Tableau de Saint Fons (malagasy)

KRISTY HAFA KOA NY PRETRA

Tonga nofo ny Teny
ary nonina tety amintsika

 

 

ohatra no nomeko anareo, mba hanaovanareo toy ny nataoko

 

 

 

 

 

 

TRANONOMBY

KALIVERY

TABERINAKILA

 

 

 

 

 

 

Fahantrana
 

Fahafatesana ao amin’ny tena
 

Fitiava-namana
 

Mahantra
amin’ny

Manetry tena

Maty
amin’

Manolo-tena
amin’ny alalan’ny

Manome

Manome ny aina amin’ny alalan’

 

 

 

 

 

 

fonenana

ao an-tsaina

ny vatany

fahanginana

ny tenany

ny finoany

fitafiana

ao am-po

ny sainy

vavaka

ny fanahiny

ny fampianarany

sakafo

eo anatrehan’

ny sitrapony

asa

ny fotoanany

ny teniny

fananana

Andriamanitra

ny voninahiny

fivalozana

ny fananany

ny fivavany

asa

ny olona

ny fianakaviany

fijaliana

ny fahasalamany

ny fahefany

fanompoana

ny tena

Izao tontolo izao

fahafatesana

ny fiainany

ny ohatra omeny

 

 

 

 

 

 

Arakaraka ny mampahantra,

 

 

 

no hanetre-tena,

Arakaraka ny hahafatesana

 

 

ary hanomezam-boninahitra

no hananana ny fiainana

Tsy maintsy tonga mofo tsara

an’Andriamanitra,

ka hahafahana manome aina.

 

 

ka hahafahana manampy ny hafa.

 

 

 

 

 

 

 

Ny pretra

Ny pretra

Ny pretra

dia olona

dia olona voafantsika

dia olona

nahafoy ny zavatra rehetra

amin’ny Hazofijaliana

lany ho sakafo

 

août 26, 2017

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *