalan’ny fibanjinana sy fihainoana ilay Tenin’ Andriamanitra tonga Nofo, ny Hazofijaliany sy ny fitsanganany ho velona, araka ny sori-dàlan’i Mompera Chevrier sy « Ny Mpianatra Marina ».

Elle est aussi un temps de désert, de dépaysement, de silence et de prière, qui permet à l'apôtre de se dépouiller et de mourir à lui-même, afin que celui-ci devienne plus capable de travailler efficacement à l'évangélisation des pauvres.

Ity taona ity koa dia fotoanan’ny tany an’efitra, fiovana tanindrazana, fotoam-pahanginana sy fivavahana, ka mahatonga ny apôstôly tsy hanana na inona na inona ary hahafoy ny ainy mba ho afaka hiasa sy hahavokatra amin’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra.

Quelles que soient les modalités, l'année pradosienne se réalisera dans un partage de vie avec les pauvres, dans un travail d'évangélisation à leur service et dans la vie fraternelle, autant que possible sous forme de vie commune.

Na ahoana na ahoana ny ho fisehony, ny taona pradozianina dia ho tanterahina ao anatin’ny fiaraha-monina amin’ny mahantra eo am-panatanterahana ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly eo anivon’izy ireo ombàn’ny fiainam-pirahalahiana maka endrika fiaraha-monina araka izay azo atao.

En entrant dans l' "Association des Prêtres du Prado", tous les pradosiens doivent être décidés à faire cette année pradosienne. Il est souhaitable de la faire en quittant ses responsabilités habituelles.

Raha vao miditra amin’ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado”, ny mpikambana rehetra dia tsy maintsy tapa-kevitra hanatontosa ity taona pradozianina ity. Tsara raha ajanona aloha ny andraikitra mahazatra rehefa hanao an’ izany.

CHAPITRE 8 :
Engagement, Incorporation, Départ.

Toko fahavalo : Fanomezan-toky, firotsahana an-tsehatra, fialàna an-daharana

82. Sens de l’engagement au Prado

82.

L'engagement en réponse à l'appel du Père exprime notre décision de nous attacher pour toujours à la personne de Jésus Christ et de nous laisser façonner par son Esprit, afin de le suivre dans une vie de disciple au service de l'évangélisation des pauvres. « Je me suis décidé à suivre Notre Seigneur de plus près pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut des âmes ».[286]

Ny fanomezan-toky dia famaliana ny antson’ny Ray ka anambaràntsika ny fanapahan-kevitra hifikitra mandrakizay amin’i Jesoa Kristy sy hanaiky hovolavolain’ny Fanahiny, mba hanara-dia azy amin’ny fiainana maha-mpianatra sy mpanompon’ny Evanjely eo anivon’ny mahantra. « Tapa-kevitra ny hanara-dia ny Tompontsika akaiky kokoa aho mba hisy vokany ny asa famonjem-panahy »[287].

En faisant notre engagement dans le Prado, nous nous attachons au Christ de l'Incarnation et de la Crèche, qui nous appelle à le suivre dans son chemin de pauvreté et d'humilité ; au Christ crucifié, qui nous invite à communier à son offrande et à son mystère de mort et de résurrection ; au Christ Pain vivifiant de l'humanité, qui nous communique la force de nous donner jusqu'au bout pour que les pauvres auxquels nous sommes envoyés, puissent avoir la vie.

Ny toky ataontsika amin’ny Prado dia mampifikitra antsika amin’i Kristy tonga Nofo sy ny Tranon’omby, ka miantso antsika hanara-dia azy amin’ny lalan’ny fahantrana sy ny fanetren-tena; amin’i Kristy voafantsika, ka manasa antsika hiombona amin’ny fanaovana sorona ny tenany sy ny misterin’ny fahafatesany ary ny fitsanganany ho velona; amin’i Kristy Mofo mahavelona ny taranak’ olombelona, izay mampita hery ho antsika hahafahana manolo-tena hatramin’ny farany ho an’ny mahantra izay anirahana antsika ka hanan’izy ireo ny fiainana.

Cette décision de nous faire disciples implique le désir de vivre en totalité la vie évangélique par amour de Jésus Christ et de ceux auxquels il nous envoie. En entrant au Prado, nous nous engageons à pratiquer la pauvreté et l'humilité, l'obéissance et la chasteté dans le célibat et enfin le don plénier de nous-mêmes au service des pauvres à l'intérieur de la mission de l'Eglise.

Ity fanapahan-kevitra mba ho mpianatra dia mampangetaheta ny hiaina manontolo ny Evanjely noho ny fitiavana an’i Jesoa Kristy sy ireo olona anirahana antsika. Raha vao miditra ao amin’ny Prado isika dia manome toky fa hiaina ny fahantrana sy ny fanetren-tena, ny fanekena sy ny fahadiovam-po ao anatin’ny fîtovoana ary hanolo-tena manontolo hanompo ny mahantra eo anivon’ny Eglizy.

L'engagement pradosien crée entre nous les liens d'une véritable famille spirituelle. Nous nous engageons à aider nos frères et nous pouvons compter sur leur appui.

Miteraka rohim-pihavanana ao anatin’ny fianakaviana ara-panahy marina eo amintsika samy isika ny fanomezan-toky ato amin’ny Prado.

83. Forme de l’engagement au Prado

83.

L'engagement se fait sous la forme d'une promesse qui lie la conscience devant Dieu, l'Eglise et l'Institut.

Ny fanomezan-toky dia endriky ny fampanantenana atao ka hampifamatotra ny konsiansy amin’ Andriamanitra sy ny Eglizy ary ny “Institut”.

L'engagement a lieu normalement au cours d'une célébration liturgique.

Atao mandritra ny fotoam-pivavahana ny fanomezan-toky.

Dans la tradition du Prado, qui remonte au Père Chevrier lui-même, cet engagement est fait en référence explicite au Tableau de Saint Fons.

Araka ny fomban’ny Prado, izay fanao hatramin’ny andron’i Mompera Chevrier, dia ny “Tabilaon’i Masindahy Fons” no nakana amin’ny antsipiriany ny fanatanterahana ny fanomezan-toky.

84. Place du responsable dans l’engagement

84.

Le responsable majeur, ou son délégué, accueille l'engagement au nom de l'Eglise et de l'Institut. Il engage toute l'institution à soutenir le nouveau pradosien dans sa démarche pour que celui-ci devienne un véritable disciple et apôtre de Jésus Christ au service des pauvres.

Ny Tompon’andraikitra foibe, na ny solon-tenany, no mandray ny fanomezan-toky amin’ny anaran’ny Eglizy sy ny “Institut”. Ny mpikambana rehetra dia manome toky koa fa hanohana ny mpikambana vaovao amin’ny fiainany manontolo mba ho tena mpianatra sy irak’i Jesoa Kristy eo anivon’ny mahantra tokoa izy.

85. Un engagement en deux étapes : temporaire et perpétuel

85.

L'engagement se fait par étapes.

Misy dingana maromaro ny Fanomezan-toky.

Tous les membres de l'Institut prononceront d'abord un engagement temporaire, qui porte sur une durée de cinq ans. Après cette période, qui peut être prolongée de deux ans, ils feront normalement une demande d'engagement perpétuel. La préparation à l'engagement perpétuel se fera selon les indications des divers directoires.

Ny mpikambana rehetra dia hanao fanomezan-toky voafetra, izay maharitra dimy taona ka hatramin’ny fito taona. Aorian’io fe-potoana io, dia tokony hanao fangatahana hiroso amin’ny fanomezan-toky mandrakizay izy ireo. Ny fiomanana amin’ny fanomezan-toky mandrakizay dia ny sori-dalana no hanome ny toromarika rehetra.

86. Formule d’engagement

86.

Pour la formulation de l'engagement, on suivra ce qui est écrit dans le directoire général au n. 45 et 46.

Ny ventin-kevitry ny fanomezan-toky dia araka izay voasoratra ao amin’ny Sori-dalana ankapobeny laharana faha – 45 sy 46.

Celui qui fait son engagement conclura par la formule suivante :

Toy izao ny firafitry ny teny famaranana ho an’izay manao fanomezan-toky :

« Je me décide à suivre Notre Seigneur Jésus Christ de plus près pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut des hommes.

« Tapa-kevitra ny hanara-dia an’i Jesoa Kristy Tompontsika akaiky kokoa aho mba ho tena afaka hampamokatra ny asa famonjena ny olombelona.

Au sein de la famille du Prado et devant l'Eglise, je promets (pour toujours) à Dieu de pratiquer selon les constitutions de l'Association :

Manoloana ny fianakaviam-ben’ny Prado sy eto anatrehan’ny Eglizy, mianiana (mandrakizay) amin’Andriamanitra aho, hampihatra araka izay voasoritry ny Lalàm-panorenan’ny Fikambanana :

– la pauvreté et l'humilité, pour l'amour du Christ, né dans une crèche, et des pauvres auxquels nous sommes envoyés,

– ny fahantrana sy ny fanetren-tena, ho fltiavana an’i Kristy teraka tao an-tranon ‘omby, sy ny mahantra izay anirahana ahy,

– l'obéissance, pour l'amour de Jésus qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, et de ceux qui portent dans leur chair la marque de la souffrance,

– ny fankatoavana, ho fltiavana an’i Jesoa izay nankato hatramin’ny fahafatesana teo amin’ny Hazofijaliana sy ireo izay mitondra eo amin’ny tenany ny mariky ny fijaliana,

– la chasteté dans le célibat et le don de tout moi-même, pour l'amour de Celui qui s'est fait notre nourriture dans l'Eucharistie, et de tous ceux qui ont faim d'amour, de justice et de liberté.

– ny fahadiovam-po ao anatin’ny fltovoana sy ny fanolorana manontolo ny tenako ho fltiavana an ‘Ilay nanaiky hatao sakafontsika ao amin’ny Eokaristia, sy izay rehetra noana fltiavana, fahamarinana sy fahafahana.

Avec Marie et les autres témoins de la foi, je veux répondre ainsi à l'appel du Père, m'attacher à la personne du Christ et me laisser former par son Esprit, afin de pouvoir glorifier Dieu jusque dans mes faiblesses et travailler avec joie à l'évangélisation des pauvres ».

Miaraka amin ‘i Masina Maria sy ireo vavolombelon’ny finoana, hamaly ny antson’ny Ray aho, hifikitra amin’ny tenan’i Kristy, hanaiky ny hovolavolain’ ny Fanahiny, mba ho afaka hanome voninahitra an’Andriamanitra na dia ao anatin’ny fahalemeko aza, ary hanatanteraka an-kafaliana ny fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra ».

On pourra aussi utiliser une autre formule, à condition qu'elle reprenne les éléments essentiels de la formule indiquée ci-dessus.

Azo atao ny mampiasa fomba hafa raha ohatra ka mifanaraka amin’izay voalaza etsy ambony ny votoatin-kevitra.

87. Solliciter l’accord de l’évêque avant l’engagement

87.

Avant la demande d'engagement temporaire, le candidat clerc sollicitera l'accord de son évêque.

Ny mpikambana pretra, alohan’ny hanaovany fanomezan-toky voafetra, dia hangataka alalana amin’ny Evekany.

88. Le responsable et son conseil responsable de l’accueil des demandes d’engagement

88.

Il appartient aux responsables majeurs, avec l'avis de leur conseil, d'accueillir les demandes d'entrée en premières formation. La demande d'admission doit être formelle.

Anjaran’ny Tompon’andraikitra ambony, sy araka ny tolo-kevitr’ireo mpanolo-tsaina azy, ny mandray ny fangatahan’izay hanao fanomezan-toky amin’ny tapan’ny fanofanana voalohany. Tsy maintsy manara-penitra ny fanaovana fangatahana.

89. Engagement temporaire pour 5 ans prolongeable de deux ans.

89.

Par l'engagement temporaire, le membre de l'Institut est incorporé pour une durée de cinq ans. Conformément au droit, cette durée peut être prolongée de deux ans.

Amin’ny alalan’ny fanomezan-toky voafetra no idiran’ny mpikambana ao amin’ny Fikambanana mandritra ny dimy taona. Araka ny lalàna dia azo halavaina roa taona io fe-potoana io.

Avec l'engagement perpétuel, l'incorporation devient perpétuelle.

Amin’ny alalan’ny fanomezan-toky mandrakizay kosa no ijanonana mandrapahafaty ao amin’ny Fikambanana.

90. départs, renvois, passages à d’autres instituts

90.

Pour les départs, renvois et passages d'un institut à un autre, on appliquera les règles du droit général (C.726 à 730)

Ho an’izay miala, nesorina na nifindra “Instituts” hafa dia ampiharina ny voalaza ao amin’ny Lalànan’ny (Eglizy laharana faha – 726 hatramin’ny 730).

QUATRIEME PARTIE : ORGANISATION DE L’ASSOCIATION DES PRETRES DU PRADO

FIZARANA FAHAEFATRA : FANDAMINAN-DRAHARAHA ATO AMIN’NY “FIKAMBANAN’ NY PRETRAN’NY PRADO”

CHAPITRE 9 :
Organisation Générale Et Gouvernement

Toko fahasivy : Fandaminana amin’ny ankapobeny sy fifampitondràna

91. Nécessités d’articulations du corps pour faire l’œuvre de Dieu

91.

Nous souvenant que dans l'Eglise « le Corps tout entier reçoit concorde et cohésion grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun »[288], nous nous donnons par cette organisation les moyens concrets de nous aider mutuellement à devenir plus efficaces afin de faire l'œuvre de Dieu.

Araka ny efa fantantsika, ao amin’ny Eglizy “ny vatana manontolo dia mitambatra sy mirafitra tsara noho ny firafetan’ny vanin-taolana izay mamorona azy araka ny asa tandrify azy ireo tsirairay avy”[289]. Koa hiezahantsika araka io rafim-pitondrana io, ny hananantsika fomba azo tsapain-tanana amin’ny fifanampiana mba hampahomby ny asan’Andriamanitra.

I. Dépendance du Saint Siège et des évêques.

I – Fiankinana amin’ny Papa sy ny Eveka

92 Institut séculier clérical de droit pontifical

92.

Institut séculier clérical de droit pontifical, l' "Association des Prêtres du Prado" dépend immédiatement et exclusivement du Saint Siège pour son gouvernement et son organisation interne.

“Institut séculier clérical de droit pontifical”, ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado”, dia miankina tanteraka sy manontolo amin’ny Fiketrahana Masina amin’ny lafiny fitondrana sy fandaminana anatiny.

93. sous la pleine juridiction de leurs évêques

93.

Les prêtres du Prado sont sous la pleine juridiction de leurs évêques. Comme les autres prêtres, ils reçoivent immédiatement de ceux-ci leur mission canonique.

Ny Pretra Pradozianina dia eo ambany fifehezan’ny Evekany tanteraka. Toy ny pretra rehetra, dia ny Eveka no manome fahefana sy alalana azy ireo amin’ny asa fanirahana.

II. Organisation par diocèse et région.

II – Fandaminana isaky ny diosezy sy vondrom-paritra

1. Organisation par diocèse

1 – Fandaminana eo amin’ny diosezy

94. Si plusieurs pradosiens dans un diocèse, s’organiser en communauté diocésaine

94.

Si nous sommes plusieurs pradosiens dans un même diocèse, nous nous organiserons en groupe ou communauté diocésaine.

Raha misy maromaro isika pradozianina ao amin’ny diosezy iray dia aoka hivondrona ka hamorona ankohonana diosezianina.

95. D’autres organisations possibles si nécessaire

95.

D'autres formes d'organisation entre pradosiens sont possibles quand la nécessité l'exige ou un meilleur service de notre vocation pradosienne.

Azo atao koa ny mitady rindran-damina hafa raha hita fa tena ilaina sy hahasoa ny fivelaran’ny antso maha-Prado izany.

96. Des directoires pour préciser l’organisation des Prado érigés

96.

L'organisation des Prado diocésains et la désignation de leurs responsables sont précisées dans les directoires des Prado érigés.

Ny lamina amin’ny Prado diosezianina sy ny fanendrena izay ho mpiandraikitra azy ireo dia efa voafaritra mazava ao amin’ny sori-dalana ho an’ny Prado eo an-toerana.

2. Organisation par région.

2 – Fandaminana isaky ny vondrom-paritra

97. Des communautés régionales érigées avec un directoire

97.

L' "Association des Prêtres du Prado" comporte des communautés régionales érigées. Ces Prado régionaux érigés regroupent des pradosiens appartenant à plusieurs diocèses, selon les critères précisés dans le directoire général.

Ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” dia mitsinjara ho ankohonana isam-paritra. Ny Prado amin’ny vondrom-paritra dia fivondronan’ireo mpikambana avy amina diosezy maromaro, araka ny voafaritra ao amin’ny Sori-dalana ankapobeny.

98. Conseil Général qui décide d’ériger ou supprimer un Prado régional

98.

C'est au Conseil général qu'il appartient d'ériger les Prado régionaux, de les supprimer, de les unir ou de les circonscrire autrement, selon les critères définis dans le directoire général.

Anjaran’ny Filan-kevitra ambony ny manapa-kevitra amin’ny fanorenana ny vondrom-paritry ny Prado, ny fanafoanana azy, na manao famaritana hafa, araka izay sivana voafaritra ao amin’ny Sori-dalana ankapobeny.

Toute modification des limites d'un Prado érigé suppose l'accord du conseil de ce Prado.

Ny fanovana ny faritry ny Prado najoro dia heverina ho toy ny faneken’ny Mpanolon-tsain’io Prado io.

La suppression par le Conseil général d'un Prado érigé devra être ratifiée par l'Assemblée général de l'Institut.

Ny fanafoanana vondrom-paritra iray ataon’ny Filan-kevitra ambony dia tsy maintsy hankatoavin’ny Fivoriam-ben’ny “Institut”.

99. Un responsable régional élu en assemblée

99.

Chaque Prado régional érigé a son responsable et son conseil élus par l'ensemble des pradosiens de la région ou leurs délégués, réunis en assemblée.

Ny vondrom-paritra dia manana mpiandraikitra iray sy mpanolo-tsaina iray izay fidian’ny mpikambana rehetra amin’io faritra io na ny solon-tena izay miara-mivory.

100. Une élection pour 6 ans maximum

100.

Les responsables des Prado érigés, ainsi que les membres de leur conseil, sont élus pour une période qui ne doit pas dépasser six ans.

Ny Mpiandraikitra ny Prado sy ireo mpikambana ao amin’ny filan-kevitra izay voafidy dia mitantana ny fikambanana tsy mihoatra ny enina taona.

Ils sont élus de la même manière que le Responsable général et les membres de son conseil (cf. n. 127 et 128)

Mitovy ny fomba fifidianana azy sy ny tompon’andraikitra ambony (faha – 127 sy 128).

101. Le responsable d'un Prado érigé doit être incorporé perpétuellement

101.

Le responsable d'un Prado érigé doit être incorporé perpétuellement.

Ny mpiandraikitra ny Prado dia tsy maintsy mpikambana mandrapahafaty.

102. Un Prado Régional pleinement responsable de ses membres

102.

Chaque Prado régional érigé est pleinement responsable de ses membres, selon ce qui est établi dans les constitutions et le directoire général.

Ny Prado amin’ny vondrom-paritra tsirairay no tompon’andraikitra feno amin’ny mpikambana ao aminy, araka izay voalaza ao amin’ny Lalàm-panorenana sy ny Sori-dalana ankapobeny.

Il établit son organisation particulière selon les caractéristiques de sa tradition ecclésiale, dans la fidélité au charisme du Père Chevrier et en conformité avec le droit propre de l'Institut.

Izy no manao ny fandaminana manokana araka ny fomba mampiavaka ny Eglizy, kanefa tsy mifanohitra amin’ny aingam-panahin’i Père Chevrier sy mifanaraka tsara amin’ny zo maha-fikambanana azy.

Les directoires des Prado érigés, adoptés par leurs assemblées, doivent être présentés pour approbation au Conseil général.

Ny sori-dalan’ny Prado eo an-toerana, neken’ny mpikambana, dia tsy maintsy atolotra ny Filan-kevitra ambony mba hankatoaviny.

103. Un directoire qui précise la composition de l’assemblée

103.

La composition des Assemblées des Prado érigés doit être précisée dans leurs directoires.

Ny firafitry ny Fikambanan’ny Prado dia tsy maintsy voafaritry ny sori-dalana mifehy azy.

104. Quand pas de Prado érigé sur un territoire, sous l’autorité directe du Prado général

104.

Les pradosiens qui résident ou exercent leur ministères dans des territoires où il n'y a pas encore de Prado érigé, sont sous l'autorité directe du Responsable général et de son conseil.

Ny mpikambana izay monina na manatanteraka ny fandraharahana amin’ny toerana mbola tsy misy vondrom-paritra dia eo ambany fitantanan’ny Mpiandraikitra ambony sy ny mpanolo-tsainy.

On cherchera à faire en sorte que dans ces pays les pradosiens puissent se donner une certaine organisation provisoire et qu'il y ait des responsables locaux.

Hotadiavina kosa anefa ny fomba hahazoan’ny mpikambana amin’ireo firenena ireo manao fandaminana vonjimaika sy hananan’izy ireo mpiandraikitra eo an-toerana.

105. Droit de trouver tout ce qui est nécessaire là où l’on vit sa mission

105.

Tout pradosien, pour vivre sa vie pradosienne, doit trouver ce dont il a besoin et avoir la possibilité d'exercer ses droits dans le Prado diocésain et le Prado régional où il accomplit de manière habituelle son apostolat en fonction de la mission reçue.

Ny mpikambana rehetra, mba hiaina ny fiainana pradoziana, dia tsy maintsy mitady izay rehetra ilainy sy ananany mba hahafahany maneho ny zo maha-Prado dioseziana sy Prado isaky ny vondrom-paritra izay anatontosàna tsy tapaka ny asa fanirahana araka ny fandraharahana noraisiny.

III. Les laïcs consacrés dans l'Association.

III – Ireo Lahika voatokana ao amin’ny Fikambanana

106. Droit à une organisation particulière des laïcs consacrés

106.

A l'intérieur de chaque Prado érigé, les laïcs consacrés ont le droit d'avoir une organisation particulière, selon un directoire approuvé par le Conseil général.

Ao anatin’ny « Prado érigé » tsirairay, ny laika voatokana dia manan-jo hanana rafitra manokana araka ny sori-dalana nankatoavin’ny Filan-kevitra ambony.

Le groupe des Frères ainsi constitué forme une fraternité.

Ny frera mivory dia mivondrona ho Firahalahiana iray.

107. Directoire pour les laïcs consacrés

107.

Dans ce directoire, on précisera ce qui concerne leur admission et leur formation, en conformité avec les normes des constitutions. Il appartient aux responsables majeurs d'admettre à la formation et à l'engagement.

Hatao mazava tsara, amin’izany sori-dalana izany, ny fandraisana sy ny fanofanana azy ireo, izay hifanaraka amin’ny fitsipika voalaza ao amin’ny Lalàm-panorenana. Anjaran’ny mpiandraikitra ambony ny manome alalana amin’ny fiofanana sy ny fanomezan-toky.

108. Représentation des laïcs consacrés dans l’institut

108.

Les laïcs consacrés sont représentés dans les organes de gouvernement de l'Institut selon des modalités indiquées dans les divers directoires.

Mandray anjara amin’ny fitantanana ny “Institut” ny laika voatokana araka ny fepetra tondroin’ny sori-dalana samihafa.

109. Favoriser les échanges entre frères des diverses régions

109.

Le Responsable général et les responsables des Prado érigés auront le souci de favoriser des liens et des échanges entre les frères des différentes régions afin que cette manière de suivre le charisme du Père Chevrier se développe réellement dans ces régions.

Ny Tompon’andraikitra ambony sy ny mpiandraikitra ny vondrom-paritra dia hiahy ny fivelaran’ny rohim-pihavanana sy ny fifanakalozana eo amin’ny Frera samihafa Fiaviana mba hivelatra tsara ity fomba fiainana ny aingam-panahin’i Père Chevrier ity amin’ireo faritra ireo.

IV. Incardination au Prado

IV – Fonenana ao amin’ny Prado

110. Règle générale : incardination dans leur diocèse

110.

Les prêtres du Prado sont en règle générale incardinés dans leur diocèse.

Araka ny fitsipika ankapobeny, ny Pretra Pradozianina dia mipetraka sy miasa ao amin’ny diosezy iaviany ihany.

111 exceptionnellement : incardination au Prado

111.

Exceptionnellement, on pourra incardiner  à l'Institut quelques membres pour le service du Prado et de sa mission.

Singanina manokana fa noho ny asa sy ny iraka ampanaovina azy kosa dia misy mpikambana sasany o atokana hiasa raikitra ao amin’ny “Institut”.

Seul le Responsable général peut décider d'une éventuelle incardination avec le consentement du Conseil général, selon les principes généraux définis par l'Assemblée générale. Il prendra l'avis du responsable du Prado érigé, si le candidat à l'incardination appartient à un Prado érigé ; dans les autres cas, il consultera le responsable du Prado local.

Ny Tompon’andraikitra ambony irery no afaka manapa-kevitra momba ity fanomezana andraikitra manokana ity rehefa nahazo ny fankatoavan’ny Filan-kevitra ambony, araka ny sata ankapobeny voafaritry ny Fivoriam-be. Haka ny hevitry ny mpiandraikitra ny vondrom-paritra izy, raha monina sy miasa amin’io vondrom-paritra io ny olona voatendry, raha tsy izany, dia ny tompon’andraikitry ny Prado misy azy no hilàna hevitra.

En ce qui concerne les séminaristes candidats à l'incardination au Prado, on tiendra compte du canon 266 du Code, selon lequel l'incardination dans l'Institut est possible seulement après l'engagement perpétuel.

Momba ireo seminarista te-hiditra tanteraka ao amin’ny Prado kosa, araka ny Lalànan’ny Eglizy laharana faha-266, dia tsy azo atao raha tsy efa mahavita ny fanomezan-toky mandrakizay.

V. Séminaristes et Séminaire

V – Ny Seminarista sy ny Seminera

112. Possibilité première formation pour séminaristes

112.

Les séminaristes qui s'orientent vers le Prado pourront recevoir la première formation pradosienne durant le temps de leur préparation au ministère presbytéral. Les prêtres du Prado ont la responsabilité de les aider à mûrir leur vocation.

Ny Seminarista manam-paniriana ho Padoziana dia afaka manaraka ny fiofanana voalohany mandritra ny fiofanany amin’ny fandraharana maha-pretra. Ny pretran’ny prado no tompon’andraikitra hanampy amin’ny fahamatoran’ny fiantsoan’Andriamanitra ao amin’izy ireo.

113. Un séminaire pour former selon les caractéristiques de la vocation du Prado

113.

L' "Association des Prêtres du Prado" a un séminaire pour former des prêtres pauvres destinés à l'évangélisation des pauvres. La préparation au ministère s'y fait selon les caractéristiques de la vocation et de la mission du Prado, et selon les normes de l'Eglise pour la formation des clercs.

Ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” dia manana Seminera hanofanana pretra voatendry hitory ny Evanjely amin’ny mahantra. Ny fanomanana amin’ny fandraharahana dia tanterahina araka ny fomba mampiavaka ny fiantsoan’Andriamanitra sy iraka ao amin’ny Prado, sy araka ny lalàn’ny Eglizy momba ny fanofanana pretra.

114. Sous la responsabilité du Responsable Général

114.

Le séminaire est sous la responsabilité du Responsable général et de son Conseil.

Ny Semineran’ny Prado dia ny Tompon’andraikitra sy ny Mpanolon-tsaina no mitantana azy.

VI. Les associés

VI – Ny Mpikambana

115 Possibilité d’être associé (prêtres, diacres et laïcs)

115.

Conformément à sa tradition, l' "Association des Prêtres du Prado" peut s'associer des personnes (prêtres, diacres et laïcs) qui veulent vivre de la spiritualité du Prado et qui participent à sa mission auprès des pauvres.

Araka ny fomba efa nifandovana, ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” dia ahitana sokajin’olona maro mivondrona (pretra, diakra sy laika) izay maniry hanaraka ny fiainam-panahin’ny Prado ary handray anjara amin’ny asa fanirahana eo anivon’ny mahantra.

116 En réponse à l’appel de Dieu dans l’état de vie qui est le leur prendre le Père Chevrier pour guide pour suivre Jésus-Christ

116.

En s'associant au Prado, ces personnes veulent, en réponse à un appel de Dieu, vivre de la plénitude de la vie chrétienne et la perfection de la charité dans l'état de vie qui est le leur, en prenant pour guide le Père Chevrier. Elles s'efforceront de grandir dans la connaissance de Jésus Christ par une lecture fréquente de l'Evangile, d'avoir une vie simple et de donner une place aux pauvres dans leur vie, pour promouvoir ainsi plus d'humanité dans les conditions d'existence et témoigner de l'esprit des Béatitudes.

Miombona amin’ny Prado izy ireo, ary maniry ny hamaly ny antson’Andriamanitra amin’ny fiainana feno ny maha-kristianina sy ny fahalavorariam-pitiavana araka ny sokajim-piainana misy azy ireo, eo ambany fitantanan’i Père Chevrier. Hiezaka hitombo amin’ny fahalalana an’i Jesoa Kristy amin’ny famakiana matetika ny Evanjely izy ireo, hanana fiainana tsotra sy hanome anjara toerana ho an’ny mahantra eo amin’ny fiainany, ka hampivoatra ny taranak’olombelona amin’ny fiainana andavanandro sy ho vavolombelon’ny fahasoavan’ny Fahasambarana.

On devient associé par une demande formelle adressée à un responsable majeur, qui devra demander le vote délibératif de son Conseil pour l'accepter.

Amin’ny alalan’ny fangatahana an-tsoratra alefa amin’ny tompon’andraikitra ambony no idirana amin’ny vondrona, rehefa neken’ny mpanolo-tsaina tamin’ny fanaovana latsa-bato malalaka.

Ces personnes ne font pas l'engagement qui incorpore à l'Institut; mais l'acceptation du Responsable leur donne le droit de participer à certaines activités du Prado et aux décisions les concernant, ainsi que de s'organiser selon des modalités précisées dans les directoires des Prado érigés.

Tsy manao fanomezan-toky hiaina ao amin’ny “Institut” ireo olona ireo; kanefa ny faneken’ny tompon’andraikitra dia manome alalana azy ireo handray anjara amin’ny asa aman-draharahan’ny Prado sasantsasany sy amin’ny fanapahan-kevitra mahakasika azy ireo, ary ny fifandaminana araka izay voalaza ao amin’ny sori-dalana momba ny vondrom-paritra.

117. Les responsables de l'Institut doivent soutenir ces associés

117.

Les responsables de l'Institut doivent soutenir ces associés.

Ny mpiandraikitra ny “Institut” dia tsy maintsy manohana an’ireo vondrona ireo.

VII. L'autorité à l'intérieur de l' "Association des Prêtres du Prado".

VII – Nv fifampifahezana anaty ao amin’ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado”.

118. responsabilités exercées en conformité avec les orientations du Saint Siège et des évêques au service de la fidélité au charisme

118.

Les responsables, à quelque niveau qu'ils se trouvent, exercent la fonction dont ils ont la charge en conformité avec les orientations du Saint Siège et des évêques.

Ny mpiandraikitra isan’ambaratongany dia manatontosa ny adidin’izy ireo araka ny torolalana omen’ny Papa sy ny Eveka.

L'autorité des responsables concerne la vie pradosienne et la mission du Prado : elle est au service de la fidélité personnelle et communautaire des membres à leur vocation de disciple et d'apôtre telle qu'elle est précisée dans ces statuts.

Ny fahefan’ny tompon’andraikitra dia mikasika ny fiainana pradoziana sy ny asa fanirahana ataon’ny Prado : izany dia miompana amin’ny tsy fivadihana amin’ny fiantsoan’ Andriamanitra maha-mpianatra sy irak’i Kristy azy ireo araka izay voasoritra ao amin’ny sata.

119. Un seul maître : Jésus-Christ. Responsables appelés à se remplir de l’Esprit de Dieu

119.

Quelle que soit la forme dont on participe à l'autorité, on se rappellera « qu'il n'y a qu'un seul Maître et Supérieur qui est Jésus Christ » et que l'autorité s'exerce en dépendance de Dieu. « Un supérieur de la terre ne doit rien faire de lui-même ;  il doit tout faire par Jésus Christ et en union avec Jésus Christ »[290]

Na manao ahoana na manao ahoana fomba fitondra, dia aoka hotsaroana fa “tokana ihany ny Mpampianatra sy ny Mpifehy dia i Jesoa Kristy” ary ny fahefana dia ankinina amin’Andriamanitra. “Tsy afa-manao na inona na inona ho azy ny manam-pahefana eto an-tany; tsy maintsy ataony amin’ny anaran’i Jesoa Kristy sy miombona amin’i Jesoa Kristy avokoa ny zavatra rehetra”[291].

Il faut que les responsables se remplissent de l'esprit de Dieu par la prière, l'étude, la réflexion et en demandant conseil, afin d'être de bons et fidèles serviteurs de Jésus Christ auprès de leurs frères.

Ny tompon’andraikitra dia tokony ho heniky ny fanahin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka, fianarana, fandinihana sy filana torohevitra, mba ho mpanompo tsara sy mahatoky ho an’i Jesoa Kristy eo anivon’ny rahalahiny.

1. Statuts et directoire :

1. Ny sata sy ny sori-dalana

120. Constitutions

120.

Les constitutions ou statuts, approuvés par le Saint Siège, règlent la vie de l'ensemble de l'Institut

Ny lalàm-panorenana na sata nankatoavin’ny Papa no mifehy ny fiainan’ny “Institut” manontolo.

Ils ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée générale après un vote de la majorité des 2/3 et l'approbation du Saint Siège.

Ovaina izany raha tsy efa nolanian’ny Fivoriam-be tamin’ny roa am-pahatelon’ny latsa-bato sy ny fankatoavan’ny Papa.

121. Des directoires

121.

En plus des statuts, le directoire général est l'expression du droit propre.

Ankoatra ny sata, ny sori-dalana ankapobeny dia fanehoana zo voafaritra tsara.

Il doit être établi par l'Assemblée Générale à la majorité des 2/3. Il peut être modifié dans les mêmes conditions par l'Assemblée générale.

Ny roa am-pahatelon’ny Fivoriam-be no mametraka azy. Ary dia ny Fivoriam-be ihany koa no afaka manova azy araka io fepetra io.

122. Les responsables exercent leur autorité selon les statuts et le directoire général

122.

Les responsables exercent leur autorité selon les statuts et le directoire général.

Ny mpiandraikitra dia manatanteraka ny fahefany araka ny sata sy ny sori-dalana ankapobeny.

2. L’Assemblée Générale

2. Ny Fivoriam-be

123. l’Assemblée Générale

123.

Dans l'Institut, l'autorité est détenue en premier par l'Assemblée générale.

Ao amin’ny “Institut”, ny mpikambana ao amin’ny Fivoriam-be no mitana ny fahefana.

Elle se réunit ordinairement tous les 6 ans sur convocation du Responsable général.

Mivory isaky ny enina taona izy ireo rehefa nantsoin’ny Tompon’ andraikitra ambony.

Elle a pour but d'élire le Responsable général et les membres de son conseil. Elle traite aussi des affaires générales de l'Institut.

Ny tanjona dia mba hifidy izay hoTompon’andraikitra ambony sy ny mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra. Misahana ny fandehan-draharaha amin’ny ankapobeny koa ny Fivoriam-be.

Elle peut proposer au Saint Siège des modifications aux statuts et prendre des décisions ou adopter des orientations valables pour tout l'Institut.

Afaka manolotra volavolan-kevitra ho fanovana ny sata amin’ny Papa ny Fivoriam-be ary manapa-kevitra na manova ny rafi-pitondrana mety ho an’ny “Institut” manontolo.

124. Assemblée Générale extraordinaire

124.

Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, pour prendre des décisions, par le Responsable général après vote délibératif du Conseil général.

Raha misy fanapahan-kevitra tena ilaina dia azon’ny Tompon’andraikitra ambony atao ny miantso Fivoriam-be tsy ara-potoana rehefa nolanian’ny Filan-kevitra ambony tamin’ny alalan’ny latsa-bato.

125 Composition de l’Assemblée Générale

125.

L'Assemblée générale est composée de membres de droit et de membres élus.

Ny Fivoriam-be dia ahitana mpikambana manana zo sy mpikambana voafidy.

1) Sont membres de droit : le Responsable général, les membres du Conseil général, les responsables des Prado régionaux érigés.

1 – Ireto avy ny tompon’andraikitra mahefa : Tompon’ andraikitra ambony, Filan-kevitra ambony, mpiandraikitra ny vondrom-paritra.

2) Le Conseil général peut désigner comme membres d'une Assemblée générale les anciens responsables généraux, le secrétaire général, l'économe général, le responsable général de la formation, le supérieur du séminaire.

2 – Azo tendren’ny Filan-kevitra ambony ho mpandray anjara amin’ny Fivoriam-be koa ny Tompon’andraikitra ambony taloha, ny sekretera jeneraly sy ny mpitantana ara-bola, ny mpiandraikitra ambony momba ny fiofanana, ny lehiben’ny seminera.

3) Pour l'élection des autres membres de l'assemblée, on tiendra compte des critères suivants :

3 – Eo amin’ny fomba fifidianana hafa amin’ny fivoriam-be : dia jerena ireto mason-tsivana ireto :

–     Sont électeurs en vue de la désignation des délégués à l'Assemblée générale ceux qui ont fait l'engagement temporaire et ceux qui ont fait l'engagement perpétuel.

Izay nahavita ny fanomezan-toky voafetra sy fanomezan-toky mandrakizay dia mpifidy izay hotendrena handray anjara amin’ny Fivoriam-be.

–     Sont éligibles comme délégués à l'Assemblée générale ceux qui ont fait l'engagement perpétuel.

– Izay nahavita fanomezan-toky mandrakizay no azo fidiana ho solon-tena amin’ny fivoriam-be.

–     Le nombre des membres de droit et des membres désignés par le Conseil général ne devra jamais dépasser le tiers du total des membres de l'Assemblée.

– Tsy mihoatra ny ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny Fivoriam-be ny Tompon’andraikitra manam-pahefana sy ireo voatendrin’ny filan-kevitra.

      On veillera à ce que les régions soient représentées proportionnellement à l'importance numérique de leurs membres et on fera en sorte que les laïcs consacrés soient convenablement représentés, ainsi que les Prado minoritaires en nombre.

      Samy hanana solon-tena avy ny vondrom-paritra arakaraky ny habetsahan’ny mpikambana ao aminy, ary dia ho voasolo tena ao koa ny laika voatokana sy ireo Prado vitsy an’isa.

–     Pour favoriser la participation des Prado naissants à l'Assemblée générale le Conseil général peut décider qu’un pradosien qui a seulement fait son engagement temporaire soit éligible comme délégué à l'Assemblée générale.

–     Mba ahafahan’ny Prado vao manomboka amin’ny fivoriam-be dia azon’ny Filan-kevitra ambony atao ny manapa-kevitra fa azo fidiana handray anjara amin’ny Fivoriam-be ny mpikambana iray na dia ny fanomezan-toky voafetra ihany aza no mbola nataony.

4) C'est le Conseil général qui précisera les modalités de désignation des délégués à l'Assemblée générale, un an, autant que possible, avant la date d'ouverture de l'assemblée, en tenant compte des critères ci-dessus.

4 – Ny Filan-kevitra ambony, araka ny voasoritra etsy ambony, no hanazava ny fombafomba fanendrena izay ho solon-tena amin’ny Fivoriam-be, iray taona alohan’ny daty fisokafan’ny fivoriana raha azo atao.

126. Président de l’Assemblée Générale

126.

Le Président de l’Assemblée générale est le Responsable général ou, à son défaut, le premier Assistant. Il préside l'Assemblée et veille à ce que celle ci se déroule selon les normes établies dans le directoire général.

Ny filohan’ny Fivoriam-be no Tompon’andraikitra voalohany na ny solon-tenany raha misy sampona. Izy no hitarika ny Fivoriam-be ary hanao toy ny anakandriamaso ny fizotrany araka izay voalaza ao amin’ny Sori-dalana ankapobeny.

127 Critères d’élection du responsable général

127.

Le Responsable général est élu par l'Assemblée pour une période de 6 ans.

Ao amin’ny Fivoriam-be no ifidianana ny Tompon’andraikitra ambony hitondra ny Fikambanana mandritra ny enina taona.

Il doit être âgé d'au moins 35 ans et avoir fait son engagement perpétuel depuis au moins 3 ans.

Farafahakeliny dia 35 taona izy ary efa niaina telo taona farafahakeliny ny fanomezan-toky mandrakizay.

Il faut qu'il puisse être libéré de toute autre charge avec l'autorisation de son évêque.

Tokony tsy hanana asa hafa izy rehefa nahazo alalana tamin’ny Evekany.

L'élection du Responsable général se fait au scrutin secret.

Latsa-bato miafina no ifidianana ny Tompon’ andraikitra ambony.

Il est élu à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée. Si un tour de scrutin ne suffit pas, on procèdera à un deuxième tour dans les mêmes conditions. Si d'autres tours de scrutin sont nécessaires, le troisième tour se fera à la majorité absolue et pour le quatrième tour, on retiendra les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au tour précédent. Sera élu celui qui aura le plus grand nombre de voix.

Ny roa am-pahatelon’ny mpikambana ao amin’ny Fivoriam-be no mandàny azy. Raha tsy vita amin’ny fihodinana voalohany ny fifldianana, dia miroso amin’ny fihodinana faharoa araka ny fepetra teo aloha ihany. Raha ilaina ny fihodinana fahatelo dia izay be mpifidy no lany, ary ho an’ny fihodinana fahaefatra dia izay olona roa be vato no hisafidianana. Izay be mpifidy amin’izy roa ireo no lany.

Le Responsable général sortant peut être élu pour un deuxième mandat de six ans. Pour un troisième mandat, il faut être élu avec les deux tiers des voix.

Azo fidiana hitondra fanindroany mandritra ny enina taona ny Tompon’andraikitra ambony teo aloha. Raha voafidy fanintelony izy, dia ny roa am-pahatelon’ny mpifidy no mandàny azy.

Au-delà de ce troisième mandat, il faut demander aussi la confirmation du Saint Siège.

Ankoatry ny fitondrana fanintelony dia tsy maintsy mangataka fankatoavana avy amin’ny Papa.

128. Critères d’élection du conseil

128.

 • Après l'élection du Responsable général, on procède à l'élection des membres du Conseil.
 • Aorian’ny fifldianana ny Tompon’andraikitra ambony, dia miroso amin’ny fifldianana izay ho mpikambana amin’ny Filan-kevitra.
 • Le nombre des conseillers peut aller de quatre à huit. Ce nombre est fixé par l'Assemblée générale qui doit les élire.
 • Ny mety ho isan’ny mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra dia efatra ka hatramin’ny valo. Ny mpikambana ao amin’ny Fivoriam-be izay hifidy no mametra io isa io.
 • Ils sont élus pour 6 ans.
 • Enina taona ny faharetan’ny asan’izy ireo.
 • Ils doivent avoir fait leur engagement perpétuel.
 • Tsy maintsy mahavita ny fanomezan-toky mandrakizay koa izy ireo.
 • L'élection des membres du Conseil se fait par scrutins secrets et séparés. Dans ces élections, la majorité absolue est requise au premier et au deuxième tour ; si un troisième tour est nécessaire, la majorité relative suffit.
 • Latsa-bato miafina sy misaraka no ifidianana izay ho mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra. Izay lanin’ny be sy ny maro no voafidy amin’ny fihodinana voalohany sy faharoa; raha misy fihodinana fahatelo, dia atao ny marimaritra iraisana.
 • Ils sont toujours rééligibles.
 • Azo fidiana indray mandeha izy.
 • Un des conseillers au moins est libéré de toute autre tâche pour assister le Responsable général. Si la situation le demande, on peut avoir plusieurs conseillers ainsi libérés. Cette libération requiert le consentement de l'évêque de l'intéressé.
 • Ny iray amin’ireo Mpanolo-tsiana ireo dia tokony tsy hanana asa hafa mba ho afaka hanampy ny Tompon’andraikitra ambony. Raha tena ilaina arakaraka ny zava-misy, dia azo atao ny manana mpanolo-tsaina afaka amin’ny asa hafa. Ity fahafahana ity dia miankina amin’ny Eveka tompon’ilay mpikambana.
 • Le premier conseiller élu est le premier Assistant.
 • Ny mpanolo-tsaina lany voalohany no mpisolo toerana voalohany ny Tompon’andraikitra ambony.

129. Si le responsable ou un membre du conseil cesse ses fonctions

129.

Si le Responsable général cesse ses fonctions avant l'expiration du temps prévu, le premier Assistant avise le Saint Siège et convoque une Assemblée générale qui devra se tenir au plus tard dans un délai d'un an. Dans cette Assemblée, on élira le nouveau Responsable général et ses conseillers.

Raha mitsahatra amin’ny asany alohan’ny fotoana voatondro ny Tompon’andraikitra ambony dia mampandre ny Papa ny mpisolo toerana voalohany ary hiantso Fivoriam-be farafahatarany ao anatin’ny iray taona. Amin’io fivoriana io no hifidianana izay ho tompon’andraikitra ambony vaovao sy ireo mpanolo-tsaina azy.

Si l'un des membres du Conseil cesse ses fonctions, le Conseil général élit un remplaçant qui entre immédiatement en fonction jusqu'à la prochaine élection en Assemblée générale.

Raha misy mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra mitsahatra amin’ny asany, ny Filan-kevitra ambony dia hifidy mpisolo azy izay hiasa avy hatrany ambara-pahatongan’ny fifidianana manaraka hatao amin’ny Fivoriam-be.

3. Le Responsable Général et son Conseil :

3 – Ny Tompon’andraikitra ambony sy ny Mpanolo-tsaina azy

130. Responsable Général exerce son autorité sur l’ensemble

130.

Le Responsable général avec son conseil exerce l'autorité sur l'ensemble de l'Institut entre les Assemblées générales.

Ny Tompon’andraikitra ambony sy ny mpanolo-tsaina azy no mifehy ny “Institut” manontolo.

131. Tâches du Responsable Général

131.

Les tâches du Responsable général sont les suivantes :

Ireto avy ny asan’ny Tompon’andraikitra ambony :

–     il assure la fidélité au charisme des membres et des groupes, et la participation active de tous par les moyens les plus appropriés,

–     miantoka ny tsy fïvadihan’ny mpikambana sy ny vondrona amin’ny aingam-panahin’ny Prado, ary ny fahavitrihan’ny tsirairay amin’ny fandraisana ny anjara asa manandrify azy avy,

–     il porte le souci de l'unité et de la communion entre les personnes et les groupes, il favorise la communion et les échanges,

–     miahy ny firaisana sy ny fiombonan’ny isam-batan’olona sy ny vondrona ary ny famporisihana amin’ny fifandraisana sy ny fifanakalozana,

–     il veille de façon spéciale sur la formation,

–     mitsinjo manokana ny fiofanana,

–     il convoque les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

–     miantso Fivoriam-be ara-potoana na tsy ara-potoana,

–     il préside les assemblées générales et le Conseil général,

–     mitarika ny Fivoriam-be sy ny Filan-kevitra ambony,

–     il suit l'ensemble des différents Prado soit par des membres du Conseil général;

–     manara-maso mivantana na amin’ny alalan’ny mpikambana amin’ny Filan-kevitra ambony ny Prado rehetra,

–     il assiste, en tant que Responsable général, par lui-même ou par un délégué, aux assemblées des Prado érigés,

–     manatrika mivantana, amin’ny maha-mpiandraikitra ambony azy, na amin’ny alalan’ny solon-tena, ny fivorian’ny Vondrom-paritra,

–     il assure la représentation de l'Institut auprès du Saint Siège et des évêques,

–     misolo tena ny “Institut” eo anatrehan’ny Fiketrahana Masina sy ny Eveka,

–     il associera le plus possible le Conseil général à l'animation et au gouvernement du Prado,

–     mandrindra araka izay azo atao ny Filan-kevitra ambony amin’ny fanentanana sy fitantanana ny Prado.

–     il informera les responsables des Prado érigés et l'ensemble des pradosiens des décisions les concernant prises au Conseil général.

–     Mampandre ny mpiandraikitra ny vondrom-paritra sy ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado” manontolo raha misy fanapahan-kevitra noraisin’ny Filan-kevitra ambony momba azy ireo.

132. Cas où le Responsable Général doit demander un vote délibératif

132.

Le Responsable général doit demander le vote délibératif de son Conseil dans les cas suivants :

Amin’ireto trangan-javatra ireto dia mangataka ny latsa-baton’ny mpanolo-tsaina ny Tompon’andraikitra ambony :

–     établissement des Prado régionaux érigés,

–     Fanorenana Vondrom-paritra,

–     approbation des directoires des Prado érigés et des directoires particuliers,

–     fankatoavana ny sori-dalan’ny vondrom-paritra na sori-dalana manokana,

–     organisation et définition du contenu de la formation,

–     fandaminana sy famaritana ny fiofanana,

–     incardination au Prado et appel aux ordres,

–     fampidirana ao amin’ny Prado sy ny fiantsoana amin’ny filaharana,

–     acceptation des demandes d'engagement temporaire et perpétuel dans les Prado qui ne sont pas encore érigés,

–     fanekena ny fangatahana fanomezan-toky voafetra na mandrakizay amin’ireo Prado mbola tsy manana vondrom-paritra,

–     approbation du règlement du séminaire,

–     fankatoavana ny fitsipi-pifehezana amin’ny seminera,

–     acquisition et aliénation de biens importants, étant sauf le droit universel,

–     fandraisana na fivarotam-pananana, kanefa manaja ny zo iombonana,

–     nomination aux charges générales : secrétaire, économe, supérieur du séminaire, etc..

–     fanendrena amin’ny asa akapobeny : mpitan-tsoratra, mpitàm-bola, lehiben’ny seminera, sns…

–     convocation d'une Assemblée générale extraordinaire,

–     fiantsoana Fivoriam-be tsy ara-potoana,

–     admission d'un membre associé,

–     fanekena ho mpikambana amin’ny vondrona,

–     lorsqu'il s'agit de donner une autorisation de départ à quelqu'un qui veut quitter l'Institut durant le temps de l'incorporation temporaire (cf.C.726,2),

–     rehefa misy fanomezana alalana ny mpikambana iray izay niditra tamin’ny nandritra ny fotoana voafetra ka te-hiala (jereo Lalànan’ny Fiang. Faha-726 § 2),

–     lorsqu'il s'agit d'accueillir quelqu'un qui vient d'un autre institut,

–     rehefa misy fandraisana olona avy amin’ny fikambanana hafa

–     ou quand un membre du Prado demande à passer à un autre institut séculier (cf.C.730 et C.684,1)

–     na mpikambana amin’ny Prado mangataka hifindra “Institut” hafa (jereo Lalànan’ny Fiang. Faha-730 sy 684 § 1).

–     Le Responsable général agit collégialement avec son Conseil, en cas de procédure de renvoi d'un membre.

–     Rehefa misy volavolan-kevitra amin’ny fanesorana tsy ho mpikambana ny olona iray dia miara-manapa-kevitra amin’ny mpanolo-tsaina ny Tompon’andraikitra ambony.

133 Cas où le responsable général doit demander un avis à son Conseil

133.

Le Responsable général doit demander l'avis de son Conseil dans les cas suivants :

Tsy maintsy mangataka ny hevitry ny mpanolo-tsaina ny Tompon’andraikitra ambony amin ‘ ireto trangan-javatra ireto :

–     admission à la formation dans les Prado qui ne sont pas encore érigés. En ce cas, il n'est pas nécessaire de réunir le Conseil ; il suffit de demander à chaque membre de celui-ci son avis (cf. C.127,1)

–     Fandraisana amin’ny fiofanana ho an’ny Prado tsy manana Vondrom-paritra. Amin’ity lafiny ity dia tsy voatery hamory ny Filan-kevitra izy, fa ny fangatahana torohevitra amin’ny mpikambana tsirairay dia ampy (jereo Lalànan’ny Fiang. Faha-127 § 1),

–     exclusion éventuelle d'un membre à la fin de la période de l'incorporation temporaire (cf. C.726,1)

–     ny mety ho fanesorana mpikambana amin’ny faran’ny fotoam-pilatsahana voafetra (jereo Lalànan’ny Fiang. Faha-726 § 1),

–     organisation et vie des Prado naissants.

–     fandaminana sy fiainan’ny Prado vao manomboka.

134. S’il y a lieu de changer le Responsable Général

134.

Si, ce qu'à Dieu ne plaise, après avoir mûrement réfléchi et beaucoup prié, les membres du Conseil jugeaient qu'il y a lieu de changer le Responsable général, ils soumettraient leurs raisons au Saint Siège qui, seul, peut prendre une décision.

Raha ohatra ka, Andriamanitra no mandahatra, rehefa nandinika lalina sy nivavaka ny mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra ambony, mahatsapa fa ilaina ny manova ny Tompon’andraikitra ambony, dia apetraka amin’ny Fiketrahana Masina izay hany afaka manapa-kevitra.

4. Les Responsables des Prado avec leur Conseil :

4 – Ny Mpiandraikitra ny Prado sy ny Mpanolo-tsaina

135. Les Responsables Régionaux

135.

Les responsables des Prado régionaux érigés sont des modérateurs majeurs (cf.C.717 et 720).

Ny mpiandraikitra ny Prado amin’ny vondrom-paritra dia mpandrindra ambony (jereo Lalànan’ny Fiang. Faha – 717 sy 720).

136. Tâches des Responsables Régionaux

136.

Leurs tâches sont les suivantes :

Ireto avy ny andraikitra sahaniny :

–     faire vivre le charisme et assurer la fidélité à celui-ci des membres des Prado dont ils ont la charge,

– manome aina ny harem-panahy amin’ny mpikambana iandraiketany sy manao izay tsy hivadihan’ izy ireo amin’izany,

–     assurer unité, cohérence et communion à l'intérieur de leur Prado,

–     miantoka ny firaisan-kina, fifanarahan-tsaina sy fiombonana ao anatin’ny Prado,

–     faire en sorte que le charisme s'enracine de plus en plus dans les réalités du peuple et des Eglises locales, tout en étant soucieux d'ouverture, d'échanges et de communion avec l'ensemble du Prado,

–     manao izay hampiorim-paka ny harem-panahy amin’ny fiainana andavanandron’ny vahoaka sy ny Eglizy eo an-toerana, ka hiahy ny fivelarana, ny fifanakalozana sy ny fiombonana amin’ny Prado iray manontolo,

–     entretenir des liens avec les évêques des pradosiens de la région,

–     mifandray amin’ny Evekan’ny mpikambana isaky ny faritra,

–     suivre l'ensemble des pradosiens de la région,

–     manara-maso ny mpikambana amin’ny vondrom-paritra manontolo,

–     susciter des équipes de base et des communautés diocésaines avec des responsables ; veiller aux isolés,

–     manentana ireo ekipa fototra sy ny ankohonana dioseziana miaraka amin’ny mpiandraikitra; mitsinjo ireo mitoka-monina,

–     veiller à la formation des membres et à la préparation de l'engagement,

–     miahy ny fiofanan’ny mpikambana sy ny fiomanana amin’ny fanomezan-toky,

–     maintenir des liens avec le Responsable général et son conseil,

–     mifandray tsy tapaka amin’ny Tompon’andraikitra ambony sy ny Mpanolo-tsaina azy,

–     veiller à ce que les archives soient tenues à jour,

–     manara-maso mba ho ara-dalàna ny boky firaketana,

–     assurer la gestion des finances et des biens.

–     miandraikitra ny fitantanam-bola sy fananana.

137. Cas où les responsables régionaux doivent demander un vote délibératif

137.

Le Responsable du Prado érigé doit demander le vote délibératif de son Conseil dans les cas suivants :

Tsy maintsy mangataka ny latsa-baton’ny mpanolo-tsaina azy ny mpiandraikitra ny vondrom-paritra amin’ireto tranga ireto :

–     acceptation des demandes d'engagement temporaire et perpétuel pour leur Prado,

–     fanekena ny fangatahan’izay hanao fanomezan-toky vaofetra sy mandrakizay ho an’ny Prado ao aminy,

–     désignation des responsables de la formation,

–     fanendrena ny mpiandraikitra ny fïofanana,

–     organisation et définition du contenu de la formation,

–     fandaminana sy famaritana ny votoatin’ny fiofanana,

–     admission d'un membre associé.

–     fanekena ho mpikambana amin’ny vondrona.

138 Cas où les responsables régionaux doivent demander un avis

138.

Le Responsable du Prado érigé doit demander l'avis de son Conseil dans les cas suivants :

Tsy maintsy angatahin’ny Mpiandraikitra ny Vondrom-paritra ny hevitry ny Mpanolo-tsaina azy amin’ireto trangan-javatra ireto :

–     admission à la formation des candidats appartenant aux diocèses de la région. En ce cas, il n'est pas nécessaire de réunir le conseil ; il suffit de demander à chaque membre son avis (C.127,1)

–     fandraisana mpikambana hanao fiofanana avy amin’ny diosezy ao amin’ny vondrom-paritra; amin’ity lafiny ity, tsy voatery hamory ny filan-kevitra izy; ny fangatahana soso-kevitra avy amin’ny tsirairay dia ampy (Lalànan’ny Fiang. Faha – 127 § 1),

–     exclusion éventuelle d'un membre à la fin de la période d'incorporation temporaire (cf. C.726,1)

–      ny mety ho fanesorana mpikambana amin’ny faran’ny fotoam-pilatsahana voafetra (jereo Lalànan’ny Fiang. Faha – 726 § 1).

139. Responsable

139.

Le Conseil général doit être informé des décisions prises par les responsables des Prado érigés avec leur conseil. Ceux-ci soumettront les programmes de formation au Conseil général.

Tsy maintsy ampitaina amin’ny Filan-kevitra ambony ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Mpiandraikitra ny vondrom-paritra sy ireo mpanolo-tsaina azy. Ny vinavinam-piofanana dia tokony hatolotra ho dinihin’ny Filan-kevitra ambony.

VIII. Le Secrétaire Général et l’Econome Général

VIII – Nv Sekretera Jeneraly sy ny mpitam-bola ambony

140. Secrétaire

140.

Le Secrétaire général rédige les comptes rendus et les actes des Assemblées générales et des conseils généraux, ainsi que les documents que lui demandent d'établir le Responsable général et le Conseil.

Ny Sekretera Jeneraly no mirakitra an-tsoratra ny tatitra sy ny asan’ny Fivoriam-be mbamin’ny Filan-kevitra ambony, ary ny atontan-taratasy rehetra ampanaovin’ny Tompon’andraikitra ambony sy ny Mpanolo-tsaina.

Il veille sur les archives de l'Institut.

Mitandrina ny boky firaketan’ny “Institut” koa izy

141. Econome

141.

L'Econome général gère les finances et les biens de l'Institut selon la "règle du nécessaire" telle qu'elle est indiquée au N.53 des constitutions.

Ny mpitam-bola ambony no mitantana ny fandeham-bola sy ny fananan’ny “Institut” mba ho araka ny « lalànan’ny tena ilaina » izay efa voalaza ao amin’ny Lalàm-panorenana laharana faha – 53.

L'Econome général exerce sa charge sous la responsabilité du Responsable général et de son Conseil.

Ny Mpitam-bola dia manao ny asany eo ambany fiadidian’ny Tompon’andraikitra ambony sy ny Mpanolo-tsainy.

La famille spirituelle du Prado

Ny fianakaviana ara-panahin’ny Prado

142. Famille spirituelle

142.

Comme l' "Association des Prêtres du Prado", les Sœurs du Prado ont été fondées par Antoine Chevrier. Depuis, l' "Institut Féminin du Prado" s'est constitué, et d'autres groupes naissent et grandissent en divers pays et continents, en référence au charisme d'Antoine Chevrier.

Tahaka ny “Fikambanan’ny Pretran’ny Prado”, ny Maseran’ny Prado dia naorin’i Père Chevrier koa. Hatramin’izay dia niforona ny “Fikambam-behivavy Prado” (Institut Féminin du Prado), ary nisy koa vondrona hafa teraka sy misandrahaka amina firenena maro sy kôntinanta, izay miaina ny harem-panahin’i Antoine Chevrier.

Avec eux, nous formons la famille spirituelle du Prado.

Miaraka amin’izy ireo isika no mamorona ny fianakaviana ara-panahin’ny Prado.

Tous ensembles, nous avons la responsabilité de faire fructifier cette grâce pour le service de l'évangélisation des pauvres et une plus grande fidélité de l'Eglise aux appels de Dieu.

Manana andraikitra mba hampamokatra ny fahasoavana amin’ny fandraharahana ny fitoriana ny Evanjely amin’ny mahantra isika rehetra ary hanana fitokisana bébé kokoa ny Eglizy amin’ny fiantsoan’Andriamanitra.

Les prêtres du Prado mettront volontiers leur ministère au service de cette famille spirituelle.

Ny pretran’ny Prado dia manatontosa an-tsitrapo ny fandraharahany ho fanompoana ity fianakaviana ara-panahy ity.

Nous souvenant du Père Chevrier qui fut appelé à la vie évangélique nous nous efforcerons, par tous les moyens adaptés, de faire connaître l'Evangile et d'aider ceux et celles qui ont reçu de Dieu lumière et force pour cela, à devenir de vrais disciples de Jésus.

Ny fahatsiarovana an’i Père Chevrier izay voaantso hiaina ny Evanjely no hanosika antsika, araka ny fomba mahamety azy, hampahalala ny Evanjely sy hanampy an’ireo nahazo fahazavana ombàn-kery avy amin’Andriamanitra hanatontosa an’izany, mba ho tonga tena mpianatr’i Jesoa tokoa.

PRIERE DU PERE CHEVRIER :
O Verbe ! O Christ !

Vavak’i Mompera Chevrier:
O, ry Teny ! O, ry Kristy !

O Verbe, O Christ,

O ry Teny ! O ry Kristy !

Que tu es beau, que tu es grand !

Tsara tokoa Ianao ! Lehibe tokoa ianao !

Qui saura te connaître ?

Iza no hahay hahalala Anao ?

Qui pourra te comprendre ?

Iza no ho afaka hahafantatra Anao ?

Fais ô Christ que je te connaisse et que je t’aime.

Kristy ô, ataovy mahalala Anao aho ary ataovy tia anao !

Puisque tu es la lumière,

Satria Ianao no fahazavana,

Laisse venir un rayon de cette divine lumière

avelao ho tonga ny taratry io fahazavan’Andriamanitra io

Sur ma pauvre âme

amin’ity fanahiko mahantra ity,

Pour que je puisse te voir et te comprendre.

mba ahazoako mahita sy mahafantatra Anao.

Mets en moi une grande foi en toi

Omeo finoana lehibe anao aho,

Pour que toutes tes paroles

Amin’izay ny teninao rehetra

Soient pour moi une lumière qui m’attire

ho fahazavana hanilo ahy

Et me fasse aller à toi et te suivre

ary manintona ahy Aminao sy hanaraka anao

Dans toutes les voies de la justice et de la vérité

amin’ny lalana rehetra ny fahitsiana sy ny fahamarinana

O  Christ, ô Verbe,

O ry Kristy ! O ry Teny !

Tu es mon Seigneur et mon seul et unique Maître.

Ianao no Tompoko sy Ianao no hany Mpampianatro tokana

Parle, je veux t’écouter

Mitenena, te-hihaino Anao aho

Et mettre ta parole en pratique

ary hanatanteraka ny teninao

Je veux écouter ta divine parole

Te-hihaino ny teninao Andriamanitra aho

Parce que je sais qu’elle vient du ciel

satria fantatro fa avy any an-danitra izany

Je veux l’écouter, la méditer, la mettre en pratique

Te-hihaino azy aho, handinika azy, ary hanatanteraka azy

Parce que dans ta parole

Satria ao anatin’ny teninao

Il y a la vie, la joie,

misy ny fiainana, ny fifaliana,

La paix et le bonheur

ny fiadanana, ary ny fahasambarana

Parle Seigneur,

Mitenena Tompo ô !

Tu es mon Seigneur et mon Maître

Ianao no Tompoko sy Mpampianatro

Et je ne veux écouter que toi.

Ary tsy te-hihaino afa-tsy Ianao aho

 

Tableau de Saint Fons

Ny Tabilaon’i Saint-Fons

 

Le prêtre est un autre Christ

KRISTY HAFA KOA NY PRETRA

 

Je vous ai donné l’exemple, afin que, comme j’ai fait, vous fassiez vous aussi.

Ohatra no nomeko anareo, mba hanaovanareo toy ny nataoko

 

Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous.

Tonga nofo ny Teny  ary nonina tety amintsika

 

Crèche

TRANONOMBY

 

pauvreté

Fahantrana

 

Pauvre

Humble

Mahantra amin’ny

Manetry tena

Dans le logement

D’esprit

Fonenana

ao an-tsaina

le vêtement

de cœur

Fitafiana

ao am-po

la nourriture

vis-à-vis

Sakafo

eo anatrehan’

les biens

de Dieu

Fananana

Andriamanitra

le travail

des hommes

Asa

ny olona

le service.

de soi-même

Fanompoana

ny tena

Plus on est pauvre, plus on s’abaisse,

Arakaraka ny mampahantra no hanetre-tena,

 

plus on glorifie Dieu,

ary hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra

 

plus on est utile au prochain.

ka hahafahana manampy ny hafa.

 

Le prêtre est un homme dépouillé.

Ny pretra dia olona nahafoy ny zavatra rehetra

 

Je vous ai donné l’exemple, afin que, comme j’ai fait, vous fassiez vous aussi.

 

Ohatra no nomeko anareo, mba hanaovanareo toy ny nataoko

 

CALVAIRE

KALIVERY

 

Mort à soi-même

Fahafatesana ao amin'ny tena

 

Mourir

S’immoler

Maty amin'

Manolo -tena amin'ny alalan'ny

A son corps,

Par le silence,

ny vatany

fahanginana

à son esprit,

la prière,

ny sainy

vavaka

à sa volonté,

le travail,

ny sitrapony

Asa

à sa réputation,

la pénitence,

ny voninahiny

Fivalozana

à sa famille,

la souffrance,

ny fianakaviany

Fijaliana

et au monde.

la mort.

izao tontolo izao

Fahafatesana

Plus on est mort, plus on a la vie,

Arakaraka ny hahafatesana no hananana ny fiainana,

 

plus on donne la vie.

ka hahafahana manome aina

 

Le prêtre est un homme crucifié.

Ny pretra dia olona voafantsika amin'ny hazofijaliana

 

Je vous ai donné l’exemple, afin que, comme j’ai fait, vous fassiez vous aussi.

Ohatra no nomeko anareo, mba hanaovanareo toy ny nataoko

 

TABERNACLE

TABERINAKiLA

 

Charité

Fitiava-namana

 

Donner

Donner la vie

Manome

Manome ny aina amin’ny alalan'

Son corps,

Par sa foi,

ny tenany

Ny finoany

son esprit,

sa doctrine,

ny fanahiny

ny fampianarany

son temps,

ses paroles,

ny fotoanany

ny teniny

ses biens,

ses prières,

ny fananany

ny fivavany

sa santé,

ses pouvoirs,

fahasalamany

ny fahefany

sa vie.

ses exemples.

ny fiainany

ny ohatra omeny

Il faut devenir du Bon Pain
Le prêtre est un homme mangé.

Tsy maintsy tonga mofo tsara
Ny pretra dia olona lany ho sakafo

         

 

 

 

 •  

 


[1]      Ce sont là des termes que le Père Chevrier employait souvent.

[2]      Ireo ny teny fampiasan’i Mompera Chevrier matetika.

[3]      Récit de la « conversion » du Père Chevrier à Noël 1856 d’après le témoignage de Sœur Véronique et de Jean-Marie Laffay (Procès, Tome 2, p. 7 et 97-98)

[4]      Tantaran’ny fibebahan’i Mompera Chevrier tamin’ny Noely 1856 araka ny fijoroana vavolombelona nataon’i Masera Véronique sy Jean Marie Laffay (Procès Tome 2p 7 9798).

[5]      Lettres du Père Chevrier, n°49

[6]      « Le Véritable Disciple, p. 121.

[7]      Taratasin’i Mompera Chevrier faha-49

[8]      Ny Mpianatra Marina, p. 121

[9]      Cf. Jn 10,36 ; Lc 4,18 ; P.O., n°2

[10]    Joany 10, 36 ; Lioka 4, 18 ; Presbiterorum Ordinis lah.faha-2

[11] Lettres, n°231.

[12]    Taratasy faha-231

[13]    Cf. V.D., p.46 et 116

[14]    Ny Mpianatra Marina, p. 46 sy 116

[15]    Jn 20,21

[16]    « Jésus-Christ est l’envoyé de son Père. Le prêtre est l’envoyé de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ a dit de lui-même sous ce titre, le prêtre doit se l’appliquer à lui-même. Il est revêtu comme Jésus-Christ, des caractères d’un envoyé et doit en remplir les obligations. » (Cahier « apôtres », p.226 ; Ms X,22)

[17]    Joany 20, 21

[18]    Jesoa Kristy no iraky ny Ray. Irak’i Jesoa Kristy ny Pretra. Izay rehetra nolazain’i Jesoa Kristy momba tahaka an’i Jesoa Kristy izy, ary tokony hanantanteraka ny fanompoany (Boky fanoratana « Apostoly », P.226 ; Ms X, 22

[19]    Lettres, n°53

[20]    Taratasy faha-53

[21] Cf. L.G., n°28 et P.O., n°2

[22]    Cf. L.G, n°28 sy P.O., n°2.

[23]    cf. P.O., n°2

[24]    Cf. P.O., n°2.

[25]    Rm 12,; cf L.G., n°10

[26]    Rom.12, 1

[27]    Cf. Lettres, n.117

[28]    Cf. Taratasy, faha-117

[29]    Lettres, n°49

[30]    Taratasy faha-49

[31]    Ph 2,7

[32]    Ad Gentes, n°10.

[33]    2 Co 8,9

[34]    Cf Mt 22,10

[35]    Fil 2, 7

[36]    Ad Gentes, n°10

[37]    2 Kor 8, 9

[38]    Cf Mt 22, 10

[39]    V.D., p. 341

[40]    V.D., p.407.

[41]    Cahiers de Perrichon

[42]    Ny Mpianatra Marina, p. 341

[43]    Ny Mpianatra Marina, p. 407

[44]    Cahiers de Perrichon

[45]    V.D., p. 330.

[46]    Ny Mpianatra Marina, p. 330

[47]    Jn 10,11

[48]    Jn 10, 11

[49]    Cf. V.D., p.329 à 333

[50]    Ny Mpianatra Marina, p. 329 à 333

[51]    V.D., p.478.

[52]    V.D., p.486.

[53]    2 Co 4,11 ; cf. Ga 2,19 et 6,14

[54]    Ny Mpianatra Marina, p. 478

[55]    Ny Mpianatra Marina, p. 486

[56]    2 Kor. 4, 11 cf. Gal. 2, 19 et 6, 14

[57]    Tableau de Saint Fons.

[58]    Cf. P.O. n°5 et 13.

[59]    V.D., p.418

[60]    Cf. P.O. n. 5 et 13.

[61]    Ny Mpianatra Marina, p. 418

[62]    Cf. Règlement du Père Chevrier de 1857.

[63]    V.D., p.113.

[64]    Cf. Fitsipi-piainan’ny Monpera Chevrier tamin’ny taona 1857.

[65]    Ny Mpianatra Marina, p. 113

[66]    But fondamental de l’Association des Prêtres du Prado.

[67]    Tanjona fototry ny Fikambanan’ny Pretran 'ny Prado.

[68]    V.D., p.95 ; et aussi V.D., p.119.

[69]    V.D., p.45.

[70]    Cf. V.D., p.45.

[71]    V.D., p.89.

[72]    Mt 5,13-14

[73]    Ny Mpianatra Marina, p. 95 et 119.

[74]    Ny Mpianatra Marina, p. 45.

[75]    Ny Mpianatra Marina, p. 45.

[76]    Ny Mpianatra Marina, p. 89.

[77]    Mt. 5, 13-14

[78]    Ms V, p.401.

[79]    Ms V, p. 401.

[80]    Jésus-Christ 2,5.

[81]    2 Co 3,6.

[82]    Jak. 2, 5

[83]    2 Kor. 3, 6

[84]    L.G., n°63 ; cf. Lc 2,19 et 51

[85]    L.G. n°63. cf. Lk. 2, 19 sy 51

[86]    Lettres, n°53.

[87]    Taratasy faha 53

[88]    Lc 22,28

[89]    Lk. 22, 28-30

[90]    Lc 4,18-19.

[91]    Cf. L.G., n°8.

[92]    Lk. 4, 18-19.

[93]    cf. L.G. n°8.

[94]    Mt 9,35.

[95]    Mt. 9, 35

[96]    Lettres, n°55.

[97]    Taratasy faha 55.

[98]    Lettres n°67, 87 et 89.

[99]    Lettres, n°88.

[100]   Lettres, n°143

[101]   Taratasy faha 67, 87 sy 89.

[102]   Taratasy faha 88.

[103]   Taratasy faha 143.

[104]   V.D., p.222.

[105]   Ny Mpianatra Marina, p. 222.

[106] Cf. PO, n°7.

[107]   Cf. P.O. n° 7

[108]   Cf V.D. p. 524.

[109]   Cf. Ny Mpianatra Marina, p. 524

[110]   Cf. Droit Canonique, C. 385 et C. 574,§1.

[111]   Cf. Eglizy Laharana faha – 385 hatramin’ny faha – 574 §1

[112]   Règlement des paroisses.

[113]   Fitsipika mifehy ny paroasy

[114]   Lettres, n° 143.

[115]   Cf. C.D n°6 et Droit Canonique, C. 271, §1.

[116]   Taratasy faha – 143

[117]   Cf. C.D. faha – 6 sy Cf. Eglizy Laharana faha – 271 § 1

[118] G.S., n°38.

[119]   G.S., n°38

[120]   Récit de la conversion du Père Chevrier d’après le témoignage de Jean-Marie Laffay, Procès, T 2, p. 98

[121]   Tantaran’ny fibebahan’ny monpera Chevrier, araka ny fijoroana vavolombelona nataon’i Jean-Marie Laffay, Procès, t. 2, p. 98

[122]   V.D. p. 113-114

[123]   Ny Mpianatra Marina, p. 113-114

[124]   V.D. p. 226.

[125]   Ny Mpianatra Marina, p. 226

[126]   V.D. p. 227.

[127]   Ny Mpianatra Marina, p. 227

[128]   Cf. prière « O Verbe, ô Christ », dans V.D. p. 108

[129]   Cf. V.D., p. 229.

[130]   Cf. Vavaka “O ry Teny, O ry Kristy”, Ny Mpianatra Marina, p. 108

[131]   Cf Ny Mpianatra Marina, p. 229

[132]   A.G., n°11.

[133]   A.G., n°4.

[134]   A.G., n°11

[135]   A.G., n° 4

[136]   A.G., n°5.

[137]   A.G., n° 5

[138]   V.D., p. 231.

[139]   Ny Mpianatra Marina, p. 231

[140]   V.D., p. 221.

[141]   V.D., p. 222.

[142]   Ny Mpianatra Marina, p. 221

[143]   Ny Mpianatra Marina, p. 222

[144]   Cf. V.D., p. 227.

[145]   Cf. Ac 1,14.

[146]   Cf Ny Mpianatra Marina, p. 227

[147]   Cf. Ac 1, 14

[148]   V.D., p. 218.

[149]   Cf. V.D., p. 226.

[150]   Ny Mpianatra Marina, p. 218

[151]   Cf Ny Mpianatra Marina, p. 226

[152]   V.D., p. 218.

[153]   Ny Mpianatra Marina, p. 218

[154]   Cf. V.D., p . 226

[155]   Règlement des Frères et des Sœurs du Prado, 1864.

[156]   Ny Mpianatra Marina, p. 226.

[157]   Fitsipiky ny frera sy ny masera ny Prado tamin’ny taona 1864

[158]   V.D., p. 228.

[159]   Cf. P.O. n° 14.

[160]   Ny Mpianatra Marina, p. 228.

[161]   Cf. P.O. n. 14.

[162]   C’est la traduction pour aujourd’hui d’une formule du Père Chevrier : « Une seule chose est nécessaire : bien faire son catéchisme » (V.D., p. 299.)

[163]   Fandikana ankehitriny ny tenin’i Monpera Chevrier : « Zavatra tokana no ilaina : manao tsara ny katesiziny » (Ny Mpianatra Marina, p. 299).

[164]   Règlement des Prêtres du Prado de 1878 ; cf. aussi V.D., p. 402.

[165]   L’esprit des vertus d’Antoine Chevrier, p. 415-416

[166]   Fitsipiky ny Pretran’ny Prado tamin’ny taona 1878 ; cf Ny Mpianatra Marina, p. 402

[167]   Ny Fanahy sy ny hatsaram-panahin’ny Monpera Chevrier, p. 415-416

[168]   Cf. P.O., n°8

[169]   Octogesima Adveniens, n. 48

[170]   Cf. P.O. n°8

[171]   Octogesima Adveniens, n°48

[172]   Lettres, n° 102.

[173]   Taratasy faha-102

[174]   Véritable Disciple p. 450

[175]   Ny Mpianatra Marina, p. 450.

[176]   Véritable Disciple p. 451

[177]   Ny Mpianatra Marina, p. 451

[178]   Véritable Disciple p. 121

[179]   Ny Mpianatra Marina, p. 121

[180]   Jn 13,15 ;

[181]   Jn 13, 15

[182]   Véritable Disciple p. 342

[183]   Ny Mpianatra Marina, p. 342.

[184]   Véritable Disciple p. 101

[185]   Ny Mpianatra Marina, p. 101

[186]   Règlement des prêtres du Prado de 1878

[187]   Véritable Disciple p. 407

[188]   Règlement du Père Chevrier de 1857.

[189]   Tanjona fototry ny Fikambanan'ny Pretran’ny Prado tamin'ny taona 1878

[190]   Ny Mpianatra Marina, p. 407.

[191]   Fitsipiky ny Monpera Chevrier tamin’ny taona 1857.

[192]   Cf. Véritable Disciple, p. 323.

[193]   Cf. Ny Mpianatra Marina, p. 323

[194]   Règlement des Prêtres du Prado en 1878.

[195]   Véritable Disciple p. 295

[196]   Fitsipiky ny Monpera Chevrier tamin’ny taona 1878.

[197]   Ny Mpianatra Marina, p. 295

[198]   Véritable Disciple p. 413-414

[199]   Ny Mpianatra Marina, p. 413 – 414

[200]   Cf. Véritable Disciple p. 319.

[201]   Cf.Ny Mpianatra Marina, p. 319

[202]   Règlement des Prêtres du Prado en 1878.

[203]   Fitsipiky ny Monpera Chevrier tamin’ny taona 1878.

[204]   “Tokony hifanohana eo amin’izy samy izy ny pretra”, hoy monpera Chevrier, (Ny Mpianatra Marina, p. 319).

[205]   Véritable Disciple, p. 322

[206]   Ny Mpianatra Marina, p. 322

[207]   Cf. Ny Mpianatra Marina, p. 311-317

[208]   Véritable Disciple p. 307 ; cf. aussi Véritable Disciple p. 209

[209]   Ny Mpianatra Marina, p. 307, jereo koa Ny Mpianatra Marina, p. 209

[210]   Véritable Disciple p. 519

[211]   Véritable Disciple p. 319

[212]   Ny Mpianatra Marina, p. 519

[213]   Ny Mpianatra Marina, p. 319

[214]   Véritable Disciple p. 260

[215]   Véritable Disciple p. 259

[216]   Tableau de Saint-Fons

[217]   Parole du Père Chevrier dans sa dernière maladie

[218]   Col 1,24

[219]   Ny Mpianatra Marina, p. 260

[220]   Ny Mpianatra Marina, p. 259

[221]   Tabilaon’i Masindahy Fons

[222]   Tenin’ny Monpera Chevrier nandritra ny aretiny farany

[223]   Kol. 1, 24

[224]   P.O., n°15

[225]   P.O., n° 15

[226]   Véritable Disciple p. 333

[227]   Ny Mpianatra Marina, p. 333

[228]   P.O n°15

[229]   Ny Mpianatra Marina, p. 256.

[230]   P.O., n°15

[231]   Véritable Disciple p. 257

[232]   Ny Mpianatra Marina, p. 257

[233]   Jn 12,24.

[234]   He 5,8-9

[235]   Jn 12, 24

[236]   Heb. 5, 8-9

[237]   Jn 13,1

[238]   1 Co 7,35

[239]   Jn 13, 1

[240]   1. Kor. 7, 35

[241]   Règlement du Père Chevrier en 1857.

[242]   Tableau de Saint-Fons

[243]   Fitsipika nataon'I Mompera Chevrier tamin'ny taona 1857

[244]   Tabilaon’i Masindahy Fons

[245]   Cf. 2 Kor. 5,14

[246]   P.O. n° 16

[247]   Cf. Jn 3,27-30

[248]   P.O. n°16

[249]   Jn. 3, 27-30

[250]   Lc 18,29-30

[251]   Lk. 18, 29-30

[252]   Jn 11,52

[253]   Jn 17,21.

[254]   Jn.11, 52

[255]   Jn. 17, 21

[256]   Véritable Disciple p. 151

[257]   Véritable Disciple p. 152

[258]   Ny Mpianatra Marina, p. 151.

[259]   Ny Mpianatra Marina, p. 152.

[260]   P.O. n° 8

[261]   L.G. n° 28

[262]   P.O., n°8

[263]   L.G. n°28

[264]   Ph 2,5-7.

[265]   Cf. Lettres n° 277.

[266]   Fil 2, 5-7

[267]   Cf. Taratasy faha-277

[268]   Véritable Disciple p. 257

[269]   Ny Mpianatra Marina, p. 257.

[270]   Véritable Disciple p. 103

[271]   Ny Mpianatra Marina, p. 103.

[272] Véritable Disciple p. 225

[273]   Ny Mpianatra Marina, p.

[274] Procès de Béatification, T.1, p. 61

[275]   Procès de béatification, T. 1, p.61

[276] Véritable Disciple p. 151

[277]   Ny Mpianatra Marina, p. 151

[278] Mc 3,14

[279] Véritable Disciple p. 222

[280]   Mk. 3, 14

[281]   Ny Mpianatra Marina, p. 222.

[282]   Véritable Disciple p. 222

[283]   Ny Mpianatra Marina, p. 222.

[284]   Cf. 1 Co 3,9-13.

[285]   Cf. 1 Kor. 3, 9-13

[286]   Paroles du Père Chevrier au moment de sa conversion, à Noël 1856, d’après le témoignage de J.M. Laffay (Procès de Béatification, T. 2,  p. 98

[287]   Tenin’i Monpera Chevrier teo amin'ny fotoana fibebahany taminy Noely 1856, araka ny fijoroana vavolombelon’i Jean-Marie Laffay (Procès de béatification, T.2, p. 98.

[288]   Eph 4,16

[289]   Efes. 4, 16

[290]   Véritable Disciple p. 527

[291] Ny Mpianatra Marina, p. 527

juillet 12, 2017

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *